Sizi Arayalım
SGK Borçlarının 7440 Sayılı Kanun’a Göre Yapılandırmasına İlişkin SGK Genelgesi Yayımlanmıştır

DUYURU: 27.03.2023/44

SGK Borçlarının 7440 Sayılı Kanun’a Göre Yapılandırmasına İlişkin SGK Genelgesi Yayımlanmıştır

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından, SGK borçları için 7440 sayılı Kanun kapsamında sağlanan yapılandırma imkanının detaylarına ilişkin olarak “20.03.2023 tarih ve 2023/14 sayılı SGK Genelgesi” yayımlanmıştır.

Bilindiği üzere, “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" 09.03.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. (15.03.2023 tarihli, 4 sayılı Rehberimiz)

Sözü edilen Kanun ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip edilen, 2022/Aralık ve önceki aylara ait olup Kanunun yayım tarihi olan 12.03.2023 tarihi veya Kanunun ilgili hükümlerinde belirtilen sürelerin sonuna kadar tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan SGK alacakları ile takip ve tahsili SGK’ya verilen alacakların da yapılandırılarak ödenebilmesi sağlanmaktadır.

Bu defa, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından Kanun kapsamındaki yapılandırma detaylarına ilişkin olarak “20.03.2023 tarih ve 2023/14 sayılı Genelge” yayımlanmıştır.

Söz konusu Genelge’de yer alan düzenlemeler, detayları itibariyle aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.

Yapılandırma Kapsamına Giren SGK Borçları:

Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil daireleri tarafından 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen ve Kanunun yayım tarihine veya ilgili hükümlerinde belirtilen sürelerin sonuna kadar tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan;

 • “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu”nun 4/1. maddesinin (a), (b) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan, 2022/Aralık ayı ve önceki aylara ilişkin sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,
 • 2022 yılı Aralık ayı ve önceki aylara ilişkin isteğe bağlı sigorta primleri ve topluluk sigortası primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,
 • 31.12.2022 tarihine kadar (bu tarih dahil) bitirilmiş olan özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespit sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,
 • 31.12.2022 tarihine kadar (bu tarih dahil) işlenen fiillere ilişkin olup ilgili kanunları uyarınca uygulanan idari para cezaları ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,
 • İlgili kanunları gereğince takip edilen 2022/Aralık ayı ve önceki aylara ilişkin damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı ile bunlara bağlı gecikme zammı alacakları

yeniden yapılandırılabilecektir.

Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Kurumu Alacakları:

2022/Aralık ayı ve önceki aylara ilişkin olup bu Kanunun yayımı tarihinden önce tahakkuk ettiği halde bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş olan;

 • “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu”nun 4/1. maddesinin (a), (b) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan; sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi,
 • Kanuna göre yapılan başvuru tarihi itibarıyla ilgili mevzuatına göre ödenmesi imkanı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi,
 • SGK tarafından ilgili kanunları gereğince takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı,

asılları ile bu alacaklara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden bu Kanunun yayımı tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde, bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.

31.12.2022 tarihine kadar (bu tarih dahil) bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin olup bu Kanunun yayımı tarihinden önce tebliğ edildiği halde bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş olan;

 • özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespitler sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi asılları ile bu alacaklara gecikme cezası ve gecikme zammı hesaplanan sürenin başlangıç tarihinden bu Kanunun yayımı tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde

bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.

31.12.2022 tarihinden önce (bu tarih dahil) işlenen fiillere ilişkin olup bu Kanunun yayımı tarihinden önce kesinleştiği halde bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş olan;

 • İdari para cezası asıllarının %50’si ile bu tutara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden bu Kanunun yayımı tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde,

idari para cezası asıllarının kalan %50’si ile idari para cezasına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.

Kesinleşmiş SGK alacakları kapsamına giren alacakların; asıllarının bu Kanunun yayımı tarihinden önce ödenmiş olmasına rağmen, fer’ilerinin bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş olduğu durumlarda, aslı ödenmiş fer’i alacağın %40’ının bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde, kalan %60’ının tahsilinden vazgeçilecektir.

Köy ve mahalle muhtarları ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışan sigortalılar, tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışanlar ve “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu”nun ek 6. maddesi kapsamında olan bazı kısmi süreli  sigortalı olanların, bu madde kapsamındaki borçlarını yapılandırmaları halinde, yapılandırılan borç haricinde altmış günden fazla prim ve prime ilişkin borçlarının bulunmaması veya altmış günden fazla prim ve prime ilişkin borçları bulunmakla birlikte bu borçlarını ilgili kanunlara göre taksitlendirmiş veya yapılandırmış olup ödeme yükümlülüklerini de yerine getiriyor olmaları ve bu maddeye göre yapılandırılan borçlarının ilk taksitini ödemeleri kaydıyla genel sağlık sigortasından yararlanmaya başlatılacaktır.

Genel sağlık sigortası kapsamı dışında olan ve başka bir ülkede sağlık sigortasından yararlanma hakkı bulunmayan sigortalıların genel sağlık sigortası tescili yapılmış olup da gelir testine hiç başvurmayanlardan, bu maddenin yayımı tarihinden 31.07.2023 tarihine kadar gelir testine başvuran kişilerin genel sağlık sigortası primleri, gelir testi sonucuna göre ilk tescil başlangıç tarihinden itibaren tahakkuk ettirilecektir.

2022/Aralık ayı ve önceki aylara ilişkin olup bu Kanunun yayımı tarihinden önce genel sağlık sigortası kapsamı dışında olan ve başka bir ülkede sağlık sigortasından yararlanma hakkı bulunmayan sigortalıların tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan prim borçlarının 31.08.2023 tarihine kadar ödenmesi halinde gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.

Ön Değerlendirme, Araştırma veya Tespit Aşamasında Olan Eksik İşçilik Prim Tutarları ile Kesinleşmemiş İdari Para Cezaları

31.12.2022 tarihine kadar (bu tarih dahil) bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin olup, bu Kanun hükümlerinden yararlanmak için başvurulduğu halde, 31.05.2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) işverene tebliğ edilmiş olan ön değerlendirme, araştırma veya tespit sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi asılları ile bu alacaklara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı hesaplanan sürenin başlangıç tarihinden bu Kanunun yayımı tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde, bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.

31.12.2022 tarihinden önce (bu tarih dahil) işlenen fiillere ilişkin olup 31.05.2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) tebliğ edildiği halde yine bu tarihe kadar ödenmemiş olan idari para cezası asıllarının %50’si ile bu tutara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden bu Kanunun yayımı tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde, idari para cezası asıllarının kalan %50’si ile idari para cezasına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.

Yapılandırma hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların, ilgili maddelerde belirtilen şartların yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları şarttır.

Başvuru Süresi, Yeri, Şekli ve Taksit Ödeme Süreleri

SGK borçlarını yapılandırmadan yararlanmak isteyen borçluların en geç 31.05.2023 Çarşamba günü mesai saati bitimine kadar ilgili SGK müdürlüklerine şahsen, posta yoluyla, e-devlet üzerinden veya aynı gün saat 23.59’a kadar e-Sigorta yoluyla başvuruda bulunmaları gereklidir.

e-Bildirge şifresi aktif olanlar tarafından yapılacak başvurular e-Sigorta kanalıyla yapılacaktır. e-Sigorta kanalıyla yapılacak başvurularda, başvuru girişinin yapılması sırasında işverence yapılan işlemin mutlak surette onaylanması gerekmektedir. Ayrıca posta yoluyla yapılan başvurular da kabul edilecektir.

Belediyeler ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşların 31.05.2023 tarihi mesai bitimine kadar başvuruda bulunmamaları halinde, bu kuruluşların kapsama giren borçları başvuru şartı aranmadan 120 aylık eşit taksitlerle yapılandırılacaktır.

Hazine ve Maliye Bakanlığına, Ticaret Bakanlığına, Sosyal Güvenlik Kurumuna, il özel idarelerine, belediyelere ve YİKOB’lara bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksitini 30.06.2023 tarihine kadar (bu tarih dahil), diğer taksitlerini ise bu tarihi takip eden aylık dönemler halinde azami kırk sekiz eşit taksitte ödemeleri, şarttır.

Başvuru ve taksit ödeme sürelerinin son gününün resmî tatile rastlaması halinde süre, tatili izleyen ilk iş günü mesai saati sonunda biter.

Bu Kanun hükümlerine göre hesaplanan tutarlar peşin veya taksitler halinde ödenebilecektir. Hesaplanan tutarların tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde peşin olarak ödenmesi halinde katsayı uygulanmayacak ve;

 • Fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarların (bu Kanunun 4. maddesine göre hesaplanan gecikme faizi dahil) %90’ının tahsilinden vazgeçilecek,
 • Yapılandırma kapsamında olan idari para cezalarından %25 indirim yapılacak,
 • Yapılandırma sonucu ödenecek alacağın sadece fer’i alacaktan ibaret olması halinde fer’i alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutardan (aslı ödenmiş feri alacaklar hariç) %50 indirim yapılacaktır.

Hesaplanan tutarların taksitle ödenmek istenmesi halinde, ilgili maddelerde yer alan hükümler saklı kalmak şartıyla borçluların başvuru sırasında on iki, on sekiz, yirmi dört, otuz altı veya kırk sekiz eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih etmeleri şart olacaktır. Tercih edilen taksit süresinden daha uzun bir sürede ödeme yapılamayacaktır.

Hesaplanan tutarların taksitle yapılacak ödemelerinde ilgili maddelere göre belirlenen tutar;

 • On iki eşit taksit için (1,09),
 • On sekiz eşit taksit için (1,135),
 • Yirmi dört eşit taksit için (1,18),
 • Otuz altı eşit taksit için (1,27),
 • Kırk sekiz eşit taksit için (1,36),

katsayısı ile çarpılacak ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle aylık dönemler halinde ödenecek taksit tutarı hesaplanacaktır. Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan borçlulara tercih ettikleri taksit süresine uygun ödeme planı verilecek; tercih edilen süreden daha kısa sürede ödeme yapılması halinde ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzeltilecektir.

Yapılandırma kapsamında ödenmesi gereken tutarlar;

 • Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu ve bağımsız spor federasyonlarına tescil edilmiş olan ve Türkiye’de sportif alanda faaliyette bulunan spor kulüplerince ve
 • Belediyeler ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarca

ödenmesi gereken tutarlar aylık dönemler halinde azami 120 eşit taksitte ödenebilecektir.

Yapılandırma kapsamında ödenmesi gereken birinci ve ikinci taksitlerin ödeme sürelerinde ve tam ödenmesi koşuluyla, kalan taksitlerden; bir takvim yılında üç veya daha az taksitin, süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksiti izleyen ayın sonuna kadar hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla yapılandırma hükümlerinden yararlanılacaktır.

Birinci ve ikinci taksitlerin ödeme sürelerinde tam ödenmemesi ya da süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen diğer taksitlerin belirtilen şekilde de ödenmemesi veya bir takvim yılında üçten fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde yapılandırma hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecektir.

Peşin veya taksitli ödeme seçeneğinin tercih edilmesi ve ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmesi gereken tutarların ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, hesaplanan tutarların tamamının ilk taksiti izleyen ayın sonuna kadar geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla, katsayı uygulanmaksızın yapılandırmadan yararlanılabilecektir.

Ödenecek taksit tutarının %10’unu aşmamak şartıyla 20 Türk lirasına (bu tutar dahil) kadar yapılmış eksik ödemeler için Kanun hükümleri ihlal edilmiş sayılmayacaktır.

Kanun’dan yararlanılarak süresinde ödenen alacaklara, Kanun’da yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla 12.03.2023 tarihinden sonraki süreler için faiz, gecikme zammı, gecikme cezası gibi fer’i amme alacağı hesaplanmayacaktır.

Cumhurbaşkanı, Kanun’da öngörülen başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerini 1 aya kadar uzatmaya yetkili olacaktır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca mücbir sebep hali ilan edilen yerlerdeki dairelere (alacaklı idarelere) mücbir sebep halinin vukuu tarihinden itibaren ödenmesi gereken taksitler; mücbir sebep halinin sona erdiği tarihi takip eden aydan başlamak üzere aylık dönemler halinde ödenecektir.

“20.03.2023 tarih ve 2023/14 sayılı SGK Genelgesi”nin orijinal haline buradan ulaşabilirsiniz.  

Saygılarımızla.

Dosyalar