Sizi Arayalım
Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’da Bazı Değişiklikler Yapılmıştır

DUYURU 04.12.2022/119

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’da Bazı Değişiklikler Yapılmıştır

30.11.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “6435 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’da değişiklikler yapılmıştır. Söz konusu Karar’da yapılan değişiklilerle ilgili Centrum tarafından hazırlanan Duyuruya aşağıdaki görsel üzerinden erişebilirsiniz.

30.11.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “6435 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile yatırım teşviklerine ilişkin temel düzenleme olan “2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar”da bazı değişiklikler yapılmıştır.

Söz konusu düzenlemeler, detayları itibariyle aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.

Bazı Liman ve Depolama Tesisi Yatırımları Stratejik Yatırım Kapsamında Desteklenebilecektir

2012/3305 sayılı Kararın “Stratejik yatırımlar” başlıklı 8. maddesine aşağıdaki 7 no.lu fıkra eklenmiştir.

“(7) Endüstri bölgelerinde gerçekleştirilecek asgari üç milyar Türk Lirası tutarındaki liman ve depolama tesisi yatırımlarının stratejik yatırım olarak desteklenmesine karar verilebilir. Bu yatırımlar için birinci fıkradaki koşullar ve üçüncü fıkradaki Komisyon değerlendirmesi aranmaksızın teşvik belgesi düzenlenir.”

Buna göre, endüstri bölgelerinde gerçekleştirilecek olan asgari 3 milyar TL tutarındaki liman ve depolama tesisi yatırımlarının stratejik yatırım olarak desteklenmesine karar verilebilecektir. Söz konusu yatırımlar için stratejik yatırımlar kapsamında gerekli olan şartlar ve komisyon değerlendirmesi aranmaksızın teşvik belgesi düzenlenebilecektir.

Turizm Merkezlerinde Gerçekleştirilen Turizm Konaklama Yatırımları Öncelikli Yatırım Kapsamına Alınmıştır

Karar’ın 17/1. maddesinin (ç) bendinde yapılan değişiklik ile, Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde, Turizm Merkezlerinde veya termal turizm konusunda bölgesel desteklerden yararlanabilecek nitelikteki turizm ve konaklama yatırımları öncelikli yatırım kapsamına alınmıştır.

Sözü edilen değişiklik, 29.07.2021 tarihinden geçerli olmak üzere Kararın Resmi Gazete’de yayımlandığı 30.11.2022 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

“Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi” Kapsamında Faiz Desteği Kaldırılmıştır

Karar’ın aşağıda paylaşılan “Faiz veya Kâr Payı Desteği” başlıklı 11/1. maddesinin (f) bendi yürürlükten kaldırılmıştır:

“(f) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kaynaklı TL cinsinden "Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi" kapsamında; 8 inci maddenin birinci ve altıncı fıkraları ile 17 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen yatırımlar için beş puanı, üçüncü fıkranın ikinci cümlesinde belirtilen yatırımlar için Bakanlıkça ilan edilecek aracı kurumlar tarafından sağlanan krediler kapsamında 5 inci ve 6 ncı bölgelerde yedi puanı, diğer bölgelerde kendi bölgesinde geçerli olan puanı,”

Buna göre, TCMB Uygulama Talimatları kapsamında “Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi” ile finanse edilen yatırımlara 2012/3305 sayılı Karar kapsamında faiz desteği verilmeyecektir.

Turizm İşletme Belgesi İbraz Edilemeyen Yatırımlara Ait Teşvik Belgelerinin Tamamlama Vizeleri

Karar’ın aşağıda da paylaşılan “Yatırım Süresi ve Tamamlama Vizesi” başlıklı 24. maddesinin 9. fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(9) Daha önceki kararlara istinaden düzenlenen teşvik belgeleri de dâhil olmak üzere, otel yatırımlarından, yatırım tamamlama vizesi esnasında turizm İşletme belgesi ibraz edilemeyen, ancak otel işletmesi olarak işyeri açma ve çalışma ruhsatı bulunan yatırımlara ait teşvik belgelerinin tamamlama vizeleri, belgenin genel teşvik sistemine dönüştürülmesi suretiyle yapılabilir.”

Değişiklik öncesinde, yatırım tamamlama vizesi esnasında turizm işletme belgesi ibraz edilemeyen yatırımlara ait teşvik belgelerinin tamamlama vizeleri, belgenin genel teşvik sistemine dönüştürülmesi suretiyle yapılabilmekteydi. Sözü edilen düzenleme ile anılan uygulama yürürlükten kaldırılmıştır.

İmalat Sanayiine Yönelik Yatırım Teşvik Belgeleri Kapsamındaki Bina-İnşaat Harcamalarında KDV İadesi Uygulaması Yürürlükten Kaldırılmıştır

Yatırım teşvik belgeli imalat sanayine yönelik yatırımlar kapsamında yapılan inşaat işleri nedeniyle yüklenilen KDV’nin iadesini sağlayan geçici 37. maddesi değiştirilerek iade uygulamasından istisna uygulamasına geçilmişti. (17.04.2022 tarihli, 5 sayılı Rehberimiz)

Bu defa, Karar’ın geçici 8. maddesinin 1. fıkrasının aşağıdaki (a) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“1/1/2017 ile 31/12/2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek bina-inşaat harcamalarında KDV iadesi uygulaması”

Söz konusu düzenleme ile imalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgeleri için bina-inşaat harcamalarında KDV iade uygulamasının yürürlükten kaldırılmasına paralel olarak, sözü edilen uygulamaya ilişkin ibareler 2012/3305 sayılı Karar metninden çıkarılmıştır.

Karar’ın Ek-2A ve Ek-2B Sayılı Tablosunda Değişiklikler Yapılmıştır

Karar’ın Ek-2A sayılı ve “Bölgesel Desteklerden Faydalanabilecek Sektörler ve Bölgeler İtibariyle Asgari Yatırım Tutarları veya Kapasiteleri” başlıklı tablosunun 29 sektör koduna karşılık gelen satırı yürürlükten kaldırılmıştır.

Ayrıca, aynı Kararın Ek-2B sayılı ve “İllerin Bölgesel Desteklerden Yararlanabilecek Sektörlerine İlişkin Sektör Numaraları” başlıklı tablosunda yer alan 29 sektör kodu, bölgesel desteklerden faydalanabilecek sektör numaralarından çıkarılmıştır.

Buna göre, merkezi ısıtma radyatörleri ve kazanlarının imalatı, buhar kazanı imalatı (merkezi kalorifer kazanları hariç) yatırımları bölgesel desteklerden yararlanabilecek sektörler kapsamından çıkarılmıştır.

Metal Eşya İmalatının Destekleneceği Şehirlere İlave Yapılmıştır

Karar’ın Ek-2B sayılı ve “İllerin Bölgesel Desteklerden Yararlanabilecek Sektörlerine İlişkin Sektör Numaraları” başlıklı tablosunda yer alan, 28 sektör kodu Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İzmir, Kocaeli, Muğla illerine karşılık gelen satırlara da eklenmiştir.

Buna göre, 28 sektör kodunda yer alan “Metal Eşya” imalatı, Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İzmir, Kocaeli ve Muğla illerinde de desteklenecektir.

Dipnotlarda Yapılan Değişiklikler

Karar’ın Dipnotlar bölümündeki 5 no.lu dipnotuna “6. bölge hariç olmak üzere,” ibaresinden önce gelmek üzere “Modernizasyon cinsindeki un yatırımları ile” ibaresi eklenmiştir. Buna göre, modernizasyon cinsindeki un yatırımları bölgesel desteklerden yararlanabilecektir.

Ayrıca, bu düzenleme paralelinde, aynı Kararın Ek-4 sayılı ve “Teşvik Edilmeyecek veya Teşviki Belirli Şartlara Bağlı Yatırım Konuları” başlıklı ekinin I/A bölümünün (1) no.lu sırasında yer alan “Un” ibaresinden sonra gelmek üzere “(modernizasyon cinsindeki yatırımlar hariç)” ibaresi eklenmiştir.

Dipnotlarda yapılan diğer değişiklikler ise şöyledir:

  • 9 no.lu dipnotun (f) bendinde yer alan “aynı organize sanayi bölgesinde” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır. Buna göre, 5. bölge illerinde gerçekleştirilecek komple yeni cinsindeki iplik, dokuma ve apreleme konularında her üç yatırım konusunu içeren entegre yatırımlarda, yatırımın aynı organize sanayi bölgesinde olma şartı kaldırılmıştır.
  • 9 numaralı dipnota “ı) Sertifikalı tohum tasnif ve paketleme yatırımları.” bendi eklenmiştir. Buna göre, sertifikalı tohum tasnif ve paketleme yatırımları bulunduğu bölgede uygulanan bölgesel desteklerden yararlanabilecektir.

Karar’ın turizm merkezlerine ilişkin değişiklik hükmü 29.07.2021 tarihinden geçerli olmak üzere, diğer hükümleri ise Resmi Gazete’de yayımlandığı 30.11.2022 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

6435 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı”nın Resmi Gazete’de yayımlanan orijinal haline buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla.

Dosyalar