Sizi Arayalım
Kesinti Yoluyla Ödenen Gelir/Kurumlar Vergisi ile Geçici Verginin Mahsuben veya Nakden İadesine İlişkin 252 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmıştır

DUYURU: 08.10.2021/141

Kesinti Yoluyla Ödenen Gelir/Kurumlar Vergisi ile Geçici Verginin Mahsuben veya Nakden İadesine İlişkin 252 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmıştır

06.01.2021 tarihli Resmi Gazete’de “Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No: 252’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 315)” yayımlanmıştır. Söz konusu Tebliğ ile “252 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği”nde uygulama alanı kalmamış veya güncellenmesi gereken konularda bir takım düzenlemeler yapılmıştır.

252 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde tevkif yoluyla kesilen vergilerin yıllık beyanname üzerinden hesaplanan gelir veya kurumlar vergisinden mahsubu ve kalan kısmın iadesi, geçici verginin mahsup ve iadesi ile bu vergilere ait vergi hatalarından kaynaklanan iade işlemlerine ilişkin düzenleme ve açıklamalar yer almaktadır.

06.10.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No: 252’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 315)” ile, yukarıda belirtilen “252 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği”nin;

  • Kesinti yoluyla ödenen gelir/kurumlar vergisi ile geçici verginin diğer vergi borçlarına mahsup veya nakden iadesi ile
  • Gelir/kurumlar vergisiyle ilgili vergi hatalarından kaynaklanan iade işlemlerine

ilişkin bölümlerinde bazı değişiklikler yapılmıştır. Sözü edilen değişiklikler, özetle aşağıdaki gibidir.

Tevkif Yoluyla Kesilen Vergilerin “İnceleme Raporu veya Teminat Aranmaksızın” Nakden İade Taleplerindeki Limit 10.000 TL’den 50.000 TL’ye, YMM Tam Tasdik Raporu Bulunan Mükellefler Açısından ise 100.000 TL’den 500.000 TL’ye Yükseltilmiştir:

Tevkif yoluyla kesilen vergilerin yıllık beyannamedeki mahsuplar sonunda kalan kısmının nakden iadesinin talep edilmesi halinde geçerli limitler; süresinde imzalanmış tam tasdik sözleşmesi bulunmayan mükellefler bakımından 10.000 TL’den 50.000 TL’ye; süresinde tam tasdik sözleşmesi düzenlemiş yeminli mali müşavirce düzenlenecek tam tasdik raporu bulunması halinde ise 100.000 TL’den 500.000 TL’ye yükseltilmiştir.

Buna göre;

  • Nakden iade taleplerinin 50.000 TL’ye kadar olan kısmı, iade talep dilekçesi (1A) ve eklerinin eksiksiz ibraz edilmesi koşuluyla teminat aranmaksızın ve inceleme raporu beklenmeksizin iade edilecek, 50.000 TL’yi aşması halinde ise 50.000 TL’yi aşan kısım Vergi Usul Kanunu (VUK)’na göre vergi inceleme yetkisi bulunanlarca yapılacak inceleme sonucunda düzenlenecek vergi inceleme raporuna göre iade edilecektir.
  • Nakden iade taleplerinin 500.000 TL’ye kadar olan kısmı, mükellefle süresinde tam tasdik sözleşmesi düzenlemiş yeminli mali müşavirce düzenlenecek tam tasdik raporu uyarınca iade edilebilecek, iade talebinin 500.000 TL’yi aşan kısmının iadesi ise vergi inceleme yetkisi bulunanlarca düzenlenen vergi inceleme raporu sonucuna göre yerine getirilecektir.

Yukarıda belirtilen 50.000 TL ve 500.000 TL’lik limitler, her yıl bir önceki yıl için belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacaktır.Bu miktarların hesabında 1.000 TL’ye kadar olan tutarlar dikkate alınmayacaktır.

İade talebi, teminat gösterilmesi halinde inceleme sonucu beklenmeksizin yerine getirilmeye devam olunacak, teminat olarak ise aşağıdaki kıymetler kabul edilecektir:

  • Para,
  • Bankalar tarafından verilen süresiz teminat mektupları,
  • Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. (Nominal bedele faiz dahil edilerek yapılan ihraç işlemlerinde, anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınmaktadır.)

Banka teminat mektuplarının (süresiz-şartsız) paraya çevrilmeleri konusunda hiçbir sınırlayıcı şart taşımaması ve Bankacılık Kanunu hükümlerine göre faaliyette bulunan bankalar tarafından düzenlenmiş olması gerekmektedir.

Tevkif Yoluyla Kesilen Vergilerin Mahsuben ve Nakden İadesine İlişkin Talep Şekli ve Belgelendirmede Değişiklikler Yapılmıştır:

Tevkif yoluyla kesilen vergilerin yıllık beyannamedeki mahsuplar sonunda kalan kısmının diğer vergi borçlarına mahsup talepleri, tutarına bakılmaksızın, inceleme raporu ve teminat aranılmadan yerine getirilmeye devam olunacaktır. Ancak, mahsup talebinin 252 seri no.lu Tebliğ’deki Ek-2 No.lu Dilekçe ve yıl içinde yapılan tevkifata ilişkin Tablo ile değil, 10.10.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 429)’nin ekinde yer alan iade talep dilekçesi (1A) ile yapılması gerekecektir.

Tevkif yoluyla kesilen vergilerin nakden iadesi taleplerinin de yukarıda belirtilen iade talep dilekçesi (1A) ile yapılması gerekecek ve 252 seri no.lu Tebliğ’in 1 no.lu eki kullanılmayacaktır.

Belgelendirmeye ilişkin değişiklikler ise aşağıdaki gibidir:

  • Daha önce nakden iade için sadece ticari ve zirai kazanç mükelleflerinden tevkif yoluyla kesilen vergilerin vergi sorumluları tarafından vergi dairesine ödenmiş olduğuna ilişkin belge talep edilmekte iken, yeni düzenlemeyle kurumlar vergisi mükelleflerine de ilgili tevkifatın vergi sorumluları tarafından vergi dairesine ödenmiş olduğuna dair belge ibraz etme yükümlülüğü getirilmiştir. Buna göre kurumlar vergisi mükellefleri açısından da nakden iade talebine konu tevkifat tutarları için, ilgili tevkifatın vergi dairesine yatırılmış olması şartı aranacaktır.
  • Nakden iade işlemlerinde tevkifat yapılan kişinin adı soyadı, vergi kimlik numarası (T.C. kimlik numarası), ödemenin gayri safi tutarı ve yapılan tevkifatın tutarına ilişkin bilgiler ile tevkif yoluyla kesilen vergilerin ödenip ödenmediği hususunun vergi daireleri tarafından GİBİNTRANET/Yönetim Bilgi Sistemi (YBS) ekranından tespit edilebilmesi durumunda, bu bilgilere ilişkin belgeler mükelleflerden ayrıca kağıt ortamında aranmayacak; nakden iadeye ilişkin bilgilerin YBS ekranından tespit edilememesi durumunda ise belirtilen belgelerin dilekçe ekinde istenmesine devam edilecektir.

Geçici Verginin Mahsubu ve İadesi:

Ödenen geçici vergi tutarının, geçici verginin ilgili olduğu döneme ilişkin olarak verilen beyanname üzerinde hesaplanan gelir veya kurumlar vergisinden fazla olması halinde, mahsup edilemeyen tutarın mükellefin diğer vergi borçlarına mahsup edileceği şeklindeki uygulama devam etmektedir. Mahsup sonucu iadesi gereken miktarın bulunması ve bu tutarın beyannamenin ilgili satırına yazılmış olması (daha önce de olduğu gibi) mükellefçe yazılı olarak yapılmış iade talebi olarak kabul edilecektir.

Ancak, yeni düzenlemeye göre, yıllık beyannamenin ilgili satırında gösterilmeyen geçici verginin mahsuben veya nakden iade edilebilmesi için o yılın sonuna kadar 429 sıra no.lu VUK Genel Tebliği’nin ekinde yer alan iade talep dilekçesi (1B)’nin verilmesi gerekecek, aksi halde iade hakkı kaybedilecektir.

Gelir ve Kurumlar Vergisi ile İlgili Vergi Hatalarından Kaynaklanan İade İşlemleri:

Fazla veya yersiz olarak vergi tahakkuk ettirilmesine neden olan vergi hatasının düzeltilmesi halinde, vergi hatası dolayısıyla fazla tahakkuk ettirilmiş verginin ödenmiş olması şartıyla, verginin mükellefe iadesi mümkün olabilmektedir. Bununla birlikte, yeni düzenlemeye göre, bu tutarların vergi borçlarına mahsup talebinin 429 sıra no.lu VUK Genel Tebliği’nin ekinde yer alan iade talep dilekçesi (1C) ile vergi dairesine bildirilmesi gerekecektir.

Tevkif Yoluyla Kesilen Verginin Vergi Sorumlularınca Tahakkuk Ettirilmemesi veya Ödenmemesi:

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Kanunu’nun geçici 8. maddesi kapsamında bu Kanun hükümlerine göre borçlu durumda olan kurumlara ait taşınmazların Hazine ve Maliye Bakanlığınca satın alınması ve taşınmazın değeri kapsamında söz konusu kurumların vergi borçlarının terkin edilmesi durumunda, bu kurumlar tarafından tevkif edilen vergilerin bu kurumların terkin edilen vergilerine tekabül eden kısmının kaydi olarak tahsil edildiği kabul edilecektir. Anılan durumda, nakden ödeme şartı aranmaksızın, adına tevkifat yapılan mükelleflerin nakden iade talepleri yerine getirilebilecektir.

Sonuçlanmamış İade Talepleri:

Yukarıda belirtilen yeni düzenlemeler, işbu Duyuru konusu Tebliğin Resmi Gazete’de yayımlandığı 06.10.2021 tarihi itibarıyla sonuçlanmamış olan iade talepleri hakkında da uygulanacaktır.

“Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No: 252’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 315)”e ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla,

Dosyalar