Sizi Arayalım
37 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlanmıştır

DUYURU: 23.08.2021/120

37 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlanmıştır

20.08.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “37 seri nolu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile 7326 sayılı Kanun kapsamında KDV yönünden vergi artırımında bulunan mükelleflerin özel esaslar karşısındaki durumlarına ilişkin açıklama yapılmıştır.

Kamuoyunda “Af Kanunu” ya da “Yapılandırma Kanunu” olarak anılan “7326 Sayılı Vergi Ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” 09.06.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Sonrasında, 14.06.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “1 Seri No.lu Vergi Ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7326 Sayılı Kanun Genel Tebliği” ile anılan Kanunun Maliye Bakanlığı tahsil dairelerince takip edilen alacaklara yönelik hükümlerinin uygulama usul ve esasları açıklanmıştı. Konuya ilişkin detaylı açıklamalar ise 22.06.2021 tarihli sayılı Rehberimizde yer almıştı.

Bu defa, 20.08.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ve aynı gün yürürlüğe giren 37 seri no.lu KDV Genel Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile, yukarıda belirtilen 7326 sayılı Kanun kapsamında KDV artırımında bulunan mükelleflerin özel esaslar karşısındaki durumuna ilişkin açıklamalar yapılmıştır. Ayrıca, Türkiye'de ikamet etmeyen yolcuların KDV iadesi işlemlerine aracılık yapan firmaların yetki belgesi başvurularında aranan belgelerde değişiklik yapılmıştır.

Söz konusu Tebliğ’de yer alan düzenlemeler, detayları itibariyle aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.

ARACI FİRMALARIN YETKİLENDİRİLMESİ SIRASINDA İSTENEN BELGELERDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK

Türkiye'de ikamet etmeyen yolculara KDV iadesi yapmak isteyen aracı firmalara, Gelir İdaresi Başkanlığına bir dilekçe ile başvurmaları halinde, yapılacak araştırma ve inceleme sonucunda "Yetki Belgesi" verilebilmektedir.

Yetki belgesi verilecek aracı firmaların, aşağıdaki şartlara sahip olmaları gerekmektedir:

 • Bilanço esasına göre defter tutulması
 • Asgari özkaynak tutarının 1.000.000 TL olması
 • Ücretli statüsünde en az beş kişi istihdam edilmesi
 • Haklarında sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme veya kullanma fiili nedeniyle “olumsuz rapor” bulunmaması
 • Sadece Türkiye'de ikamet etmeyen yolculara KDV iadesi işlemleri ile ilgili aracılık faaliyetinde bulunulması

Yukarıdaki şartları topluca taşıyan firmaların Gelir İdaresi Başkanlığına yönelik başvuru dilekçesine aşağıdaki belgeleri eklemeleri gerekmekteydi:

 • Ticaret Sicil Gazetesinin bir örneği veya tarih ve sayısı
 • İmza sirkülerinin onaylı bir örneği
 • İşe devam etmekte olanlar için son ayrıntılı bilânço ve gelir tablosunun firma kaşesi tatbik edilerek ve firma yetkililerince imzalanarak onaylanmış birer örneği.

İşbu Duyuru konusu Tebliğ ile birlikte, imza sirkülerinin onaylı bir örneğinin başvuru dilekçesine eklenmesi uygulamasına son verilmiştir.

7326 SAYILI AF KANUNU KAPSAMINDA KDV ARTIRIMINDA BULUNANLARIN ÖZEL ESASLAR KARŞISINDAKİ DURUMU

Aralık/2020 ve öncesi vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak haklarında;

 • Sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanma olumsuz raporu ile
 • Sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanma,
 • Beyanname vermeme,
 • Adresinde bulunamama,
 • Defter ve belge ibraz etmeme

olumsuz tespitleri bulunan ve bu nedenle özel esaslara tabi olan mükelleflerden 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 takvim yıllarında faaliyette bulundukları dönemlerin tamamına ilişkin olarak 7326 sayılı Kanun kapsamında KDV artırımında bulunanlar, artırım tutarlarının tamamını ödedikleri tarihten itibaren özel esaslar kapsamından çıkarılacaktır.

Bu yıllardan herhangi birinde faaliyete başlanması halinde faaliyete başlanan yıl ve sonraki yıllar için; faaliyetin terk edilmesi halinde ise faaliyetin terk edildiği yıl ve önceki yıllar için artırımda bulunulması gerekecektir.

Ayrıca, taksit uygulamasından faydalananların hesaplanan tutarların tamamı ile bir taksite ait tutarın %10’u kadar (herhangi bir kısıtlayıcı şart taşımayan) banka teminat mektubu, devlet tahvili veya hazine bonosu cinsinden teminat göstermeleri halinde taksitlerin tamamının ödenmesi beklenmeksizin genel esaslara dönüşleri sağlanacaktır. Bu şekilde teminat gösterenlerin 7326 sayılı Kanun’un verdiği haktan daha fazla taksiti aksatmaları halinde, ödenmemiş taksitler muaccel hale gelecek ve kalan borcun tamamı teminatın paraya dönüştürülmesi yoluyla tahsil edilecektir.

2018 yılında yayımlanan önceki yapılandırma kanunu (7143 sayılı Kanun) kapsamında 2016 ve 2017 yılları için (bu yıllardan herhangi birinde faaliyete başlanması halinde faaliyete başlanan yıl ve sonraki yıl için) artırımdan yararlanmış olanların genel esaslara dönüşünde, yararlanma koşullarının ihlal edilmemiş olması koşuluyla bu yıllar için yeniden artırımda bulunulması şartı aranmayacaktır.

2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 takvim yıllarında faaliyette bulundukları dönemlerin tamamına ilişkin olarak 7326 sayılı Kanun doğrultusunda KDV artırımında bulunarak özel esaslar kapsamından çıkarılanlar, artırımda bulunulan yıllar için yukarıda belirtilen olumsuzluklar kapsamında tekrar özel esaslara alınmazlar.

Özel esaslar kapsamında olmadığı halde KDV artırımında bulunmuş olanlarartırımda bulundukları yıllarda alım yaptıkları mükelleflerle ilgili olumsuzluklar için yapılacak tespitler dolayısıyla özel esaslar kapsamına alınmazlar. Ancak, bu mükellefler hakkında, artırımda bulunulan yıllar için sahte belge kullanma olumsuz tespiti yapılması halinde, KDV Genel Uygulama Tebliği’nin “İşlemlerin Gerçekliğini İspat” başlıklı (IV/E-5) bölümünde yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla, sonraki döneme devreden KDV’ye ilişkin düzeltme işlemi neticesinde artırımda bulunulmayan bir yılda tarhiyat yapılması gerekiyorsa mükellef özel esaslara alınmasa dahi düzeltme işlemi yapılacaktır.

Yukarıda belirtilenler dışındaki sebepler dolayısıyla haklarında özel esaslar uygulananların KDV artırımında bulunmaları ise bunların genel esaslara dönüşlerini sağlamayacaktır. Aynı şekilde, yukarıda belirtilenler dışındaki sebepler dolayısıyla haklarında özel esaslar uygulanması gerekenlerin KDV artırımında bulunmaları bunların özel esaslara tabi tutulmasını engellemeyecektir.

7326 sayılı Kanun kapsamında KDV artırımında bulunmasına bağlı olarak özel esaslar kapsamından çıkarılan veya özel esaslar kapsamına alınmayanların iade taleplerinde, haklarında olumsuzluk bulunan mükelleflerden alımlarının bulunduğunun tespiti halinde, KDV Genel Uygulama Tebliği’nin (IV/E-11) bölümünde belirtilen hükümler uygulanacaktır.

VERGİ USUL KANUNU’NUN 359/b MADDESİ KAPSAMINDA VERGİ İNCELEMESİ DEVAM EDEN MÜKELLEFLERİN DURUMU

7326 sayılı Kanun’un 5/9. maddesinin (b) bendi uyarınca, 09.06.2021 tarihi itibarıyla haklarında Vergi Usul Kanunu’nun 359. maddesinin (b) fıkrasında yer alan;

 • Defter, kayıt ve belgeleri yok etme veya
 • Defter sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar koyma veya hiç yaprak koymama veya
 • Belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleme,

fiillerinden hareketle yapılan vergi incelemesi devam edenlerin KDV artırımında bulunmaları durumunda, söz konusu vergi incelemesinin tamamlanmasına kadar bu artırımlara ilişkin olarak tahakkuk işlemlerinin bekletilmesi gerekmektedir.

Bu durumda olan ve 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 takvim yıllarında faaliyette bulundukları dönemlerin tamamına ilişkin KDV artırımında bulunmuş olan mükelleflerin genel esaslara dönüşleri;

 • Vergi incelemesinin ilgili maddede belirtilen sürede sonuçlandırılamaması veya
 • Vergi incelemesinde bu fiillerin varlığının tespit edilmemesi ve
 • Maddede öngörülen diğer şartların sağlanması durumunda,

vergi artırımı sonucunda hesaplanan vergilerin ödenmesi veya taksit imkanından faydalanılacaksa yukarıda belirtildiği şekilde teminat gösterilmesi halinde yerine getirilecektir.                                                                      

İşbu Duyuru konusu 37 seri no.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’e ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla.

Dosyalar