Sizi Arayalım
50 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır

DUYURU 14.02.2024/12

50 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır

10.02.2024 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “50 seri no.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile, 7491 sayılı Kanunla yapılan düzenleme sonrasında sorumlu sıfatıyla ödenen KDV’nin indirimine yönelik usul ve esaslar açıklanmış, KDV’de tevkifat uygulamasına yönelik (kısmi tevkifat uygulanacak olan asgari işlem bedelinin fatura düzenleme sınırına yükseltilmesi gibi) bazı düzenlemeler yapılmış ve bir kısım geçici süreli KDV istisnalarında yapılan süre uzatımları Tebliğ metnine işlenmiştir.

28.12.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7491 sayılı Kanun ile;

  • Sorumlu sıfatıyla verilen KDV beyannamelerinin verilme tarihi vergilendirme dönemini takip eden ayın 21. gününe, ödeme tarihi ise 23. gününe çekilmiş,
  • Sorumlu sıfatıyla beyan edilen KDV’nin indiriminde tevkif edilen verginin ödenmiş olması şartı getirilmiş,
  • KDV iadesi konusunda Cumhurbaşkanı’na yetki verilmiş,
  • Bazı projeler için uygulanan KDV istisnalarının süresi uzatılmıştı.

Sözü edilen Kanun hakkındaki detaylı açıklamalarımız 03.01.2024 tarihli, 1 sayılı Rehberimiz’de yer almıştır.

Bu defa, 10.02.2024 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “50 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile 7491 sayılı Kanunla yapılan değişikliklere ve diğer bazı hususlara ilişkin açıklama ve belirlemeler yapılmıştır. Söz konusu Tebliğ ile;

  • Kısmi tevkifat uygulaması kapsamının belirlenmesinde esas alınan asgari tutar artırılmış,
  • Kısmi tevkifat uygulayacak kamu kurum kuruluşlarının kapsamı genişletilmiş,
  • KDV tevkifatının beyan ve ödeme süresi kanun değişikliğine uyumlu hale getirilmiş,
  • Sorumlu sıfatıyla beyan edilen KDV’nin indirimi için öngörülen ödeme şartı (örnekler de verilmek suretiyle) açıklanmış,
  • Tevkifattan ve diğer iade hakkı doğuran işlemlerden kaynaklanan KDV iade alacaklarının 2 no.lu beyannameden kaynaklanan KDV borçlarına mahsuben iadesi konusunda belirlemeler yapılmış,
  • Tevkifattan ve diğer iade hakkı doğuran işlemlerden kaynaklanan KDV iade alacaklarının mahsuben iade taleplerinde, eksikliklerin süresinden sonra tamamlanması durumunda uygulanacak olan gecikme zammının başlangıç süresi yeniden düzenlenmiştir.

Tebliğ’de yer alan düzenlemeler, detayları itibariyle aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.

Kısmi Tevkifat Uygulaması Kapsamının Belirlenmesinde Esas Alınan Asgari Tutar Artırılmıştır

Kısmi tevkifat uygulaması kapsamında her bir işlem için “KDV dahil 2.000 TL” olarak uygulanan tevkifat sınırı işlemin yapıldığı yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 232’nci maddesine göre belirlenen fatura düzenleme sınırını” olarak değiştirilmiştir.

Buna göre, 2024 yılı için kısmi tevkifat uygulaması kapsamına giren her bir işlemin KDV dahil bedeli 6.900 TL’yi aşmadığı takdirde, hesaplanan KDV tevkifata tabi tutulmayacaktır. Sınırın aşılması halinde ise tutarın tamamı üzerinden tevkifat yapılacaktır.

Söz konusu değişiklik, 01.03.2024 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

Kısmi Tevkifat Uygulayacak Kamu Kurum Kuruluşlarının Kapsamı Genişletilmiştir

KDV Genel Uygulama Tebliği’nin “Kısmi Tevkifat Uygulanacak Hizmetler - Diğer Hizmetler” başlıklı (I/C-2.1.3.2.13.) bölümüne göre KDV mükellefleri tarafından, tebliğde özel olarak belirlenmeyen diğer tüm hizmet ifalarında, tevkifat yapması gerekenler arasına “kamu iktisadi teşebbüsleri (kamu iktisadi kuruluşları, iktisadi devlet teşekkülleri)” de eklenmiştir.

Buna göre, KDV mükellefleri tarafından Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlar, kanunla veya Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle kurulan kamu kurum ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri (kamu iktisadi kuruluşları, iktisadi devlet teşekkülleri), döner sermayeli kuruluşlar, kamu kurumu

niteliğindeki meslek kuruluşları, bankalar, sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri, kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları ile kalkınma ajanslarına ifa edilen ve Tebliğde özel olarak belirlenmeyen diğer bütün hizmet ifalarında (sağlık hizmet sunucuları tarafından verilen ve faturası Sosyal Güvenlik Kurumuna düzenlenen sağlık hizmetleri hariç) söz konusu alıcılar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.

Söz konusu değişiklik, 01.03.2024 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

KDV Tevkifatının Beyan ve Ödeme Süresi Kanun Değişikliğine Uyumlu Hale Getirilmiştir

Hatırlanacağı üzere, 28.12.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7491 Sayılı Kanun ile sorumlu sıfatıyla verilen KDV beyannamelerinin verilme tarihi vergilendirme dönemini takip eden ayın 21. gününe, ödeme tarihi ise 23. gününe çekilmişti. (03.01.2024 tarihli, 1 Sayılı Rehberimiz)

Bu defa, işbu Duyuru konusu 50 seri no.lu Tebliğ ile, KDV Genel Uygulama Tebliği’nde yukarıda bahsedilen değişikliğe paralel olarak güncellemeler yapılmıştır.

Bununla birlikte, Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan “164 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri” ile, 01.02.2024 tarihinden itibaren sorumlu sıfatıyla verilecek olan KDV beyannamelerinin verilme ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri (yeni bir belirleme yapılıncaya kadar) ilgili vergilendirme dönemlerini takip eden ayın 25. günü sonuna kadar uzatılmıştır. (11.02.2024 tarihli, 10 Sayılı Duyurumuz)

Dolayısıyla, aksine bir belirleme yapılıncaya kadar, sorumlu sıfatıyla verilecek olan KDV beyannamelerinin verilme ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri, ilgili vergilendirme dönemini takip eden ayın 25. günü sonu olarak dikkate alınacaktır.

Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilen KDV’nin İndirimi İçin Aranan Ödeme Şartı Konusunda Açıklamalar Yapılmıştır

7491 sayılı Kanun ile KDV Kanunu’nun 29/1. maddesinde değişiklik yapılarak, vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilerek ödenen KDV’nin indirim konusu yapılabileceği hüküm altına alınmıştı. (03.01.2024 tarihli, 1 Sayılı Rehberimiz)

Buna göre, Ocak/2024 vergilendirme döneminden itibaren vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar tarafından tevkif edilen ve 2 no.lu KDV Beyannamesiyle beyan edilen KDV’nin, ödendiği vergilendirme dönemine ilişkin 1 no.lu KDV Beyannamesinde indirim konusu yapılması gerekmektedir.

Ancak, KDV Kanunu’nun 29/5. maddesinde Bakanlığa verilen yetki çerçevesinde, vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar tarafından tevkif edilen ve tevkifatın yapıldığı döneme ait 1 no.lu KDV beyannamesinden önce verilen aynı döneme ait 2 no.lu KDV beyannamesiyle süresinde beyan edilerek süresinde ödenen KDV’nin, 2 no.lu KDV beyannamesinin ait olduğu dönemin 1 no.lu KDV beyannamesinde indirim konusu yapılması uygun bulunmuştur.

Vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar tarafından tevkif edilerek beyan edilen ancak kısmen ödenen KDV ise ödendiği kısım itibarıyla indirim konusu yapılabilecektir.

Ayrıca kısmi tevkifata tabi işlemlerde, işlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV’nin satıcı tarafından beyan edilecek kısmı, alıcı tarafından takvim yılını takip eden takvim yılı aşılmamak şartıyla işleme ait fatura veya benzeri belgenin defterlere kaydedildiği döneme ilişkin olarak verilmesi gereken 1 No.lu KDV beyannamesinde indirim konusu yapılacaktır.

Mahsuben İade Taleplerindeki Eksikliklerin Tamamlanması Konusunda Yaşanan Gecikmelerin Vergi Dairelerinden Kaynaklanan Kısmı İçin Gecikme Zammı Uygulanmaması Sağlanmıştır

Tevkifattan ve diğer iade hakkı doğuran işlemlerden kaynaklanan mahsuben iade taleplerinde vergi daireleri, gerekli kontrolleri yaparak belgelerdeki muhteviyat eksikliklerini mükellefe yazı ile bildirmektedir. Yazının tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde eksiklikleri tamamlayan mükelleflerin vergi inceleme raporu, YMM Raporu ve teminat istenmeyen mahsuben iade talepleri, mahsup dilekçesinin vergi dairesine verildiği tarih itibarıyla yerine getirilmekte ve bunlara gecikme zammı uygulanmamaktadır.

Ancak, 30 günlük ek süreden sonra eksiklikleri gideren mükelleflerin mahsup talepleri ise eksikliklerin giderildiği tarih itibarıyla yerine getirilmekte ve borcun normal vade tarihinden başlayarak eksikliklerin giderildiği tarihe kadar geçen süre için gecikme zammı uygulanmaktaydı.

Bu defa, yapılan değişiklik ile, borcun normal vade tarihi ile eksiklik yazısının mükellefe tebliğ edildiği tarih arasında (vergi daireleri nezdinde) geçen süreler için gecikme zammı uygulamasına son verilerek, gecikme zammının eksiklik yazısının mükellefe tebliğ edildiği tarih ile mükellefin eksiklikleri giderdiği tarih arasında geçen süre için uygulanması sağlanmıştır.

50 seri no.lu Tebliğ ile yapılan değişiklikler (yukarıda yürürlük süreleri belirtilen iki değişiklik haricinde) ilgili Tebliğin Resmi Gazetede yayımlandığı 10.02.2024 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

“50 seri no.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”in Resmi Gazete’de yayımlanan orijinal haline buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla.

Dosyalar