Sizi Arayalım
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi TBMM’ye Sunulmuştur

DUYURU 27.11.2023/124

Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi TBMM’ye Sunulmuştur

24.11.2023 Cuma günü TBMM’ye sevk edilen “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi” ile ekonomik program hedeflerinin gerçekleştirilmesine katkı sağlamak amacıyla bazı vergisel düzenlemeler yapılmakta ve yıl sonunda süresi bitecek bazı düzenlemelerin süreleri uzatılmaktadır.

24.11.2023 Cuma günü TBMM’ye sevk edilen “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi” ile ekonomik program hedeflerinin gerçekleştirilmesine katkı sağlamak amacıyla;

 • İhracatın desteklenmesiyle büyümeye katkıda bulunulması,
 • Ülkemize döviz girdisi sağlamak suretiyle dış ticaret dengesine olumlu katkı sağlanması,
 • Türk lirası enstrümanlara yatırım yapılmasının teşvik edilmesi,
 • Mükellef haklarının korunması ve vergiye gönüllü uyumun artırılması,
 • Gelişen teknolojiden yararlanılarak bazı uygulamaların elektronik ortama taşınması,
 • Vergi güvenliğinin sağlanması,
 • Bazı indirimlerin kaldırılması,
 • Anayasa Mahkemesi kararlarına uyumun sağlanması

yönünde bazı vergisel düzenlemeler yapılmakta ve yıl sonunda süresi bitecek olan bazı düzenlemelerin süreleri uzatılmaktadır.

Sözü edilen Kanun Teklifi’nde yer alan düzenlemeler, özetle aşağıdaki gibidir:

 • Türkiye limanları arasında kabotaj yapan gemilerin kaptanlarına ve yabancılara ait deniz taşıtları sahiplerine uygulanacak idare para cezasının üst sınırı artırılmaktadır.
 • Kamu alacakları açısından haciz zaptının elektronik ortamda düzenlenmesine imkan tanınmaktadır.
 • Konut kredilerinde uygulanan BSMV istisnasının, ilk konut edinimi amaçlı kredilerle sınırlandırılması öngörülmektedir. Bunun yanı sıra, söz konusu kredi işlemlerine ilişkin yapılan sigortalar dolayısıyla lehe alınan paralar istisna kapsamı dışına çıkarılmaktadır.
 • İnternet ortamında verilen eğitim, yemek tarifi, ürün tanıtımı gibi videolar yayınlanarak elde edilen kazançlar istisna kapsamına alınarak stopajla vergilendirilmesi öngörülmektedir.
 • Gerçek kişilerin en az %50 oranında iştirak ettikleri yurtdışındaki şirketlerden elde ettikleri kar paylarının yarısı, bu kazancın beyan tarihine kadar Türkiye’ye getirilmesi kaydıyla, gelir vergisinden istisna edilmektedir.
 • İhracatta uygulanan ihracat hasılatının binde 5’i oranındaki götürü gider uygulaması, 01.01.2024 tarihinden geçerli olmak üzere kaldırılması önerilmektedir.
 • Yurtdışındaki müşterilere verilen yazılım, mühendislik, tıbbi raporlama gibi bazı hizmetlerden elde edilen kazancın, gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihe kadar Türkiye’ye getirilmesi koşuluyla, %80’inin beyannamede vergi matrahından indirilmesi öngörülmektedir. Halihazırda, Türkiye’ye getirilme şartı olmaksızın bu kazançların %50’lik kısmı indirim olarak dikkate alınabilmektedir. Ayrıca, hizmetlerden elde edilen kazançlara indirim uygulanabilmesi için, kazancın tamamının elde edildiği takvim yılma ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihe kadar Türkiye’ye transfer edilmesi şartı getirilmektedir.
 • Yabancı para cinsinden açılmış banka hesaplarından elde edilen faiz gelirlerinde veya menkul kıymetlerden elde edilen gelirlerde stopaj oranını %40’a kadar artırma konusunda Cumhurbaşkanına yetki verilmektedir.
 • Sporcu ücretlerinin sabit oranlarda tevkif suretiyle vergilendirilmesi ve elde edilen ücret gelirlerinin gelir vergisi tarifesinin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı aşması halinde yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmesine ilişkin uygulama süresi 31.12.2028 tarihine kadar uzatılmaktadır. Cumhurbaşkanına maddenin uygulama süresini beş yıla kadar uzatma, tevkifat oranlarını artırma ve azaltma yetkisi verilmektedir.
 • Tarım ürünleri lisanslı depoculuk faaliyetleri kapsamında ürün senetlerinin elden çıkarılmasından elde edilen kazançlara ilişkin istisnanın süresi 31.12.2028 tarihine uzatılıyor ve bu süreyi 5 yıla kadar uzatma yetkisi verilmektedir.
 • Bazı alanlarda faaliyette bulunanlarca iktisap edilen yeni makine ve teçhizatın amortisman süresinin, normal amortisman süresinin yarısı dikkate alınarak belirlenmesine imkan sağlayan VUK geçici 30. maddenin uygulaması 31.12.2024 tarihine uzatılmaktadır.
 • Bankalar, 6361 sayılı Kanun kapsamındaki şirketler, ödeme ve elektronik para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketlerinin 2024 ve 2025 hesap dönemlerinde enflasyon düzeltmesi yapmaları sonucunda oluşan düzeltme kaynaklı karın veya zararın dönem kazancının tespitinde kar ve zarar olarak dikkate alınmaması yönünde düzenleme yapılmaktadır.
 • Uluslararası ihalelere yönelik damga vergisi ve harç istisnasının kaldırılması ve sadece döviz girişine hizmet eden yabancı para ile finanse edilen yatırımlar yönünden bu istisnaların devamı öngörülmektedir.
 • İptal edilen ihalelere dair imzalanmış sözleşmelere ilişkin ödenmiş olan damga vergisinin iade edilmesine imkan sağlanmaktadır.
 • Kamu – özel işbirliği projelerine ilişkin KDV istisnasının süresi 31.12.2028 tarihine uzatılmaktadır.
 • Borçlar karşılığında taşınmazların SGK’ya devrinde uygulanan KDV istisnası 31.12.2028 tarihine kadar uzatılmaktadır.
 • Bazı kamu ihalelerine ilişkin fiyat farkı verilmesi imkanı sağlanmakta ve süre uzatımı imkanı getirilmektedir.
 • Vergi güvenliğini teminen, motorlu araç ticareti yapanların kendi aralarında yaptıkları ÖTV aranmaksızın gerçekleşen araç satışı sözleşmelerinin noterde yapılması zorunluluğu getirilmektedir.
 • Türkiye Gümrük bölgesi dışında olduğu kabul edilen serbest bölgelere yapılan teslimlerin 4760 sayılı ÖTV Kanununun 5 inci maddesince uygulanan ihracat istisnası kapsamında olmadığı hususu açıklığa kavuşturulmaktadır.
 • Haklarında Vergi Usul Kanunu ve 5607 sayılı Kanun kapsamında kesinleşmiş mahkumiyet kararı bulunanlara akaryakıt piyasasına ilişkin lisans verilmemesine ilişkin düzenleme yapılmaktadır.
 • Gerçek kişilerce, kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan anonim ve limited şirket niteliğindeki kurumların ödenmiş sermayesinin en az %50’sine sahip olunması ve elde edilen kar payının elde edildiği takvim yılına ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihe kadar Türkiye’ye getirilmesi şartıyla, elde edilen kar paylarının yarısı gelir vergisinden istisna edilmektedir.
 • İmalatçıların aracılı ihracat kapsamında dış ticaret sermaye şirketleri veya sektörel dış ticaret şirketleri üzerinden gerçekleştirdikleri ihracattan elde edilen kazançlarına 5 puan indirimli kurumlar vergisi uygulanması öngörülmektedir.
 • Kur korumalı mevduat hesaplarına ilişkin kazanç istisnasının süresi 30.06.2024 tarihine uzatılması öngörülmektedir.
 • Üzerinde yazılı düzenleme tarihinden önce çekin ödenmek için muhatap bankaya ibrazının geçersiz sayılmasına ilişkin düzenleme 31.12.2025 tarihine uzatılmaktadır.
 • Vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar tarafından verilecek 2 no.lu KDV beyannamesinin son beyan günü takip eden ayın 19’una, son ödeme süresi ise takip eden ayın 21’ine çekilmektedir.
 • Kurumlar vergisi mükelleflerin en az %50 oranında iştirak ettikleri yurtdışındaki şirketlerden elde ettikleri iştirak kazancının yarısı, kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihe kadar Türkiye’ye getirilmesi şartıyla, başkaca şart (KVK md. 5/1-b'de yer alan) aranmaksızın kurumlar vergisinden istisna edilmektedir.

Ana hatları yukarıda özetlenen Kanun Teklifi’nin TBMM tarafından kabul edilmesi ve Cumhurbaşkanı tarafından onaylanması suretiyle yasalaşmasıyla birlikte; yasa metninde yer alan düzenlemeler, Şirketimiz tarafından hazırlanacak olan rehberler yoluyla bilgilerinize sunulacaktır.

Yukarıda belirtilen Kanun Teklifi’nin TBMM Başkanlığına sunulan haline buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla.

Dosyalar