Sizi Arayalım
TCMB İhracat Genelgesinde Değişiklik Yapılmıştır

DUYURU: 13.07.2021/102

TCMB İhracat Genelgesinde Değişiklik Yapılmıştır

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 11.06.2021, 30.06.2021 ve 09.07.2021 tarihli yazıları ile, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İhracat Genelgesi’nde önemli bazı değişiklikler yapılmıştır. Sözü edilen değişiklikler ile ilgili Centrum tarafından hazırlanan Duyuruya aşağıdaki görselden ulaşabilirsiniz.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 11.06.2021, 30.06.2021 ve 09.07.2021 tarihli yazıları ile, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İhracat Genelgesi’nde önemli bazı değişiklikler yapılmıştır. Sözü edilen değişiklikler ile ilgili detaylı açıklamalarımız aşağıda yer almaktadır.

PEŞİN DÖVİZ KARŞILIĞI İHRACAT İŞLEMLERİNDE, 24 AYLIK AZAMİ İHRACAT SÜRESİ İÇERİSİNDE İHRACATI GERÇEKLEŞTİRİLMEYEN VEYA TAMAMI TEK SEFERDE İADE EDİLMEYEN PEŞİN DÖVİZLERİN 15.000 ABD DOLARI VEYA KARŞILIĞI DÖVİZ YA DA TÜRK LİRASINI GEÇMEYEN KISIMLARI PREFİNANSMAN HÜKÜMLERİNE TABİ OLMAYACAKTIR:

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın “11.06.2021 tarih ve 353943 sayılı yazısı” ile TCMB İhracat Genelgesi’nin “Peşin Döviz” başlıklı 6. maddesinin 2. fıkrasına “…tamamı tek seferde iade edilmeyen veya süresi içinde ihracatı gerçekleştirilmeyen peşin döviz tutarının 15.000 ABD Doları veya karşılığı döviz ya da Türk Lirasını geçmeyen kısmı prefinansman hükümlerine tabi olmaz. Söz konusu peşin dövize ilişkin 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun uyarınca yasal işlem başlatılmasını teminen bankalarca Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bildirim yapılmaz…hükmü eklenmiştir.

Sözü edilen hüküm öncesinde, ihracat bedelinin peşin tahsil edildiği ihracat işlemlerinde, 24 aylık azami ihracat süresi içerisinde ihracatın gerçekleştirilmemesi halinde bedelinin tamamının bu süre dolmadan tek seferde iade edilmesi gerekmekte, kısmi iade ancak (indirimi, iskonto ve malların bozulması gibi) haklı durumların mevcut olduğunu ispati halinde mümkün olabilmekteydi. Bu defa, yapılan değişiklik ile, peşin ihracat bedellerinin 15.000 ABD Doları veya karşılığı döviz ya da Türk Lirasına kadar olan kısmının (haklı durumun tevsikine bağlı olmaksızın) iade edilebilmesine imkan sağlanmaktadır.

BELİRLİ ŞARTLARA UYULMAK KAYDIYLA, PEŞİN DÖVİZ KARŞILIĞI İHRACAT BEDELLERİNİN ÇEKLE ÖDENEBİLMESİ MÜMKÜN KILINMIŞTIR:

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın “09.07.2021 tarih ve 392745 sayılı yazısı” ile TCMB İhracat Genelgesi’nin “Peşin Döviz” başlıklı 6. maddesine aşağıda belirtilen 15. fıkra eklenmiştir:

“İhracat işlemlerinde ihracata ait peşin ödemenin çek ile yapılabilmesi bu Genelgenin 13. maddesinde yer alan hükümlere uyulması şartıyla mümkündür. Çekle yapılan peşin ödemelerde, ilgisine göre bu madde hükümleri kıyasen uygulanır.”  

Genelge’nin yeni düzenlemede belirtilen 13. maddesi, ihracat bedelinin diğer yöntemlerle tahsilini düzenlemekte olup, sözü edilen maddeye göre ihracata ait ödemenin çekle yapılması sırasında aşağıdaki açıklamalara uyulması gerekmektedir:

  • İhracatçılarca ihracat bedeli olarak tahsil veya iştira için tevdi edilen banka veya şahıs çekinin bankalarca iştiraya alınması halinde;
    • Çekin keşidecisi yurt dışındaki banka ise iştira anında İhracat Bedeli Kabul Belgesi (İBKG) düzenlenebilecektir.
    • Çekin keşidecisi şahıs ise çek karşılığı muhabir hesaplarına alacak geçmeden İBKB düzenlenemeyecektir.
  • İhracat bedeli olarak tevdi edilen çeklerin yurda girişinde gümrük idarelerine beyan edilme zorunluluğu bulunmamaktadır.
  • Türkiye’deki bankalarca düzenlenen çeklerin iştira edilerek ihracata ilişkin İBKB düzenlenebilmesi için çeki düzenleyen bankanın çek bedelinin yurt dışından geldiğini belirten yazısı aranacaktır.

DAHİLDE İŞLEM REJİMİ KAPSAMINDA İTHAL EDİLEN MADDELER İLE İLGİLİ İTHALAT BEDELLERİNİN, BU MADDELERDEN ÜRETİLEREK İHRAÇ EDİLEN MALLARIN İHRACAT BEDELİNDEN MAHSUBUNDA, DAHİLDE İŞLEME İZNİ/BELGESİ İÇİN TİCARET BAKANLIĞI’NCA VERİLEN SÜRELER DİKKATE ALINABİLECEKTİR:

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın “30.06.2021 tarih ve 392745 sayılı yazısı” ile TCMB İhracat Genelgesi’nin “İndirim ve Mahsup İşlemleri” başlıklı 21. maddesinin 4. fıkrası, Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ihraç edilecek bir ürün için ihracat öncesi yapılan ithalatta, ithal edilen malların serbest dolaşıma giriş tarihi ile ihraç konusu malların fiili ihraç tarihi arasında 180 günden fazla süre bulunması halinde dahilde işlem izni için (Dahilde İşleme İzin Belgesi, Dahilde İşleme İzni) Ticaret Bakanlığı’nca verilen sürenin (söz konusu sürenin ilgili mevzuat hükümlerince uzatılması halinde verilen ek süre de dahil olacak şekilde) mahsup işlemlerinin yapılmasında ihraç ve ithal arasındaki azami süre olarak dikkate alınması mümkündür.” şeklinde değiştirilmiştir.

Sözü edilen düzenlemeye göre, dahilde işleme rejimi kapsamında ithal edilen maddeler ile ilgili ithalat bedellerinin, bu maddelerden üretilerek ihraç edilen malların ihracat bedelinden mahsubu işlemlerinde, ithal edilen malların serbest dolaşıma giriş tarihi ile ihraç konusu malların fiili ihraç tarihi arasında 180 günden fazla süre bulunması halinde dahilde işlem izni (belgesi) için Ticaret Bakanlığınca verilen süreler içerisinde mahsup işlemlerinin yapılması mümkün olacaktır.

TCMB İhracat Genelgesinin güncel haline bu link üzerinden ulaşabilirsiniz.     

Saygılarımızla.

Dosyalar