Sizi Arayalım
Koronavirüs Nedeniyle Faaliyeti Geçici Olarak Tamamen Durdurulan İşyerlerinin Bulunduğu Sektörler İçin Mücbir Sebep Hali İlan Edilmesine İlişkin 524 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlanmıştır

DUYURU: 26.01.2021/8

Koronavirüs Nedeniyle Faaliyeti Geçici Olarak Tamamen Durdurulan İşyerlerinin Bulunduğu Sektörler İçin Mücbir Sebep Hali İlan Edilmesine İlişkin 524 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlanmıştır

25.01.2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan “524 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği” ile, İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine tamamen ara verilmesine/faaliyetlerinin tamamen durdurulmasına karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükellefler yönünden; - 01.12.2020 tarihi (bu tarih dahil) ile söz konusu işyerlerinin faaliyetlerine tekrar başlamalarının uygun görüleceği tarih aralığında mücbir sebep halinin mevcut olduğu kabul edilmiştir. Ana faaliyet alanlarının tespit edilmesinde, 25.01.2021 tarihi itibarıyla vergi dairesi kayıtlarındaki ana faaliyet kodu dikkate alınacaktır.

25.01.2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan “524 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği” ile, İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine tamamen ara verilmesine/faaliyetlerinin tamamen durdurulmasına karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükellefler yönünden;

  • 01.12.2020 tarihi (bu tarih dahil) ile söz konusu işyerlerinin faaliyetlerine tekrar başlamalarının uygun görüleceği tarih aralığında

mücbir sebep halinin mevcut olduğu kabul edilmiştir. Ana faaliyet alanlarının tespit edilmesinde, 25.01.2021 tarihi itibarıyla vergi dairesi kayıtlarındaki ana faaliyet kodu dikkate alınacaktır.  

Sözü edilen Tebliğ’de yer alan düzenlemenin detayları aşağıdaki gibidir.

Mücbir Sebep Uygulamasında Ana Faaliyet Alanının Tespiti

Bahsi geçen ana faaliyet alanlarının tespit edilmesinde, 25.01.2021 tarihi itibarıyla vergi dairesi kayıtlarındaki ana faaliyet kodu dikkate alınacaktır. Mükelleflerin vergi dairesi kayıtlarındaki ana faaliyet kodu itibarıyla bu sektörler arasında bulunmamasına rağmen ana faaliyet alanı olarak bu sektörlerden herhangi birisinde fiilen iştigal ettiğini ispatı ve tevsiki halinde, mücbir sebep kapsamına girip girmediğinin tespitinde ana faaliyet kodu yerine fiilen iştigal edilen faaliyet alanı dikkate alınacaktır.

Diğer taraftan, işbu Duyuru konusu Tebliğ ile yalnızca faaliyetine tamamen ara verilen/faaliyeti tamamen durdurulan işyerleri mücbir sebep kapsamına alınmış olup, faaliyetine çeşitli şekillerde kısmen ara verilen/faaliyeti kısmen durdurulan işyerleri için, faaliyetini tercihen tamamen durdursalar dahi, mücbir sebep hali söz konusu olmayacaktır.

Örneğin, sinema salonu, kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe, elektronik oyun salonu, bilardo salonu, lokal, çay bahçesi, halı saha, yüzme havuzu, hamam, sauna ve lunapark gibi işyerlerinin faaliyetleri tamamen durdurulduğundan bunlar için mücbir sebep hali hükümleri geçerli iken; lokanta, kafe, pastane gibi yeme/içme hizmeti sunan işyerleri için faaliyetlerin kısmi şekilde durdurulmuş olması (işyerinde servis yapılmasına imkan tanınmazken eve/işyerine paket servis veya gel-al uygulamalarına izin verilmesi) nedeniyle, bu işleri mücbir sebep kapsamına girmeyecektir.

Mücbir Sebep Halinin İlgili Mükellefler Yönünden Sonuçları

Mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen mükelleflere yönelik olarak, kanuni verilme süresi mücbir sebep dönemine isabet eden ve bu dönemde verilmesi gereken;

  • Muhtasar Beyannameler (Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri dahil),
  • Katma Değer Vergisi Beyannameleri,
  • Form Ba-Bs bildirimlerinin verilme süresi,
  • Söz konusu dönem içerisinde oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları” ile e-Defterler ve bunlara ilişkin berat dosyalarının ikincil kopyalarının yüklenme süreleri

mücbir sebep halinin sona ereceği tarihi izleyen ayın 26. günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Ayrıca, süresi uzatılan beyannameler üzerinden tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri, ilk dönemden başlamak üzere beyannamelerin verilmesi gereken ayı sonraki aydan başlamak üzere sırasıyla her bir dönem için takip eden ilgili ayın sonuna kadar uzatılmıştır. Bunun yanında, ilgili mükelleflerce mücbir sebep dönemi boyunca kısmi katma değer vergisi (KDV) tevkifatı kapsamına giren alımlarda KDV tevkifatı yapılmayacaktır.

Diğer yandan, mücbir sebep halinin sona erdiği tarih itibarıyla beyanname/bildirim verme süresinin son gününe 26 günden az süre kalması halinde, beyanname/bildirim verme süresinin son günü olarak, mücbir sebep halinin sona erdiği tarihin içinde bulunduğu döneme ilişkin katma değer vergisi beyannamelerinin verileceği son gün dikkate alınacaktır.

Sosyal Güvenlik Yükümlülükleri Bu Düzenleme Kapsamında Değildir

İşbu Duyuru konusu Tebliğ’de yer alan düzenlemelerin, sosyal güvenlik yükümlülüklerine ilişkin sürelere herhangi bir etkisi bulunmamaktadır. Bu bakımdan, sosyal güvenlik mevzuatı gereğince sigortalıların mücbir sebep hali olarak belirlenen döneme ilişkin prime esas kazanç ve hizmet bilgilerinin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile bildirilmesinin zorunlu olduğu durumda, mücbir sebep hali bu beyannamelerin vergi kesintilerine ilişkin kısmının beyan ve ödeme yükümlülüklerine ilişkin sürelerin ertelenmesi yönüyle geçerli olacaktır.

İlgili Kurum tarafından sosyal güvenlik yükümlülüklerinin ertelenmesi durumunda ise, bu yükümlülükler yönünden anılan Kurumca yapılan düzenlemeler çerçevesinde hareket edilecektir.

Saygılarımızla. 

Dosyalar