Sizi Arayalım
İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi Hususu İle İlgili İhracat Genelgesinde Değişiklikler Yapılmıştır

DUYURU: 27.10.2021/148

İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi Hususu İle İlgili İhracat Genelgesinde Değişiklikler Yapılmıştır

İhracat bedellerinin yurda getirilmesi konusunda “İhracat Genelgesi”nde önemli değişiklikler yapılmıştır. Centrum tarafından hazırlanan ve söz konusu değişiklikleri içeren Duyuru aşağıda yer almaktadır.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından çıkarılan ve ihracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esasların düzenlendiği “İhracat Genelgesi”nde, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 21.10.2021 tarih ve 650957 sayılı yazısına istinaden önemli değişiklikler yapılmıştır.

Söz konusu değişikliklere aşağıda başlıklar halinde özetlenerek yer verilmiştir.

İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi Uygulamasından Muaf Tutulacak Ülke Sayısı 29’a Çıkarılmıştır

İhracat Genelgesi’nin “İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi” başlıklı 4/6. fıkrası “Ek:2'de yer alan ülkelere yapılan ihracat işlemleriyle ilgili olarak 2018-32/48 sayılı Tebliğ'in 3. maddesinin 1.fıkrası uygulanmaz” şeklinde değiştirilerek, aşağıda belirtilen ülkeler (Ek-2) ihracat bedellerinin yurda getirilmesi uygulamasından muaf tutulmuştur. Böylelikle daha önceden; İran, Suriye ve Lübnan’a uygulanan muafiyetin kapsamı 29 ülkeye çıkarılarak genişletilmiş olmuştur.

İhracat Bedelinin Yurda Getirilmesinde İstisna Tanınan Ülkeler

Afganistan

Fildişi Sahili

Kamerun

Lübnan

Suriye

Angola

Filistin

Kenya

Moldova

Suudi Arabistan

Belarus

Gabon

Kırgızistan

Nijerya

Tacikistan

Benin

Gana

Kuzey Kore

Senegal

Tanzanya

Cibuti

Gine

Küba

Somali

Venezuela

Etiyopya

İran

Liberya

Sudan

-

İhracat Bedelinin Mahsup Olarak Kullanılabilmesi İçin Bedel Getirme Süresi İçinde Talebin Yapılması Zorunluluğu Getirilmiştir

İhracat Genelgesi’nin “İndirim ve Mahsup İşlemleri” başlıklı 21/ 3. fıkrası “(3) İhracat bedelinin mahsuben ödemede kullanılabilmesi için mahsup talebinin bedel getirme süreleri içinde veya bu Genelgenin 27. maddesi uyarınca verilen ek süreler ya da 29. maddesi uyarınca gönderilen ihtarname süresi içerisinde yapılması gerekir” şeklinde değiştirilmiştir. Böylelikle, ihracat bedelinin mahsup olarak kullanılabilmesi için bedel getirme süresi içinde talepte bulunulması gerekli hale gelmiştir.

Bazı Ülkelere Yapılan İhracatlara İlişkin İhracat Bedellerinin %50’sinin Tasarrufu Serbest Kullanıma Bırakılmıştır

İhracat Genelgesi’nin “İhracatçının Serbest Kullanımına Bırakılan Dövizler” başlıklı 22. maddesinin 1. fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

Hizmet ihracatı, transit ticaret, Türkiye’de ikamet etmeyenlere özel fatura ile yapılan satış, Türkiye’de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satış, mikro ihracat ve serbest bölge işlem formu kapsamında gerçekleştirilen 5.000 ABD doları veya karşılığı döviz ya da Türk lirasını geçmeyen tutardaki ihracat işlemlerinde bedellerin tamamının; Ek:3'te yer alan ülkelere yapılan ihracat işlemlerinde ise bedellerin %50’sinin tasarrufu serbesttir.” Buna göre, aşağıda belirtilen ülkelere yapılan ihracatlara ilişkin ihracat bedellerinin yarısının usulüne uygun olarak Türkiye’ye getirilmesi yeterli olacaktır.

İhracat Bedelinin Yurda Getirilmesinde Gümrük Beyannamesinde Yer Alan Tutarın %50’sinin Tasarrufunun Serbest Bırakıldığı Ülkeler (EK: 3)

Azerbaycan

Özbekistan

Cezayir

Tunus

Fas

Türkmenistan

Kazakistan

Ukrayna

Mısır

Yemen

İhracat Rejimi ve Finansal Kiralama Yoluyla Yapılan İhracatlarda 15.000 ABD Dolarını Geçmeyen Tutarlara İlişkin İhracat Hesapları Kapatılabilecektir

İhracat Genelgesi’nin “İhracat Hesabının Kapatılması” başlıklı 23/6. fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yürürlükteki İhracat Rejimi ve Finansal Kiralama (leasing) Mevzuatı çerçevesinde kiralama yoluyla yapılan ihracatta; sözleşme sürelerinin 180 günden fazla olması ve 180 gün sonunda sözleşmenin vadesi gelmemiş borçları da içermesi, aylık kira ücreti toplamının 15.000 ABD Doları veya karşılığı döviz ya da Türk Lirasını geçmemesi halinde kiralananın toplam değeri göz önüne alınmaksızın ihracat hesabı doğrudan bankalarca veya ihtarname süresi ile ek süreler içinde kalınması koşuluyla Vergi Daireleri tarafından terkin edilerek kapatılır.”

Sözü edilen değişiklik ile, kiralama yoluyla yapılan ve yukarıdaki şartları taşıyan ihracatta, ihracat bedellerine ilişkin İBKB düzenlememesi sebebiyle açık kalan ihracat hesaplarının (180 günü geçen kiralamalar için vadesi gelmeyen borçların tahsilinin yapılamaması nedeniyle) doğrudan bankalarca veya ihtarname süresi ile ek süreler içinde kalınması koşuluyla Vergi Daireleri tarafından terkin edilerek kapatılması mümkün kılınmıştır.

Irak ve Libya’ya Yapılan İhracatlarda İhracat Bedelinin Yurda Getirilmesi Uygulaması Aşağıdaki Şekilde Devam Edecektir

Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanına yönelik mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ihracat bedellerinin bankacılık sistemiyle doğrudan ülkemize transferinin mümkün olmadığı Irak ve Libya’ya yapılan ihracat işlemlerinde ihracat bedelinin bankalarca kabulünün;

  • İthalatçının Türkiye’deki bankalarda bulunan hesaplarından transferi yoluyla,
  • İhracat bedelinin ihracat işlemiyle ilişkisi kurulmak şartıyla üçüncü bir ülkeden bankalar aracılığıyla transferi yoluyla,
  • İhracatçının yazılı beyanının yanı sıra işlemin niteliğine göre satış sözleşmesi ya da kesin satış faturası (veya proforma fatura) ile GB’nin bir örneği/GB bilgileri ibraz edilmek kaydıyla NBF aranmaksızın efektif olarak,
  • Peşin döviz olarak getirilen bedellerde, ihracatçının yazılı beyanının yanı sıra işlemin niteliğine göre satış sözleşmesi ya da kesin satış faturası (veya proforma fatura) ibraz edilmek kaydıyla NBF aranmaksızın efektif olarak,

yapılması mümkündür.

Yukarıda sayılan ülkelere yapılan ihracatta ihracat bedellerinin üçüncü kişiler tarafından efektif olarak bankaya getirilmesi halinde söz konusu bedellerin bankalarca ihracat bedeli olarak kabulü için ihracatçı veya ithalatçı tarafından bedeli getiren üçüncü kişiye bedelin bankaya getirilmesinden önce vekaletname verilmiş olması gerekmektedir.

İhracat Genelgesi’nin güncel haline erişmek için tıklayınız.

Saygılarımızla.

Dosyalar