Sizi Arayalım
Enflasyon Düzeltmesi Uygulayan Şirketlerde Esas Alınacak Finansal Tablolara İlişkin Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır

DUYURU: 24.06.2024/38

Enflasyon Düzeltmesi Uygulayan Şirketlerde Esas Alınacak Finansal Tablolara İlişkin Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır

Ticaret Bakanlığı tarafından 15.06.2024 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Enflasyon Düzeltmesi Uygulayan Şirketlerde Esas Alınacak Finansal Tablolara İlişkin Tebliğ” ile, 2023 ve sonrasındaki hesap dönemlerinde uygulanacak olan enflasyon düzeltmesi sonucunda ortaya çıkan ikili yapı (düzeltme öncesi ve düzeltme sonrası bilançolar) için genel kurul ve yönetim organınca esas alınması gereken finansal tablolara ilişkin belirlemeler yapılmıştır.

Ticaret Bakanlığı tarafından 15.06.2024 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Enflasyon Düzeltmesi Uygulayan Şirketlerde Esas Alınacak Finansal Tablolara İlişkin Tebliğ” ile, 2023 ve sonrasındaki hesap dönemlerinde uygulanacak olan enflasyon düzeltmesi sonucunda ortaya çıkan ikili yapı (düzeltme öncesi ve düzeltme sonrası bilançolar) için genel kurul ve yönetim organınca esas alınması gereken finansal tablolara ilişkin belirlemeler yapılmıştır.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan söz konusu Tebliğ, Resmi Gazete’de yayımlandığı 15.06.2024 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Tebliğ’de yer alan düzenlemeler, detayları itibariyle aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.

Esas Alınacak Finansal Tablolar

Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerdeki Uygulama

Finansal tablolarını Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından belirlenen muhasebe standartlarına uygun hazırlamak zorunda olan şirketler tarafından Türk Ticaret Kanunu’nun “Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Yetkisi” başlıklı 88. maddesine göre hazırlanan enflasyon düzeltmesi uygulanmış finansal tablolar esas alınacaktır.

Dağıtılması öngörülen kar payı tutarı, Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine göre enflasyon düzeltmesi uygulanmış finansal tablolarda bulunan kar dağıtımına konu kaynakların toplamını aşamayacaktır.

Bağımsız Denetime Tabi Olmayan Şirketlerdeki Uygulama

KGK kapsamı dışında kalan şirketlerde, 2023 yılı hesap dönemine ilişkin olarak VUK’un enflasyon düzeltmesine ilişkin geçici 33. maddesi ile 555 sıra no.lu VUK Genel Tebliği hükümleri uyarınca enflasyon düzeltmesi uygulanmış finansal tablolar ile enflasyon düzeltmesi uygulanmamış finansal tablolar birlikte dikkate alınacaktır. Bu kapsamda;

  • Serbest yedek akçelerden ve dağıtılabilir diğer kaynaklardan zarar mahsubu sonrasında kalan değerlerden kâr payı dağıtımı yapılması, sermaye artırımı ve azaltımı, birleşme, bölünme, tür değişikliği işlemleri ile sermaye kaybı ve borca batık olma durumlarının tespitinde enflasyon düzeltmesi uygulanmış finansal tablolar,
  • Kanun veya şirket sözleşmesine göre net dönem karının esas alındığı; kar ve kazanç payı dağıtımlarında, yedek akçe ayrılmasında, intifa senedi sahiplerine ödeme yapılması ile dönem içerisinde dağıtılmış olan kar payı avansına ilişkin hesaplamalarda enflasyon düzeltmesi uygulanmamış finansal tablolar

esas alınacaktır.

2023 yılı hesap döneminden sonraki hesap dönemlerinde ise, KGK kapsamı dışında kalan şirketlerde de enflasyon düzeltmesi uygulanmış finansal tablolar esas alınacaktır.

Dağıtılması öngörülen kar payı tutarı, VUK hükümlerine göre enflasyon düzeltmesi uygulanmış finansal tablolarda bulunan kar dağıtımına konu kaynakların toplamını aşamayacaktır.

Sermayenin Korunmasına ve Sermaye Artırımına İlişkin Açıklamalar

Tebliğde, şirketlerin sermayesine ilişkin yapılan değerlendirmelerde dikkate alınacak tutar, enflasyon düzeltmeleri sonrası olumlu ve olumsuz farkların uygulaması ve sermaye artırımı yapılırken hangi kaynakların kullanılabileceği hususlarına ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

Sermaye Değerlendirmesi

Şirketin sermayesine ilişkin yapılacak değerlendirmelerde, ticaret siciline tescil edilmiş olan sermaye tutarı esas alınacaktır.

Olumlu Farkların Sermayeye İlavesi

Enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan sermaye düzeltmesi olumlu farkları, diğer öz sermaye kalemlerine ilişkin olumlu farklar ile bunların dışında kalan iç kaynakların, enflasyon düzeltmesinden kaynaklı zararlar dâhil zararlar ve olumsuz farkları aşan kısmı sermayeye ilave edilebilecektir.

Olumsuz Farkların Mahsubu

Enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan sermaye düzeltmesi olumsuz farkları ile enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan diğer olumsuz farklar ise genel kurulda alınacak karara istinaden, sermaye azaltımı yoluyla veya olumlu farklar yahut diğer iç kaynaklarla mahsup edilebilecektir.

Sermaye Artırımı

Finansal tablolarını KGK tarafından belirlenen muhasebe standartlarına uygun hazırlamak zorunda olan şirketlerde gerçekleştirilecek sermaye artırımlarında, enflasyon düzeltmesi uygulanmış finansal tablolar esas alınmakla birlikte, sermayeye eklenecek iç kaynak tutarı, VUK hükümlerine göre enflasyon düzeltmesi uygulanmış finansal tablolarda bulunan sermayeye eklenebilecek iç kaynakların toplamını aşamayacaktır. Sözü edilen düzenleme ile VUK ve IAS 29 arasındaki enflasyon düzeltmesi konusundaki farklılıkların yaratacağı (IAS 29 düzeltmesi neticesinde VUK’a kıyasla fazla kazanç oluşması sebebiyle ilave kazancın sermayeye eklenmesi olasılığı gibi) istenmeyen sonuçlar engellenmeye çalışılmıştır.

Yukarıda ifade edildiği üzere, benzer bir düzenleme dağıtılabilecek olan kar payı için de yapılmış olup, sözü edilen tutar VUK hükümlerine göre enflasyon düzeltmesi uygulanmış olan finansal tablolarda bulunan kar dağıtımına konu kaynakların toplamını aşamayacaktır.

Vergisel yükümlülükler

Yukarıda açıklanan hususlara ilişkin olarak alınacak kararlarda, şirketin ve kardan pay alacak olanların vergisel yükümlülüklerine ilişkin mevzuat hükümleri saklı tutulmuştur. Buna göre, işbu Duyuru konusu Tebliğ’de yapılabileceği belirtilen işlemler, vergi kanunları gereği kendi sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan bu Tebliğ, Resmi Gazete’de yayımlandığı 15.06.2024 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

“Enflasyon Düzeltmesi Uygulayan Şirketlerde Esas Alınacak Finansal Tablolara İlişkin Tebliğ”in Resmi Gazete’de yayımlanan orijinal haline buradan ulaşabilirsiniz.

                                                                                                                         Saygılarımızla.

Dosyalar