Sizi Arayalım
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM’ye Sunulmuştur

DUYURU: 20.11.2021/153

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM’ye Sunulmuştur

Elektrik enerjisi satış hasılatından TRT Kurumu Gelirlerine intikal edilen payın kaldırılmasını da içeren “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” 16.11.2021 tarihinde TBMM’ye sunulmuştur.

16.11.2021 tarihinde TBMM'ye sunulan "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" ile, vergi ve mali mevzuatta yapılması öngörülen değişiklikler aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.

Elektrik Enerjisi Satışı Üzerinden Alınan TRT Payı Kaldırılmaktadır

Mevcut durumda, nihai tüketiciye elektrik enerjisi satışı yapan lisans sahibi tüzel kişiler, iletim, dağıtım ve perakende satış hizmetlerine ilişkin bedeller hariç olmak üzere, elektrik enerjisi satış bedelinin (sanayi sicil belgesine sahip sanayi işletmelerine yapılan elektrik enerjisi satışı hariç) yüzde ikisi tutarındaki payı (Katma Değer Vergisi, diğer vergiler, fon ve paylar ile benzeri kesintiler hariç) faturalarında ayrıca göstermekte ve bu kapsamdaki bedelleri Türkiye Radyo-Televizyon Kurumuna intikal ettirmektedir.

Kanun Teklifiyle TRT Kurumu Gelirleri Kanunu’nda yapılması öngörülen değişiklikler ile, yukarıda belirtilen elektrik enerjisi satışı üzerinden TRT payı alınması uygulamasına son verilmektedir.

Gelir Vergisi Stopaj Teşviki Uygulamasında Bölge ve Merkezler Dışında Geçirilebilecek Çalışma Süresinin Oranı %75'e Çıkarılmaktadır

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nun geçici 2. maddesi ve Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun’un 3. maddesi uyarınca, Teknoloji Geliştirme Bölgesinde yer alan işletmelerde veya Ar-Ge/tasarım merkezlerinde gelir vergisi stopajı teşvikine konu edilen toplam çalışma sürelerinin yüzde yirmisini aşmamak kaydıyla ilgili personelin Bölge/Merkez dışında geçirdikleri süreler de gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilmektedir. Cumhurbaşkanı yüzde yirmi olarak belirlenen bu oranı yüzde elliye kadar artırabilmeye yetkili bulunmaktadır.

Nitekim, 17.10.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “4625 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile Ar-Ge veya Tasarım Merkezlerinde çalışan personelin, gelir vergisi stopajı teşvikine konu edilen toplam çalışma sürelerine uygulanmak üzere, söz konusu bölge ve merkezler dışında geçirdikleri süreler bakımından %20 olarak belirlenen oranın, 31.12.2022 tarihine kadar %50 olarak uygulanması kararlaştırılmıştır. Sözü edilen artırımlı oran (%50), 31.12.2022 tarihine kadar uygulanacaktır. (18.10.2021/143 sayılı Duyurumuz)

Bu defa, Kanun Teklifi ile, “Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu” ve “Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun”da yapılması öngörülen değişiklikler ile, gelir vergisi stopaj teşviki uygulamasında bölge ve merkezler dışında geçirilebilecek olan çalışma süresi oranının, Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek olan bölgesel ve/veya sektörel alanlarda %75'e kadar çıkarabilmesine yönelik düzenleme öngörülmektedir. Buna göre, halihazırda %50 olarak uygulanmakta olan (mevcut teşvikler dahilinde) dışarıdan çalışılabilme imkanı, Cumhurbaşkanı tarafından bazı bölge ve/veya sektörler için %75’e kadar çıkarılabilecektir.

Proje Bazlı Yatırımlarda Yatırım Yeri Tahsisi Desteğinin Bağımsız ve Sürekli Nitelikli İrtifak Hakkı Tesis Edilmesi Şeklinde Uygulanabilmesi Sağlanmaktadır

"Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un 80/1-(ç) maddesi uyarınca, Cumhurbaşkanı; Kanunda aranan niteliklere sahip olan ve proje bazında Sanayi Bakanlığı tarafından desteklenmesine karar verilen yatırımlar için, yatırımın Hazine taşınmazı üzerinde yapılması halinde, belirlenecek olan yatırımcı lehine doğrudan, hasılat payı alınmaksızın, 49 yıl süreyle bedelsiz irtifak hakkı tesisi veya kullanma izni verilmesine ve yatırımın tamamlanması ve öngörülen istihdamın 5 yıl sağlanması şartıyla Hazine taşınmazının talep edilmesi halinde bedelsiz olarak devredilmesine izin vermeye yetkilidir.

Bu defa, Kanun Teklifi ile yukarıda sözü edilen Kanun’da yapılması planlanan değişiklikle, yatırım yeri tahsisi desteğinin, bağımsız ve sürekli nitelikli irtifak hakkı tesis edilmesi şeklinde de uygulanabilmesine imkan sağlanmaktadır.

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin TBMM’ye sunulan haline ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla.

Dosyalar