Sizi Arayalım
Yurtdışında Bulunan Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması ve Kayıtdışı Varlıkların Kanuni Defterlere Kayıt Edilmesi (Varlık Barışı) Uygulamasının Süresi 6 Ay Uzatılmıştır

DUYURU: 01.07.2021/95

Yurtdışında Bulunan Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması ve Kayıtdışı Varlıkların Kanuni Defterlere Kayıt Edilmesi (Varlık Barışı) Uygulamasının Süresi 6 Ay Uzatılmıştır

30.06.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “4196 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile yurtdışında bulunan varlıkların milli ekonomiye kazandırılması ve Türkiye’deki kayıtdışı varlıkların kanuni defter kayıtlarına alınması (varlık barışı) uygulamasının süresi 6 ay uzatılmıştır. Söz konusu düzenlemeye ilişkin Centrum tarafından hazırlanan Duyuruya aşağıdaki görselden ulaşabilirsiniz.

30.06.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan “4196 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile, Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 93. maddesinin birinci, ikinci ve beşinci fıkralarında yer alan süreler, bitim tarihlerinden itibaren 6 ay uzatılmıştır. Böylelikle;

  • Yurtdışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının Türkiye’deki banka veya aracı kuruma bildirilmesi yoluyla serbestçe tasarruf edebilmesi ile
  • Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye’de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan sözü edilen kıymetler ile taşınmazların kayıtlara alınması

imkanlarını tanıyan uygulamanın süresi, 30.06.2021 tarihinden 31.12.2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) uzatılmış olmaktadır.

Cumhurbaşkanı’nın bu süreyi 6 ay daha uzatabilme hakkı bulunmaktadır.

Yapılan süre uzatımı ile birlikte konuya ilişkin uygulamanın detaylarını aşağıda tekrar paylaşıyoruz.

YURT DIŞINDAKİ VARLIKLARIN TÜRKİYE’DEKİ BANKA VEYA ARACI KURUMLARA BİLDİRİLMESİ

Yurtdışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının serbestçe tasarruf edilebilmesi için, bu varlıkların gerçek ve tüzel kişilerce Türkiye’deki banka veya aracı kuruma bildirilmesi gereken son tarih, 31.12.2021 olarak güncellenmiştir. Bildirilen varlıklar üzerinden herhangi bir vergi ödenmesi söz konusu değildir.

Vergi Usul Kanunu (VUK) uyarınca defter tutan mükellefler, bu düzenleme kapsamında Türkiye’ye getirilen varlıklarını, dönem kazancının tespitinde dikkate almaksızın işletmelerine dahil edebilecekler, vergiye tabi kazancın ve kurumlar için dağıtılabilir karın tespitinde dikkate almaksızın işletmeden çekebileceklerdir.

YURTDIŞINDAKİ VARLIKLARLA KREDİNİN VEYA SERMAYE AVANSININ KAPATILMASI

Yukarıda belirtilen varlıkların, yurt dışında bulunan banka veya finansal kurumlardan kullanılan ve 17.11.2020 tarihi itibariyle kanuni defterlerde kayıtlı bulunan kredilerin kapatılmasında kullanılabilmesine yönelik uygulamanın süresi de 31.12.2021 tarihine kadar uzatılmıştır. Bu durumda, ilgili kredi veya avansların defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla, borcun ödenmesinde kullanılan varlıklar için Türkiye’ye getirilmeksizin bu hükümlerden yararlanılabilecektir.

KAYITDIŞI VARLIKLARIN KANUNİ DEFTERLERE KAYIT EDİLMESİ

Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye’de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan yukarıda sayılan kıymetler ile taşınmazların, vergi dairelerine beyan edilmek suretiyle dönem kazancının tespitinde dikkate alınmaksızın kanuni defterlere kaydedilebilmesine yönelik uygulamanın süresi 31.12.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

Söz konusu varlıklar vergiye tabi kazancın ve kurumlar için dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate alınmaksızın işletmeden çekilebilecektir. Vergi dairesine beyan edilen taşınmazların ayni sermaye olarak konulmak suretiyle işletme kayıtlarına alınması halinde, sermaye artırım kararının beyan tarihi itibarıyla alınmış olması ve söz konusu kararın beyanı izleyen 10. ayın sonuna kadar ticaret siciline tescil edilmesi kaydıyla, bu imkandan faydalanılabilecektir. 

Saygılarımızla.

Dosyalar