Sizi Arayalım
Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Önemli Değişiklikler Yapılmıştır

DUYURU: 08.10.2022/100

Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Önemli Değişiklikler Yapılmıştır

01.10.2022 tarihli Resmi Gazete’ de “2022/1 Sayılı Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (2019/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” yayımlanarak yatırımlara proje bazlı devlet yardımı verilmesine ilişkin Karar’ın uygulamasında bazı değişiklikler yapılmıştır. Sözü edilen Tebliğ’deki değişikliklere ilişkin Centrum tarafından hazırlanan Duyuru aşağıda yer almaktadır.

01.10.2022 tarihli Resmi Gazete’ de “2022/1 Sayılı Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (2019/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” yayımlanarak yatırımlara proje bazlı devlet yardımı verilmesine ilişkin Karar’ın uygulamasında bazı değişiklikler yapılmıştır.

Söz konusu Tebliğ ile yapılan değişiklikler özetle aşağıdaki gibidir.

  • “Kurumun aktifine kayıtlı bulunan toplam sabit kıymet tutarı” tanımı Tebliğ’e eklenmiştir.
  • Nitelikli personel desteği uygulaması için yeminli mali müşavir raporu aranacağı Tebliğ’e eklenmiştir.
  • Yatırımcılara enerji desteği uygulaması kapsamında ilave enerji tüketiminin hesaplanabilmesi adına sabit kıymet oranlaması yöntemini kullanabilme hakkı tanınmıştır.
  • Kısmen işletmeye geçiş sürecinde SGK işveren hissesi desteği uygulaması taleplerinde ilave istihdam ve yatırım harcamalarının tespitine yönelik yeminli mali müşavir raporu aranacağı Tebliğ’e eklenmiştir.

Yapılan değişikliklere detaylı olarak aşağıda yer verilmiştir.

Kurumun Aktifine Kayıtlı Bulunan Toplam Sabit Kıymet Tutarı Tanımlanmıştır.

Tebliğ’in “Tanımlar” başlıklı 3. maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ç) Kurumun aktifine kayıtlı bulunan toplam sabit kıymet tutarı: 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 313 üncü maddesi uyarınca amortisman mevzuunu oluşturan iktisadi kıymetlerin birikmiş amortismanları düşülmeden önceki brüt tutarı,”

Nitelikli Personel Desteği Uygulama Esasları

Tebliğ’in “Nitelikli personel desteği uygulama esasları” başlıklı 6. maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

KARŞILAŞTIRMA CETVELİ

DEĞİŞİKLİK SONRASI

DEĞİŞİKLİK SONRASI

(1) Nitelikli personel desteği, yatırımcının müracaatına istinaden uygun görülen nitelikli personelin yatırımcıya bildirilmesini takip eden aydan başlanılması ve her bir nitelikli personel için ilgili Destek Kararında belirlenen aylık azami destek tutarının aşılmaması kaydıyla, nitelikli personele ödenen net ücret kadar ödeme yapılmak suretiyle Destek Kararında belirtilen süre kadar uygulanır. Destek Kararında belirtilen toplam azami destek tutarına ulaşılması halinde nitelikli personel desteği ödemelerine son verilir.

(1) Nitelikli personel desteği, yatırımcının müracaatına istinaden uygun görülen nitelikli personelin yatırımcıya bildirilmesini takip eden aydan başlanılması ve her bir nitelikli personel için ilgili Destek Kararında belirlenen aylık azami destek tutarının aşılmaması kaydıyla, nitelikli personelin ilgili aya ait ücret bordrosunda gösterilen ve yatırımcı tarafından bu bordro döneminde nitelikli personele net olarak banka üzerinden yapılan ve ücret kapsamına giren ödemelere ilişkin yeminli mali müşavir tarafından banka hesap hareketleri, ücret bordrosu ve diğer belgelerin incelenmesi sonucu hazırlanacak raporda tespit edilen tutar ödenmek suretiyle Destek Kararında belirtilen süre kadar uygulanır. İlgili personelin nitelikli personel kapsamına alınmasından önceki dönemlere ait haklar, tespit edilecek tutarda dikkate alınmaz. Destek Kararında belirtilen toplam azami destek tutarına ulaşılması halinde nitelikli personel desteği ödemelerine son verilir.

Enerji Desteği Uygulama Esasları

Tebliğ’in “Enerji desteği uygulama esasları” başlıklı 9. maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

KARŞILAŞTIRMA CETVELİ

DEĞİŞİKLİK SONRASI

DEĞİŞİKLİK SONRASI

(4) Enerji desteğinden faydalanması öngörülen yatırım için müstakil sayaç kullanılması gerekmektedir. Ancak, aynı sayaçtan enerji kullanan tesislerin bir kısmının Destek Kararı kapsamı yatırımla ilgili olmaması ve enerji tüketimi yönünden ayrılmasının da mümkün olmaması durumunda anılan sayacın, teşvik belgesi kapsamı yatırıma başlama tarihinden önceki aydan başlamak üzere geriye doğru bir yıllık enerji tüketim miktarı ve tüketim ortalaması ilgili dağıtım şirketi aracılığıyla tevsik edilir. Mevcut tüketim olarak kabul edilen bu tüketim ortalaması üzerinde yapılan enerji tüketim miktarına isabet eden tutarın belirlenmiş oranı enerji desteği olarak ödenir.

(4) Enerji desteğinden faydalanması öngörülen yatırım için müstakil sayaç kullanılması gerekir. Ancak, aynı sayaçtan enerji kullanan tesislerin bir kısmının Destek Kararı kapsamı yatırımla ilgili olmaması ve enerji tüketimi yönünden ayrılmasının da mümkün olmaması durumunda aşağıdaki seçeneklerden birisi firma talebine istinaden uygulanabilir:

a) Anılan sayacın, teşvik belgesi kapsamı yatırıma başlama tarihinden önceki aydan başlamak üzere geriye doğru bir yıllık enerji tüketim miktarı ve tüketim ortalaması ilgili dağıtım şirketi aracılığıyla tevsik edilir. Mevcut tüketim olarak kabul edilen bu tüketim ortalaması üzerinde yapılan enerji tüketim miktarına isabet eden tutarın belirlenmiş oranı enerji desteği olarak ödenebilir.

b) Destek Kararı kapsamında yapılan sabit kıymet yatırım tutarının, kısmen işletmeye geçildiğinin tespit edilmesi veya tamamlama vizesinin yapılması için müracaatta bulunulan tarihte kurumun aktifine kayıtlı bulunan toplam sabit kıymet tutarına, devam eden yatırımlara ait tutarlar da dahil, oranlanması suretiyle enerji tüketiminin bu orana isabet eden kısmı enerji desteği olarak ödenebilir. Öte yandan, bu hesaplama sırasında kurumun aktifine kayıtlı bulunan toplam sabit kıymet değeri olarak, gerekli şartların oluşması halinde yapılan enflasyon düzeltmesi sonucu oluşan değerler dikkate alınır.

Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği

Tebliğ’in “Sigorta primi işveren hissesi desteği” başlıklı 13. maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

KARŞILAŞTIRMA CETVELİ

DEĞİŞİKLİK SONRASI

DEĞİŞİKLİK SONRASI

Kısmen işletmeye geçişe istinaden sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanılabilmesi için kullanıcılar tarafından E-TUYS uygulamasında yer alan tanımlı alanların doldurulması ve Bakanlıkça talep edilmesi halinde ilgili belgelerin sisteme yüklenmesi gerekir

Kısmen işletmeye geçişe istinaden sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanılabilmesi için kullanıcılar tarafından E-TUYS uygulamasında yer alan tanımlı alanların doldurulması, ilave istihdam ve yatırım harcamalarına ilişkin yeminli mali müşavir raporu ile Bakanlıkça talep edilmesi halinde ilgili belgelerin sisteme yüklenmesi gerekir.

Sözü edilen değişiklikler, Tebliğin Resmi Gazete’de yayımlandığı 01.10.2022 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

2022/1 Sayılı Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (2019/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”in Resmi Gazete’de yayımlanan orijinal haline buradan ulaşabilirsiniz.

                                                                                                            Saygılarımızla,

 

Dosyalar