Sizi Arayalım
Vergi Usul Kanunu Uyarınca Yapılan Reeskont İşlemlerinde Kullanılan Reeskont Oranı %26,75’ten %31,75’e Yükselmiştir

DUYURU: 28.09.2023/107

Vergi Usul Kanunu Uyarınca Yapılan Reeskont İşlemlerinde Kullanılan Reeskont Oranı %26,75’ten %31,75’e Yükselmiştir

28.09.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti Hakkındaki Tebliğ” ile, iskonto faiz oranı ve avans faiz oranı yeniden belirlenerek Vergi Usul Kanunu uyarınca yapılan reeskont işlemlerinde kullanılan reeskont oranı &,75’ten 1,75’e yükseltilmiştir.

Bilindiği üzere, Vergi Usul Kanunu’nun (VUK) 281. ve 285. maddeleri uyarınca, mukayyet (kayıtlı) değerle değerlenecek olan alacaklardan ve borçlardan senede bağlı ve vadesi gelmemiş olanlar, değerleme gününün kıymetine çevrilebilecektir. Bu durumda, senette faiz oranı açıklanmış ise bu oran; açıklanmamışsa Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) resmi iskonto haddi uygulanacaktır.

Vergi Usul Kanunu'nun 285. maddesine göre; vadesi gelmemiş alacak senetlerini değerleme gününün kıymetine irca eden mükellefler vadesi gelmemiş borç senetlerini de aynı işleme tabi tutmaya mecburdurlar.

Anılan Kanun maddeleri gereğince, bankalar ve bankerler ile sigorta şirketleri, alacaklarını ve borçlarını değerleme günü kıymetine dönüştürmek zorundadır. Bu işlemde, TCMB’nin resmi iskonto oranını veya kendi işlemlerinde uyguladıkları faiz oranını tercih edebileceklerdir.

Ayrıca 02.03.1995 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 238 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğinde, alacak ve borç senetlerinin reeskont işlemine tabi tutulmasında, TCMB tarafından kısa vadeli avans işlemleri için belirlenen faiz oranının dikkate alınacağı belirlenmiştir. Bunun yanında 30.04.2013 tarihli ve 64 numaralı VUK Sirküleri ile yapılan düzenlemeyle, vadeli olarak düzenlenen çeklerin de reeskont uygulamasından yararlanabileceği kabul edilmiştir.

Bu defa, TCMB tarafından düzenlenen ve 28.09.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti hakkındaki Tebliğ” ile, iskonto faiz oranı ve avans faiz oranı yeniden belirlenmiştir. Buna göre, sözü edilen Tebliğ ile;

  • Vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerine uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık %25,75’ten %30,75’e,
  • Avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık %26,75’ten %31,75’e,

yükseltilmiştir.

Belirlenen oranlar, Tebliğin Resmi Gazete’de yayımlandığı 28.09.2023 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bu durumda, 28.09.2023 tarihi itibariyle, vadesi gelmemiş senede bağlı alacakların ve borçların değerleme gününün kıymetine çevrilmesinde, senette faiz oranının belirlenmediği durumda, %31,75 oranı kullanılacaktır. Keza, bankalarla bankerler ve sigorta şirketleri, alacaklarını ve borçlarını değerleme günü kıymetine dönüştürmek için TCMB’nin resmi iskonto oranını seçtikleri takdirde, %31,75 oranı dikkate alınacaktır.

“Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti hakkındaki Tebliğ”in Resmi Gazete’de yayımlanan orijinal haline buradan ulaşabilirsiniz.

                          Saygılarımızla.

Dosyalar