Sizi Arayalım
Vergi Denetim Kurulu Bünyesinde Danışma Komisyonu Kurulmuştur

DUYURU: 13.04.2021/56

Vergi Denetim Kurulu Bünyesinde Danışma Komisyonu Kurulmuştur

07.04.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Vergi Denetim Kurulu Danışma Komisyonu Yönetmeliği” ile, vergi inceleme görevlerinin yürütülmesinde uygulama birliğini sağlamak ve mevzuat hükümlerinin uygulanmasına ilişkin ortaya çıkan tereddütlü hususları gidermek amacıyla VDK Başkanlığına görüş bildirmek üzere Danışma Komisyonu (“komisyon”) oluşturulmuş ve bu Komisyonun çalışma usul ve esasları belirlenmiştir. Vergi mükellefleri ve sorumluları Danışma Komisyonu’ndan doğrudan görüş talep edemeyecektir. Komisyonca alınan ve VDK Başkanı tarafından onaylanan kararlar, tüm vergi müfettişlerini bağlayacaktır.

18.04.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “7186 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” ile “1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi”nin 228. maddesinde değişikliğe gidilerek, Vergi Denetim Kurulu (VDK) Başkanlığı’nın idari yapısına ilişkin çeşitli düzenlemeler yapılmış ve bu kapsamda VDK Başkanlığı bünyesinde Danışma Komisyonu kurulmasının önü açılmıştı.

Bu defa, 07.04.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Vergi Denetim Kurulu Danışma Komisyonu Yönetmeliği” ile, vergi inceleme görevlerinin yürütülmesinde uygulama birliğini sağlamak ve mevzuat hükümlerinin uygulanmasına ilişkin ortaya çıkan tereddütlü hususları gidermek amacıyla VDK Başkanlığına görüş bildirmek üzere Danışma Komisyonu (“komisyon”) oluşturulmuş ve bu Komisyonun çalışma usul ve esasları belirlenmiştir.

Sözü edilen Yönetmelik’te yer alan düzenlemeler, özetle aşağıdaki gibidir. 

Komisyonun Kuruluşu ile Görev ve Yetkileri

Danışma Komisyonu, bir başkan ile on asıl ve beş yedek üyeden oluşacaktır. Komisyon Başkan ve üyeleri ile Başkanın yokluğunda Başkan yerine görev yapacak olan ve üyeler arasından seçilecek olan Başkan vekili, VDK Başkanı tarafından belirlenecektir.

Komisyon Başkanı ve üyelerinde vergi müfettişliği mesleğinde en az sekiz yıl hizmeti bulunması şartı aranacaktır.

Komisyonun görevi, vergi inceleme görevlerinin yürütülmesi sırasında mevzuat hükümlerinin uygulanmasına ilişkin olarak ortaya çıkan tereddütlü hususları VDK Başkanlığı’nın talebi üzerine gündeme alarak görüşmek ve ortaya çıkan çoğunluk görüşünü karara dönüştürerek Başkanlığa bildirmektir.

Dolayısıyla, anılan Komisyonca verilen kararlar, yalnızca yürütülmekte olan vergi incelemelerine yönelik olup, Gelir İdaresi Başkanlığı ile vergi dairelerini ve mükelleflerin bu kurumlarla olan ilişkilerini bağlamayacaktır.

Gündemin Belirlenmesi ile Toplantı Yeter ve Karar Sayısı

Danışma Komisyonu’nda görüşülmek üzere gündeme alınması VDK Başkanlığınca talep edilen konular Komisyon Başkanına yazıyla iletilecektir. VDK Başkanı, vergiye müteallik her türlü konunun Danışma Komisyonu’ndan gündeme alınarak görüş bildirilmesini isteyebilecektir.

Mevzuat hükümlerinin uygulanmasına ilişkin tereddüt bulunmayan konuların Komisyona intikal ettirilmemesi esastır. Ayrıca;

  • Vergi mükellefleri ve sorumluları ile VDK Daire Başkanlıkları ve vergi müfettişleri Komisyondan doğrudan görüş talep edemeyecektir.
  • Komisyonda görüşülüp karara bağlanan konuların mevzuatta değişiklik olmadığı sürece tekrar Komisyona getirilmemesi esastır. Ancak, VDK Başkanlığınca gerekli görülen hallerde, evvelce karara bağlanmış olan konular Komisyonda yeniden incelenebilecektir.

Komisyon, Başkan ve üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanacak ve Komisyondaki kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınacaktır. Oyların eşit olması halinde Başkanın taraf olduğu görüş çoğunlukta sayılacaktır.

Komisyon Kararları ve Sonuçları

Görüşülen konulara ilişkin sonuçlar, gerekçeli bir kararla belli edilecektir. Kararlarda, Komisyon tarafından kabul edilmemiş karşı görüşlere de gerekçeleriyle birlikte yer verilecektir.

Kurul Başkanı tarafından onaylanan kararlar, onaylandığı veya onayda belirtilen tarihte yürürlüğe girecektir.

VDK Başkanlığı bünyesinde kurulan komisyonlar ve Vergi Müfettişleri, onaylanan kararlar doğrultusunda işlem tesis etmek zorunda olacaklardır.

Kurul Başkanı tarafından gerekli görülen kararların Bakan onayına sunulması mümkün olacaktır.

Yürürlük

İşbu Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlandığı 07.04.2021 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Saygılarımızla. 

Dosyalar