Sizi Arayalım
Sermaye Şirketlerinin Kendi Hisselerini İktisabında Uygulanacak Stopaj Oranında Değişiklik Yapılmıştır

DUYURU 10.07.2023/83

Sermaye Şirketlerinin Kendi Hisselerini İktisabında Uygulanacak Stopaj Oranında Değişiklik Yapılmıştır

07.07.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “7343 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile, payları Borsa İstanbul’da işlem gören tam mükellef sermaye şirketlerinin iktisap ettikleri kendi paylarına ilişkin olarak, dağıtılmış kar payı sayılan tutarlar üzerinden %0 oranında stopaj yapılması uygulaması korunmuş, diğer şirketlerin kendi hisselerini iktisapları nedeniyle yapılması gereken %0 oranlı stopaj uygulaması ise sona erdirilmiştir.

17.11.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7256 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanunu (GVK)’nın 94. maddesine eklenen 4 no.lu fıkra ile, tam mükellef sermaye şirketlerinin iktisap ettikleri kendi hisse senetlerini veya ortaklık paylarını;

  • Sermaye azaltımı yoluyla itfa etmeleri halinde iktisap bedeli ile hisse senetlerinin veya ortaklık paylarının itibari değeri arasındaki fark tutar sermaye azaltımına ilişkin kararın ticaret sicilinde tescil edildiği tarih,
  • İktisap bedelinin altında bir bedel karşılığında elden çıkarmaları halinde iktisap bedeli ile elden çıkarma bedeli arasındaki fark tutar elden çıkarma tarihi,
  • İktisap ettikleri tarihten itibaren iki tam yıl içerisinde, sermaye azaltımı yoluyla itfa etmemeleri veya elden çıkarmamaları halinde ise, iktisap bedeli ile hisse senetlerinin veya ortaklık paylarının itibari değeri arasındaki fark tutar iktisap tarihinden itibaren iki tam yıllık sürenin son gün

itibarıyla dağıtılmış kar payı sayılacağı ve bu tutarlar üzerinden %15 oranında vergi tevkifatı yapılacağı hükme bağlanmıştı. (19.11.2020 tarihli, 7 sayılı Rehberimiz)

Ayrıca, Cumhurbaşkanına bu oranı sıfıra kadar indirme veya bir katına kadar artırmak suretiyle yeniden tespit etme yetkisi verilmişti.

Akabinde, 14.02.2023 tarihli (mükerrer sayılı) Resmi Gazete’de yayımlanan “6791 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile sözü edilen yetki kullanılarak, yukarıda belirtilen düzenlemede geçerli stopaj oranı %0 olarak belirlenmişti. Böylelikle, tam mükellef sermaye şirketlerinin Türk Ticaret Kanunu hükümleri kapsamında kendi hisse senetlerini veya ortaklık paylarını iktisap etmeleri durumunda, dağıtılmış kar payı sayılan bu tutarlar üzerinden uygulanacak olan stopajın oranı %15’ten %0’a indirilmişti. (16.02.2023 tarihli, 27 sayılı Duyurumuz)

Bu defa, 07.07.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “7343 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile, tam mükellef sermaye şirketlerinin iktisap ettikleri hisse senetleri veya ortaklık paylarına ilişkin olarak dağıtılmış kar payı sayılan tutarlar üzerinden yapmaları gereken stopaj oranında değişikliğe gidilmiştir. Sözü edilen yeni düzenleme, Kararın yayım tarihinden itibaren iktisap edilen paylara ilişkin olarak uygulanmak üzere, Resmi Gazete’de yayımlandığı 07.07.2023 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Buna göre, Gelir Vergisi Kanunu’nun 94/4. maddesinde belirtilen durumların gerçekleşmesi nedeniyle dağıtılmış kar payı olarak kabul edilen tutarlar üzerinden yapılması gereken stopajın oranı;

  • Payları Borsa İstanbul’da işlem gören tam mükellef sermaye şirketlerinin iktisap ettikleri kendi payları bakımından %0 olarak korunmuş,
  • Diğer şirketlerin kendi hisselerini iktisaplarında ise %0 oranındaki stopaj uygulamasına son verilmiştir.

Bu çerçevede, payları Borsa İstanbul'da işlem gören tam mükellef sermaye şirketlerinin iktisap ettikleri kendi paylarına ilişkin olarak dağıtılmış kar payı sayılan tutarlar üzerinden %0 oranında tevkifat uygulamasına devam edilecek; diğer şirketlerin 07.07.2023 tarihinden itibaren iktisap edecekleri kendi paylarına ilişkin olarak dağıtılmış kar payı sayılan tutarlar üzerinden ise %15 oranında tevkifat yapılacaktır.

“7343 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı”nın Resmi Gazete’de yayımlanan orijinal haline buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla.

Dosyalar