Sizi Arayalım
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair 41 Seri No.lu Tebliğ Resmi Gazete'de Yayımlanmıştır

DUYURU: 25.04.2022/46

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair 41 Seri No.lu Tebliğ Resmi Gazete'de Yayımlanmıştır

21.04.2022 tarihinde “Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair 41 Seri No.lu Tebliğ” Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Tebliğ’de yer alan düzenlemeler ile ilgili Centrum tarafından hazırlanan Duyuruya aşağıdan ulaşabilirsiniz.

04.04.2022 tarihinde “Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı” Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinde yayımlanmıştı. (2022/37 sayılı Duyurumuz)

Bu defa, 21.04.2022 tarihinde “Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair 41 Seri No.lu Tebliğ” Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Tebliğ’de yer alan düzenlemeler, detayları itibariyle aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.

İsteğe Bağlı Tam Tevkifat Uygulaması İmkanı Getirilmiştir:

Sözü edilen uygulama ile, mükelleflere, yazılı bir sözleşme düzenleyerek bir yıl süreyle anlaştıkları satıcı mükelleflerden yapacakları (kısmi tevkifat kapsamındaki teslim ve hizmet ilişkin) alımlarında, tevkifat sorumluluklarının bulunup bulunmadığına bakılmaksızın (yeni, belirlenen alıcı olmadıkları için tevkifat sorumlulukları bulunmasa bile), hesaplanan KDV’nin tamamını sorumlu sıfatıyla beyan edip ödeme imkanı sağlanmıştır.

İsteğe bağlı tam tevkifat kapsamına, esas itibariyle halihazırda kısmi tevkifata tabi tüm işlemler girmekle birlikte aşağıda verilen iki işlem uygulamanın dışında tutulmuştur:

  • “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu”na ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlar, kanunla veya Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle kurulan kamu kurum ve kuruluşları, döner sermayeli kuruluşlar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, bankalar, sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri, kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları ile kalkınma ajanslarına ifa edilen ve Tebliğde özel olarak belirlenmeyen, (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanan diğer bütün hizmet ifaları (sağlık hizmet sunucuları tarafından verilen ve faturası Sosyal Güvenlik Kurumu'na düzenlenen sağlık hizmetleri hariç),
  • Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü'ne yapılan ve Tebliğde özel olarak belirlenmeyen, (2/10) oranında KDV tevkifatı uygulanan diğer bütün teslimler (su, elektrik, gaz, ısıtma, soğutma ve benzeri enerji kullanımları hariç).

Buna göre, yukarıdaki işlemler haricinde kısmi tevkifat kapsamına giren işlemlerde herhangi bir KDV mükellefi, mal veya hizmet satın aldığı herhangi bir satıcıyla yıllık anlaşma yaparak, anlaşma süresi boyunca, tevkifat sorumluluğu bulunup bulunmadığına bakılmaksızın %100 oranında (tam) KDV tevkifatı yapabilecektir.

Alıcı ile satıcı arasında isteğe bağlı tam tevkifat konusunda anlaşma yapıldığında;

  • Alıcı tarafından satıcıya KDV ödemesi yapılmayacak ve tevkifata tabi tutulan KDV’nin tamamı (yani işlem bedeli üzerinden hesaplanan tüm KDV) 2 no.lu KDV beyannamesi ile beyan edilip yasal süresi içinde ödenecektir.
  • Satıcı ise, KDV’nin tamamını tahsil etmekten mahrum kalacak ve devreden KDV’si ile sınırlı olarak KDV iadesi talep etme hakkı olacaktır. İade işlemlerinin yerine getirilmesinde, tevkifata tabi işlemler için geçerli KDV iadesi ile ilgili açıklamalar geçerli olacaktır. Kesilen KDV’nin vergi dairesine ödenmemesi halinde, satıcının iade talebi yerine yetirilmeyecektir.

Sözü edilen uygulama ile, alıcı konumundaki KDV mükelleflerinin mal/hizmet alımda bulundukları satıcılar ve daha alttaki mükelleflerin olumsuzluklarından etkilenmemeleri ve alımda ödedikleri KDV’yi indirim/iade konusu yapabilmeleri noktasında ileride sorun yaşamamalarının sağlanmaya çalışıldığı anlaşılmaktadır. 

Yukarıda belirtilen isteğe bağlı tam tevkifat uygulaması, 01.05.2022 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir.

Demir-Çelik Ürünleri 4/10 Oranı Üzerinden Kısmi Tevkifat Kapsamına Alınmıştır:

01.05.2022 tarihinden itibaren demir ve çelik ürünlerinin teslimi 4/10 oranında kısmi tevkifata tabi hale getirilmiştir. Buna göre, demir-çelik ve alaşımlarından mamul ürünlerin, ithalatçılar tarafından yapılan teslimleri ile münhasıran cevherden üretilenlerinin üreticiler tarafından ilk tesliminde tevkifat uygulanmayacak, bu safhalardan sonraki el değiştirmeler ise tevkifat kapsamında olacaktır. Demir-çelik ve alaşımlarından mamul ürünlerin hurdadan, diğer hammaddelerden veya hurda, cevher ve diğer hammaddeler birlikte kullanılarak üretilmesi halinde (yani, ilgili ürünlerin sadece cevherden üretilmediği hallerde) ise, bu ürünlerin ilk üreticilerinin tesliminde dahi tevkifat uygulanacaktır.

Bilindiği üzere, kamu kurum ve kuruluşları, halka açık şirketler, bankalar, sigorta şirketleri ve vakıf üniversiteleri gibi tebliğde özel olarak sayılan ve “belirlenmiş alıcı” olarak adlandırılan kişilerin satıcı konumunda olduğu teslim ve hizmetler kısmi tevkifat kapsamı dışında tutulmaktadır. Bu kapsamda, halka açık olan demir-çelik üreticisi ve satıcılarının teslimlerinde de (ithalatçıların ve cevherden üretim yapanların ilk teslimlerinde olduğu gibi) tevkifat uygulanmayacaktır. Sözü edilen kişiler (ithalatçı, münhasıran cevherden üretim yapan imalatçı ve belirlenmiş alıcılar) dışındaki, uzun veya yassı demir ve çelik ürünlerinin imalatçıları veya tüccarları tarafından yapılan satışlarda ise 4/10 oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.

Tevkifat kapsamına demir-çelik ve alaşımlarından mamul her türlü uzun (çubuk, inşaat demiri, profil, kangal demir, filmaşin, tel, halat, hasır, boru, lama vb.) veya yassı (levha, sıcak haddelenmiş yassı ürünler, soğuk haddelenmiş yassı ürünler ve kaplanmış yassı ürünler vb.) demir-çelik ve alaşımı ürünler girmektedir.

Demir-çelik ve alaşımlarından mamul (kapı, kapı kolu, köşebent, vida, somun, dübel, kilit, çivi, flanş, kanca, menteşe, yay, bilya, zincir, rulman gibi) eşya teslimlerinde ise tevkifat yapılmayacaktır.

Bu kapsamda tevkifata maruz kalacak olanların KDV iadesi talep etme hakları bulunmakta olup, devreden KDV tutarları ile sınırlı olarak tevkifat nedeniyle tahsil edilememiş olan KDV’lerin iadesi talep edilebilecektir.

Demir-çelik ürünlerinin kısmi tevkifat kapsamına alınmasına ilişkin söz konusu düzenleme, 01.05.2022 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir.

İmalatçı Olan İhracatçılar Tarafından Yapılacak Direkt İhracatlarda İhraç Bedelinin %10’u Şeklinde Tespit Edilecek Olan KDV Tutarının İadesi Talep Edilebilecektir:

İmalatçı-ihracatçılar sözü edilen tercih haklarını aylık bazda kullanabileceklerdir. Dolayısıyla, belirli bir ayda gerçekleşen, imal edilen veya fason yaptırılan malların direkt ihracından kaynaklanan iade hakkının tamamında ya gerçek usulü (yüklenilen KDV’nin iadesini) ya da götürü usulü (ihraç bedelinin %10’unun iadesini) seçmek suretiyle, devreden KDV’lerin aşılmaması kaydıyla iade talebinde bulunulabilecektir.

Götürü usulün benimsenmesi halinde, KDV ödemeksizin ithal veya yurt içinden temin edilen malların ihraç malının bünyesine giren kısmına ait maliyet bedellerinin ihraç bedelinden indirilmesi gerekecek ve bunun sonrasında kalan ihracat tutarının %10’u (ilgili dönem beyannamesindeki devreden KDV tutarını aşmamak üzere) iade olarak talep edilebilecektir.

İadesi istenecek KDV tutarını bu şekilde götürü olarak belirleme tercihinde bulunanların, ihracın gerçekleştiği aya ait KDV indirim listesine ilaveten bu aydan önceki 24 ayın KDV indirim listesini de beyan etmeleri gerekmektedir. Geçmiş 24 aylık dönemden birinde ödenecek KDV’si çıkanların bu dönemden öncesi için söz konusu listeyi vermelerine gerek olmayacak, ayrıca sonraki dönemlerde de götürü usulde iade talep edildiği hallerde daha önce listesi verilmiş olan dönemler için tekrardan liste verilmeyecektir.

Diğer yandan, götürü usulü tercih edenlerin, yukarıda belirtilen indirilecek KDV listelerinin yanı sıra, KDV yüklenim listesi ve bunun dışında iade için gerekli tüm bilgi ve belgeleri de ayrıca vermeleri, keza ilgili meslek odasına üyeliği gösteren belge ile imalatçı olunduğunu gösteren belgenin de bir defaya mahsus vergi dairelerine iletilmesi gerekecektir.

Götürü usulün uygulandığı durumda teminatsız, incelemesiz ve YMM tasdik raporsuz nakit iade sınırı 10.000 TL olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte, götürü usulü tercih edenlerin yasal süresi içinde yapılmış YMM tam tasdik sözleşmesinin bulunması durumunda sözü edilen sınır 100.000 TL olarak uygulanacaktır.

Yukarıda belirtilen yeni düzenlemeler, 01.05.2022 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir.

Yıl İçinde Nakden İade Talep Edilebilecek Olan İndirimli Orana Tabi İşlemlere, KDV Oranı %18’den %8’e İndirilen Mesken ve Tarımsal Sulama Abone Gruplarına Yapılan Elektrik Teslimleri De Eklenmiştir:

Bilindiği üzere, indirimli oran nedenli KDV iadeleri prensip olarak yıl içinde nakden yapılmamaktadır. Bunun istisnaları, indirimli orana tabi konut teslimleri ile KDV oranlarını içeren 2007/13033 sayılı Kararnameye ekli II sayılı listede belirtilen bazı tarım makineleri, iş makineleri ile LPG ürünlerinden ibaret idi.

Bu defa, KDV Genel Uygulama Tebliği’nde yapılan değişiklik ile, yıl içinde nakit olarak iadesi yapılabilecek indirimli orana tabi işlemler arasına, mesken ve tarımsal sulama abone gruplarına yapılan elektrik teslimleri de eklenmiştir.

Sözü edilen yeni imkan 01.05.2022 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir.

İkinci El Binek Otomobil Ticareti Yapan Bir Firmanın (Yetkili Satıcı Gibi) Başka Bir Firmadan Özel Matrah Şekli Uygulanarak Satın Aldığı Otomobilin Satış Bedelinin Tümü Üzerinden %1 Oranında KDV Hesaplanması Şeklindeki İfade Tebliğ Metnine Eklenmiştir:

28.03.2022 tarihli, 5359 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce özel matrah uygulanarak yapılan binek otomobili teslimlerinde KDV oranının %18 olarak uygulanmasına karar verilmişti. (30.03.2022 tarihli, 34 sayılı Duyurumuz)

Sözü edilen düzenleme sonrasında, Tebliğ’deki örneklerden bir tanesi güncel duruma göre değiştirilerek, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce başka bir yetkili satıcıdan özel matrah uygulanarak satın alınan binek otomobillerin %18 KDV oranı uygulanarak satın alınan binek otomobil olarak kabulü mümkün olmadığından, bu araçların tesliminde satış bedelinin tamamı üzerinden %1 oranında KDV hesaplanacağı şeklindeki ifade Tebliğ metnine eklenmiştir.

Bağımsız Bölümlerin Net Alanının Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tarafından Yayımlanan “Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği”ne Göre Tespit Edileceği Açıklanmıştır:

Konutlara uygulanacak olan KDV oranının tespiti bakımından, konutun net alanının ne şekilde tespit edileceği konusu özel önem arz etmekte, Mali İdare net alanı kendisi tanımlamayı tercih ederken bu şekilde yapılan tanım (ilgili alan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın görev alanına dahil olduğundan) Mahkemeler tarafından kabul görmemekteydi. Son olarak, Danıştay 4. Dairesi, 11.05.2017 tarih ve E.2014/4835, K.2017/2170 sayılı Kararı ile KDV Genel Uygulama Tebliği’nde yapılan net alan tanımını iptal etmişti. 

Bu defa, Mali İdare, Danıştay 4. Dairesi’nin sözü edilen Kararı sonrasında kendisi bir tanım yapmak yerine, Danıştay kararında işaret edilen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yayımladığı “Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği”nde yer alan net alan tanımının uygulanacağını kabul ederek, fiilen yapılmaya başlanan uygulamayı yasal mevzuatla da uyumlu hale getirmiştir.

KDV İadelerinde Teminatsız, İncelemesiz ve YMM Raporsuz Olarak Nakden Alınabilecek İade Tutarında, Her Bir Ay ve Her Bir İade Türü İçin Uygulanan 5.000 TL’lik Had 10.000 TL’ye Çıkarılmıştır:

KDV iadesine konu olan işlemlerin tamamına yakınında, teminatsız, incelemesiz ve YMM raporsuz olarak nakden alınabilecek iade tutarı, her bir ay ve her bir iade türü için 5.000 TL ile sınırlandırılmıştı. Uzun süredir uygulanan bu 5.000 TL’lik had 10.000 TL’ye çıkarılmıştır. Buna bağlı olarak, KDV Genel Uygulama Tebliği’nde sözü edilen alt sınırı içeren bölümlerde gerekli ibare değişiklikleri yapılmıştır.

Yukarıda belirtilen değişiklik, 01.05.2022 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir.

5189 ve 5359 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararları ile KDV Oranları Değiştirilen Mal ve Hizmetlere İlişkin Olarak KDV Genel Uygulama Tebliği’nde Gerekli Oran Güncellemeleri ve İlave Açıklamalar Yapılmıştır:

30.03.2022 tarihli, 34 sayılı Duyurumuzda belirtildiği üzere, “5359 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı” ile konutlara ilişkin KDV oranlarının tespitine yönelik yeni rejim 01.04.2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

Detayları söz konusu Duyurumuzda belirtilen, konutların KDV rejimine ilişkin yeni düzenlemeler özetle şöyledir:

  • İnşaat sektöründe konut teslimlerinde uygulanacak KDV oranları yeniden belirlenmiştir. Buna göre, konut teslimlerinde 150 m2’ye kadar olan kısım için KDV oranı %8, 150 m2’yi aşan kısım için ise %18 olarak uygulanacaktır.
  • Kentsel dönüşüm kapsamında inşa edilen ve net alanı 150 m2’yi aşmayan konutlarda uygulanmakta olan %1 KDV oranı aynen korunmuş, sözü edilen konutların (150 m2’nin altına isabet eden kısım için %1 oranı uygulanmakla birlikte) 150 m2’yi aşan kısmı için KDV oranı %18 olarak belirlenmiştir.
  • Arsa ve arazi teslimlerinde %18 olarak uygulanan KDV oranı %8’e indirilmiştir.

Yukarıda belirtilen yeni rejim, 01.04.2022 tarihinden önce yapı ruhsatı alınmış veya bu tarihten önce kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi yapılmış projeler kapsamında inşa edilen konutlar için geçerli olmayıp, sözü edilen konular için eski düzenlemede geçerli olan oranlar tatbik edilmektedir.

Bu defa, KDV Genel Uygulama Tebliği’nde yapılan değişiklikler ile, konut KDV oranı tespitinde hangi hallerde eski usullerin hangi hallerde 5359 sayılı Kararla getirilen yeni rejimin uygulanacağı konusundaki açıklamalar Tebliğ metnine işlenmiştir.  

“KDV Genel Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair 41 Seri No.lu Tebliğ”in Resmi Gazete’de yayımlanan orijinal haline buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

Dosyalar