Sizi Arayalım
Ticaret Siciline Tescil Edilen İşlemler İçin Bildirim Zorunluluğunun Kaldırılmasına İlişkin Olarak 546 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlanmıştır

DUYURU: 19.01.2023/12

Ticaret Siciline Tescil Edilen İşlemler İçin Bildirim Zorunluluğunun Kaldırılmasına İlişkin Olarak 546 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlanmıştır

8.01.2023 tarihli Resmi Gazete’de Ticaret Siciline tescil edilen bazı işlemler için Vergi Dairesine bildirim zorunluluğunun kaldırılmasına ilişkin “546 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği” yayımlanmıştır.

Vergi Usul Kanunu (VUK)’un 170/A maddesinde, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın, aynı Kanuna göre mükelleflerin bildirmeye mecbur olduğu bilgilerin, kamu kurum ve kuruluşları tarafından Bakanlığa yazılı veya elektronik olarak bildirilmesi durumunda, bu bildirimi mükellefler tarafından yapılmış bildirim olarak kabul etme yetkisi bulunmaktadır.

Anılan yetkiye istinaden, VUK’a göre mükelleflerin bildirmeye mecbur olduğu bilgilerden, Ticaret Bakanlığı tarafından elektronik ortamda Hazine ve Maliye Bakanlığına bildirilenlerin mükellefler tarafından yapılmış bildirim olarak kabul edilmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla 18.01.2023 tarihli Resmi Gazete’de “546 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği” yayımlanmıştır.

Buna göre, Ticaret Sicili Yönetmeliği gereğince tescil zorunluluğu bulunan işlemlerden Tebliğ ekindeki tabloda yer alan anonim, limited, kollektif ve komandit şirketler ile kooperatifler, merkezi Türkiye dışında bulunan ticari işletmelerin Türkiye’deki şubeleri ve dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmelerin;

  • İşe başlama,
  • Şube açılış / kapanışı,
  • Merkez / şube adres değişikliği,
  • Tasfiyeye giriş / tasfiyeden vazgeçme,
  • Tasfiye kapanış (tasfiye sonu terkin) / işi bırakma,
  • Ünvan değişikliği ve
  • Tür değişikliği

ile ilgili bilgiler Ticaret Bakanlığı tarafından elektronik ortamda Hazine ve Maliye Bakanlığına bildirildiğinden söz konusu işlemlere ilişkin bildirimler, mükellefler tarafından yapılan bildirim olarak kabul edilecektir. Dolayısıyla, sözü edilen işlemler için listedeki mükellefler ayrıca vergi dairesine bildirimde bulunmayacaklardır.

Vergi dairesine bildirilmesi zorunlu olan işlemlerden VUK’un 168. maddesinde belirlenen sürelerde ticaret siciline tescil ettirilenler için mükellefler tarafından bildirim yükümlülüğü süresinde yerine getirilmiş sayılacaktır. Maddede belirlenen süreler içerisinde ticaret siciline tescil ettirilmeyen veya süre geçtikten sonra tescil ettirildiği için Hazine ve Maliye Bakanlığına elektronik ortamda geç bildirilen işlemler nedeniyle bildirim yükümlüğünü zamanında yerine getirmeyen mükellefler hakkında VUK’un ilgili ceza hükümleri uygulanacaktır. Ancak, ticaret sicili müdürlüğüne VUK’un 168. maddesinde belirlenen sürede başvuruda bulunulmakla birlikte tescil işleminin bu süreden sonra yapılması durumunda bildirimde bulunma tarihi olarak başvuru tarihi esas alınacaktır.

Yapılan yoklama veya incelemeler sırasında yukarıdaki tabloda yer alan işlemlerin ticaret siciline tescil ettirilmediği tespit edilirse vergi dairesi tarafından gerekli işlemler yapıldıktan sonra bu durum ilgili ticaret sicili müdürlüğüne yazılı veya elektronik ortamda bildirilecektir.

Söz konusu Tebliğ Hükümleri, 01.02.2023 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir.

“546 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği”nin Resmi Gazete’de yayımlanan orijinal haline buradan ulaşabilirsiniz.

                                                                                                            Saygılarımızla.

Dosyalar