Sizi Arayalım
Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Yönetmeliğinde Değişikliğe Gidilmiştir

DUYURU: 08.04.2021/53

Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Yönetmeliğinde Değişikliğe Gidilmiştir

06.04.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan "Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile, daha önce 7103 ve 7194 sayılı Kanunlarla yapılan; - Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının tarhiyat öncesi uzlaşma kapsamından çıkarılması yönündeki değişiklik ile - Vergi Usul Kanunu’nun 376/1-1. maddesi kapsamında indirimli ödeme imkanından yararlanılan vergi ve cezalar için uzlaşma hükümlerinin uygulanmayacağı ve üzerinde uzlaşılan vergi ve cezalar hakkında VUK’un 376/1-2. maddesinde yer alan (vergi ziyaı cezası için geçerli) %25 oranındaki indirim dışında herhangi bir indirim uygulanmayacağı yönündeki değişiklik Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Yönetmeliği’nin ilgili bölümlerine işlenmiştir. Böylelikle, tarhiyat öncesi uzlaşmaya ilişkin yasal düzenlemeler ile bu düzenlemelere ilişkin ikincil mevzuat arasında paralellik sağlanmıştır.

27.03.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan “7103 sayılı Kanun” ile, Vergi Usul Kanunu (VUK)’nun 376/1. maddesinde değişikliğe gidilerek, mükellef veya vergi sorumlusunun adına kesilen cezayı zamanında ödeyeceğini bildirdiği hallerde usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında yapılmakta olan indirimin oranı, ilgili cezaların üçte birinden yarısına yükseltilmişti. Yine 7103 sayılı Kanunla VUK’un Ek 11/1. maddesi de değiştirilerek, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları tarhiyat öncesi uzlaşma kapsamından çıkarılmıştı. Konuya ilişkin açıklamalarımız ise, 30.03.2018 tarihinde yayınladığımız Rehber’de yer almıştı. 

Diğer taraftan, 07.12.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “7194 sayılı Kanun” ile VUK'un 376. maddesi yeniden değiştirilerek;

  • İkmalen, resen veya idarece tarh edilen verginin veya vergi farkının ve vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının yarısının, ihbarnamelerin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde ilgili vergi dairesine başvurarak vadesinde veya 6183 sayılı Kanunda belirtilen türden teminat göstererek vadenin bitmesinden itibaren 3 ay içinde ödeneceğinin bildirilmesi durumunda kesilen cezanın yarısının,
  • Uzlaşmanın vaki olması durumunda ise, üzerinde uzlaşılan vergi veya vergi farkı ile vergi ziyaı cezasının %75'inin yasal ödeme süreleri içerisinde (normal vadesi geçmemiş olanların kendi vadelerinde, normal ödeme vadesi geçenlerin ise 1 aylık süre içerisinde) ödenmesi halinde, üzerinde uzlaşılan cezanın %25'inin

indirileceği hükme bağlanmıştı. Ayrıca, yine 7194 sayılı Kanunla VUK’un Ek 9. maddesinde yapılan değişiklik ile, üzerinde uzlaşılan vergi ve cezalar hakkında VUK’un 376. maddesinde düzenlenen (vergi ziyaı cezaları ile ilgili) %25 oranındaki indirim dışında başkaca bir indirim uygulanamayacağı ve VUK’un 376. maddesi kapsamında indirimli olarak ödenmesine karar verilen vergi ve cezalar için uzlaşma hükümlerinden yararlanılamayacağı belirtilmişti. Konuya ilişkin açıklamalarımız ise, 09.12.2019 tarihinde yayımladığımız Rehber’de yer almıştı.

Bu defa, 06.04.2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan "Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile, söz konusu yasal değişiklik ve düzenlemeler Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Yönetmeliği’nin ilgili bölümlerine işlenmiştir. Böylelikle, tarhiyat öncesi uzlaşmaya ilişkin yasal düzenlemeler ile alt mevzuat arasında paralellik sağlanmıştır.

Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Yönetmeliği'ne işlenen söz konusu değişiklikler kapsamında tarhiyat öncesi uzlaşmaya ilişkin düzenlemenin son hali, özetle şöyledir:

  • VUK’un 376/1-1. maddesi kapsamında, ikmalen, resen veya idarece tarh edilen vergi veya vergi farkının tamamı ile vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının yarısının, ihbarnamelerin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde ilgili vergi dairesine başvurularak, vadesinde veya 6183 sayılı Kanunda belirtilen türden teminat gösterilerek vadesinin bitmesinden itibaren 3 ay içinde ödeneceğinin bildirilmesi durumunda, yarısı indirilen cezalar ve bunlara ait vergiler için uzlaşma hükümleri uygulanmayacaktır.
  • Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları tarhiyat öncesi uzlaşma kapsamında olmayacaktır. Bununla birlikte, kesilen cezanın zamanında ödenmesi halinde usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının yarısı tutarında indirim uygulanacaktır.
  • Uzlaşma vaki olduktan sonra, uzlaşılan vergi ile vergi ziyaı cezalarının zamanında ödenmesi halinde, uzlaşmaya yoluyla mutabık kalınan vergi ziyaı cezasına %25 oranında ilave indirim yapılacaktır. Sözü edilen ceza için başkaca bir indirim uygulanmayacaktır.

Saygılarımızla. 

Dosyalar