Sizi Arayalım
Sigorta Şirketlerinin Rücu ve Sovtaj İşlemleri Sonucunda Lehe Aldıkları Paraların BSMV Karşısındaki Durumuna İlişkin 92 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır

DUYURU: 12.10.2022/103

Sigorta Şirketlerinin Rücu ve Sovtaj İşlemleri Sonucunda Lehe Aldıkları Paraların BSMV Karşısındaki Durumuna İlişkin 92 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır

11.10.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “92 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği” ile sigorta şirketlerince rücu ve sovtaj işlemleri sonucunda lehe alınan paraların banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV) yönünden vergilendirilmesine ilişkin açıklamalar yapılmıştır. Sözü edilen Tebliğ’deki açıklamalara ilişkin Centrum tarafından hazırlanan Duyuru aşağıda yer almaktadır.

11.10.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “92 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği” ile sigorta şirketlerince rücu ve sovtaj işlemleri sonucunda lehe alınan paraların banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV) yönünden vergilendirilmesine ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

Söz konusu Tebliğ ile, sigorta şirketlerinin rücu ve sovtaj işlemleri sonucunda nakden veya hesaben lehe aldığı paralar üzerinden yürürlükteki oranlara göre BSMV hesaplamaları gerektiği, söz konusu işlemlerde BSMV matrahının, mülga Hazine Müsteşarlığının 2015/6 sayılı Genelgesi kapsamında sigorta şirketleri tarafından tahsil edilen/edilecek rücu veya sovtaj bedeli ile daha önce tahakkuk ettirilen rücu veya sovtaj değeri arasındaki fark olduğu açıklanmıştır.

Buna göre, sigorta şirketlerinin sovtaj işlemleri sonucunda mülkiyetine almış oldukları hurda veya hasarlı malların satışı ya da söz konusu malların sigortalıdan alınan bir vekaletle aracı bir firma tarafından üçüncü şahıslara satılması sonucu satış bedelinin doğrudan veya sigorta şirketi aracılığıyla tazminat bedelinin bir parçası olarak sigortalıya ödenmesi işlemlerinde, hurda veya hasarlı malların satış bedeli ile daha önce tahakkuk ettirilen sovtaj değeri arasındaki fark üzerinden BSMV hesaplanması gerekmektedir.

Sigorta şirketleri tarafından sovtaj bedeli ödenmeyerek hurda veya hasarlı malların sigortalıya bırakılması ve sigortalı tarafından bizzat satılmasına ilişkin işlemlerde ise sigorta şirketlerince yapılan bir muameleden söz edilemeyeceğinden söz konusu işlem BSMV’ye tabi tutulmayacaktır.

Söz konusu Tebliğ, Resmi Gazete’de yayımlandığı 11.10.2022 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

“92 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği”nin Resmi Gazete’de yayımlanan orijinal haline buradan ulaşabilirsiniz.

                                                                                                            Saygılarımızla.

Dosyalar