Sizi Arayalım
Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklikler Yapılmıştır

DUYURU 29.07.2022/89

Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklikler Yapılmıştır

26.07.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “10 seri no.lu Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile; - ÖTV’ye tabi olmayan itfaiye öncü araçlarının tanımı yapılarak, bu konudaki muvazaalı işlemlerin ve tereddütlerin ortadan kaldırılması sağlanmış, - ÖTV Kanunu’nda yer alan bazı düzenlemelerin Tebliğ metnine işlenmesi, Tebliğ’deki şekli bazı hataların giderilmesi ve kayıt/tescil işlemi henüz tamamlanmamış olan motorlu araçlar üzerinde ek imalat ve tadilat yapanların yerine getirmeleri gereken belgelendirme yükümlülükleri gibi konularda (şekle yönelik) bazı değişiklikler yapılmıştır. Konu ile ilgili Centrum tarafından hazırlanan Duyuruya aşağıdan erişebilirsiniz.

26.07.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “10 seri no.lu Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile;

  • ÖTV’ye tabi olmayan itfaiye öncü araçlarının tanımı yapılarak, bu konudaki muvazaalı işlemlerin ve tereddütlerin ortadan kaldırılması sağlanmış,
  • ÖTV Kanunu’nda yer alan bazı düzenlemelerin Tebliğ metnine işlenmesi, Tebliğ’deki şekli bazı hataların giderilmesi ve kayıt/tescil işlemi henüz tamamlanmamış olan motorlu araçlar üzerinde ek imalat ve tadilat yapanların yerine getirmeleri gereken belgelendirme yükümlülükleri gibi konularda (şekle yönelik) bazı değişiklikler yapılmıştır.

Söz konusu Tebliğ’de yer alan düzenlemelerin detayları hakkındaki açıklamalarımız aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.

Motorlu Araç Ticareti Yapanlara ÖTV’siz Araç Alımına İlişkin Verilecek Belge

“ÖTV (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği (Tebliğ)”nin “Motorlu Araç Ticareti Yapanlar” başlıklı (I/B-4) bölümünde yapılan düzenleme ile, motorlu araç ticareti yapanların satmak üzere araç alımlarında veya ithalinde ÖTV ödememeleri için vergi dairesi müdürlüğünden/başkanlığından aldıkları yazının ismi “Kayıt ve Tescile Tabi Taşıtların İthalatında ÖTV Aranmaksızın İşlem Tesisi İçin Motorlu Araç Ticareti İle İştigal Edildiğine Dair Belge” olarak değiştirilmiştir.

Ayrıca, Türkiye’de kayıt ve tescil edilmemiş motorlu araçlar üzerinde ek imalat veya tadilat yapmak suretiyle motorlu araç ticaretiyle iştigal edenlerin, sözü edilen araçları yurtiçinden almaları veya ithal etmeleri sırasında satışı mükelleflere veya gümrüğe vermeleri gereken yazı (ÖTV II Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği’nin 1 no.lu Eki) güncellenmiştir. Buna göre, halen Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB)’den alınmakta olan söz konusu belge, en fazla iki yıl süreyle ve sanayi sicil belgesinin vize süresince geçerli olmak üzere verilebilecektir.

Diğer yandan, sanayi sicil belgesinin yenilenmesi ve belgede değişiklik yapılmasının yanı sıra ilgili belgenin vize edilmesi halinde de GİB’e başvurularak yukarıda belirtilen yazının (EK:1) yenilenmesi gerekecektir.

ÖTV Ödenerek Satın Alınan Taşıtların İhracat Teslimlerine İlişkin İade Hakkı Veren Kanun Düzenlemesine Yapılan Atfın Düzeltilmesi

ÖTV Kanunu’nun 5. maddesinin 3 no.lu fıkrasına göre, ihraç edilen mallara ait alış faturaları veya benzeri belgelerde ayrıca gösterilen ve beyan edilen ÖTV’nin ihracatçıya iade edilmesi mümkün bulunmaktadır. Sözü edilen düzenleme, 06.04.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7104 sayılı Kanun öncesinde ÖTV Kanunu’nun 5. maddesinin 2 no.lu fıkrasında yer alıyordu. 

7104 sayılı Kanunla birlikte ÖTV Kanunu’nun 5/2. maddesinde yer alan düzenleme 3 no.lu fıkraya aktarılmış iken ÖTV (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği’nin “ÖTV Ödenerek Satın Alınan Taşıtların İhracat Teslimleri” başlıklı (II/A/2) bölümünün 1. paragrafında yukarıda belirtilen Kanun maddesi 5/3 yerine (eski hali olan) 5/2 şeklinde yer alıyordu.

İşbu Duyuru konusu Tebliğ ile, Uygulama Genel Tebliği’nin ilgili bölümü ÖTV Kanunu’ndaki değişikliğe paralel olarak güncellenmiş ve Kanunun 5. maddesinin 2 no.lu fıkrasına yapılan atıf 3 no.lu fıkraya yapılmak suretiyle revize edilmiştir.

Taşıt Tesliminden Sonra Yapılan Bazı Teslim ve Hizmetlerin ÖTV Matrahı Karşısındaki Durumu Netleştirilmiştir

Tebliğin "Özellikli Durumlar" başlıklı (III/A-3) bölümünün 3. paragrafına eklenen cümle ile “muvazaalı olmamak şartıyla aksesuar, boya koruma, kuaför, ek garanti ve benzeri teslim ve hizmetlerin ÖTV mükellefleri tarafından taşıtın teslimi veya ilk iktisabından sonra yapılması halinde, anılan işlemlere ilişkin bedellerin taşıtın ÖTV matrahına dâhil edilmeyeceği” belirtilmiştir.

Bilindiği üzere, ÖTV mükellefleri tarafından yapılan ve taşıtın teslimi veya ilk iktisabında alıcıdan ayrıca alınan; aksesuar, boya koruma, kuaför, ek garanti ve benzeri teslim ve hizmetlere ilişkin bedeller de ÖTV matrahına dahil bulunmaktadır.

Yapılan düzenlemeyle, muvazaalı olmamak şartıyla, söz konusu teslim ve hizmetlerin ÖTV mükellefleri tarafından taşıtın teslimi veya ilk iktisabından sonra yapılması halinde, anılan işlemlere ilişkin bedellerin taşıtın ÖTV matrahına dahil olmadığı hususu netleştirilmiş ve bu yöndeki tereddütler/hatalı değerlendirmeler giderilmiştir.

Cumhurbaşkanı’na Verilen Yetkiye İlişkin Güncellemeler

27.03.2018 tarihli (2. mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanan “7103 sayılı Kanun” ile ÖTV Kanunu’nun 12/2-c maddesinde yapılan değişiklikle;

  • Cumhurbaşkanı’nın (II) sayılı listede 87.03 GTİP numarasıyla kayıtlı bulunan mallar için ÖTV matrahını esas alarak farklı fiyat grupları oluşturabilme yetkisi sağlayan hüküm kaldırılmış,
  • Bunun yerine (II) sayılı listedeki mallar için belirlenen oranların yanı sıra bu oranlara esas ÖTV matrahlarının alt ve üst sınırlarını da 1 katına kadar artırabilme yetkisi verilmişti.

Akabinde, 26.10.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “7338 sayılı Kanun” ile ÖTV Kanunu’nun 12/2. maddesinin (b) ve (c) bentlerinde yapılan değişikliklerle;

  • Cumhurbaşkanı’nın (II) sayılı listedeki mallar için belirlenen oranları ve bu oranlara esas ÖTV matrahlarının alt ve üst sınırlarını 1 katına kadar artırabilme yetkisi 3 kat olarak değiştirilmiş (ilgili oran ve matrahları 3 katına kadar artırabilme imkanı verilmiş),
  • Ayrıca, 87.03 GTİP numarasıyla kayıtlı bulunan mallar için farklı matrah grupları oluşturma ve malların matrah grupları ile motor güçleri itibariyle de farklı oranlar belirleyebilme yetkisi verilmişti.

İşbu Duyuru konusu Tebliğ ile “ÖTV (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği”nin “Verginin Oranı ve Yetki” başlıklı (III/B/1) bölümünde yapılan değişiklikler ile, 7103 ve 7338 sayılı Kanunlar ile Cumhurbaşkanına verilen söz konusu yetkiler Tebliğ metnine işlenmiştir.

İtfaiye Öncü Araçlarına İlişkin Tanımlama Yapılmıştır

ÖTV Kanunu eki (II) sayılı listedeki 87.03 tarife pozisyonuna ilişkin açıklamaların sonunda yer alan parantez içi hükümde, itfaiye öncü araçlarının ÖTV kapsamına dahil olmadığı ifade edilmiştir. Bununla birlikte, herhangi bir mevzuatta itfaiye öncü aracı tanımı yer almadığından, bazı araçlar muvazaalı olarak itfaiye öncü aracı olarak iktisap edilmek suretiyle vergi dışı tutulması söz konusu olmuştur.

Bu boşluğu doldurmak üzere “ÖTV (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği”nin (III/B/2.8) bölümünden sonra gelmek üzere yapılan düzenleme ile, verginin konusuna girmeyecek olan itfaiye öncü araçlarının tanımı yapılmıştır. Sözü edilen yeni düzenleme aynen şöyledir:

2.9. İtfaiye Öncü Aracı

Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 87.03 tarife pozisyonunda yer alan “itfaiye öncü araçları” ÖTV kapsamında değildir.

Kanunun uygulamasında itfaiye öncü aracından maksat, görülebilirliği/seçilirliği fazla olan bir renkle (kırmızı) boyanmış (giydirme değil), ön ve arka tarafına beyaz renk büyük harflerle "itfaiye öncü aracı" ibaresi ile her iki yan tarafına da itfaiye kurumunun acil çağrı telefon numarası ve araç plakası yazılmış (yapıştırma değil), kırmızı renk ışık veren, normal hava şartlarında 150 metreden görülebilen, dönerli, aralıklı yanıp sönen tepe lambalı cihaz (ışıklı uyarı cihazı) ile canavar düdüğü, siren ve çan gibi yine en az 150 metreden duyulabilecek şekilde ses çıkaran cihazların sabitlenmiş olduğu; taşıtlardaki zorunlu yangın tüpü ve ilk yardım malzemeleri dışında, ortalama bir yangına müdahale edilebilir boyutta yangın tüpü ile yangın yaralanmalarında kullanılacak nitelikte tıbbi malzemenin bulunduğu ilk yardım kutusunun sabit bir yerinin olduğu; araç içinde itfaiye öncü hizmetlerinde kullanılacak nitelikte teknik ekipman (kurtarma bıçağı, balyoz ve çekiç, kürek, ağaç testeresi, levye, eğri demir, spanfix germe kayışı, kesme makasları, kazma, balta, manivela gibi) ile donatılmış olan taşıtlardır.”

Yürürlük Tarihi

İşbu Duyuru konusu Tebliğ ile “ÖTV (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği”nde yapılan yukarıda belirtilen değişiklikler, ilgili Tebliğin Resmi Gazete’de yayımlandığı 26.07.2022 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

10 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”in Resmi Gazete’de yayımlanan orijinal haline buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla.

Dosyalar