Sizi Arayalım
Mücbir Sebep Döneminde KDV İade Uygulaması ile %1 KDV Oranı Üzerinden Yapılan Prefabrik Yapı ve Konteyner Teslimleri İçin Yüklenilen ve İndirim Yoluyla Giderilemeyen KDV Tutarlarının Yılı İçerisinde Nakden İadesine Yönelik Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Düzenlemeler Yapılmıştır

DUYURU 02.03.2023/37

Mücbir Sebep Döneminde KDV İade Uygulaması ile %1 KDV Oranı Üzerinden Yapılan Prefabrik Yapı ve Konteyner Teslimleri İçin Yüklenilen ve İndirim Yoluyla Giderilemeyen KDV Tutarlarının Yılı İçerisinde Nakden İadesine Yönelik Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Düzenlemeler Yapılmıştır

25.02.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan “45 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Uygulama Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile, mücbir sebep döneminde KDV iade uygulaması ile %1 KDV oranı üzerinden yapılan prefabrik yapı ve konteyner teslimlerinden kaynaklı yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarlarının yılı içerisinde nakden iadesine yönelik düzenlemeler yapılmıştır.

25.02.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan “45 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Uygulama Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile,

  • Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremden etkilenen yerler için Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ilan edilen mücbir sebep döneminde KDV iade uygulamasına ilişkin düzenlemeler ile mahsuben ve nakden iade taleplerinin nasıl yerine getirileceğine, YMM raporları ve eksiklik yazılarının cevaplandırma süresine,
  • 23.02.2023 ila 31.12.2023 tarihleri (bu tarihler dahil) arasında %1 KDV oranı ile gerçekleştirilen prefabrik yapı ve konteyner teslimlerinden (kurulum ve montaj işleri dahil) kaynaklı yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarlarının, vergilendirme dönemleri itibarıyla talep edilmesi kaydıyla yılı içinde nakden iade alınabilmesine/edilebilmesine

dair düzenleme ve açıklamalar yapılmıştır.

Sözü edilen Tebliğ’de yer alan düzenlemeler, özetle aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.

Depremden Etkilenen İllerde İlan Edilen Mücbir Sebep Döneminde KDV İade Uygulaması

Mücbir sebep hali ilan edilen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve Elazığ illeri ile Sivas’ın Gürün ilçesinde 06.02.2023 tarihi itibarıyla mükellefiyet kaydı bulunan mükelleflerin, 06.02.2023 ila 31.07.2023 (bu tarih dahil) tarihleri arasında vermeleri gereken vergi beyannameleri ve bildirimlerin verilme süreleri uzatılmıştı.

Bu kapsamda, söz konusu Tebliğ ile KDV Genel Uygulama Tebliğinin (VI/Ç) bölümüne eklenen 3. bölümde, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremden etkilenen iller için ilan edilen mücbir sebep döneminde KDV iade uygulamasına ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

Mücbir sebep kapsamında olsun veya olmasın, mükelleflerin KDV iade talebinde bulunabilmeleri için, söz konusu vergiye ilişkin beyannamelerin verilmesi ve bu beyannamelerde iadesi talep edilen KDV tutarının gösterilmesi gerekir.

Bu bakımdan, mücbir sebep kapsamında bulunan mükellefler KDV beyannamesi vermek ve gerekli belgeleri vergi dairesine ibraz etmek suretiyle mücbir sebep döneminde de KDV iade talebinde bulunabilecektir.

Öte yandan, mücbir sebep döneminde KDV iade taleplerinin yerine getirilmesinde, KDV Genel Uygulama Tebliğinin muhtelif bölümlerinde iade türleri itibarıyla belirlenen usul ve esaslar korunmakla birlikte, mücbir sebep ilan edilen dönemde yer alan KDV beyannamelerinin (uzayan) verilme tarihini takip eden aybaşına kadar yapılacak iade taleplerine (ATU ve ön kontrol raporuna dayalı iadeler hariç) istinaden KDVİRA sistemi tarafından yapılan sorgulama neticesinde üretilecek “KDV İadesi Kontrol Raporu”nda yer alan sonuçlar bakımından aşağıda belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda işlem tesis edilmesi uygun görülmüştür.

Mahsuben İade Talepleri

KDVİRA sistemi tarafından yapılan sorgulama neticesinde üretilen kontrol raporunda ve vergi dairesince yapılan kontroller sonucunda olumsuzluk bulunmadığı tespit edilen tutarlar bakımından mahsuben iade talebi genel hükümlere göre yerine getirilecektir.

KDVİRA sistemi tarafından yapılan sorgulama neticesinde üretilen kontrol raporunda, alım yapılan mükelleflerin (alt mükellefler dahil) mücbir sebep nedeniyle KDV beyannamesi vermemesi ve/veya Ba-Bs bildiriminde bulunmamasından kaynaklandığı tespit edilen olumsuzluklara isabet eden kısmın mahsuben iadesi;

  • HİS sertifikası sahibi mükelleflerin iade taleplerinde, bu tutarın %12,5’i oranında,
  • İTUS sertifikası sahibi mükelleflerin iade taleplerinde, bu tutarın %25’i oranında,
  • HİS ve İTUS sertifikası sahibi olmayan mükelleflerin YMM raporu, vergi inceleme raporu veya teminat aranmayan iade taleplerinde %50’si oranında, YMM raporu, vergi inceleme raporu veya teminat aranan iade taleplerinde ise bu tutarın %120’si oranında

teminat verilmesi halinde yerine getirilecektir.

KDVİRA sistemi tarafından yapılan sorgulama neticesinde üretilen kontrol raporunda ve vergi dairesince yapılan kontroller sonucunda, mücbir sebep dışındaki nedenlere dayalı olduğu tespit edilen olumsuzluklara isabet eden mahsup talep tutarları ise genel hükümler çerçevesinde değerlendirilmeye devam edecektir.

Nakden İade Talepleri

KDVİRA sistemi tarafından yapılan sorgulama neticesinde üretilen kontrol raporunda ve vergi dairesince yapılan kontroller sonucunda olumsuzluk bulunmadığı tespit edilen tutarlar bakımından nakden iade talebi genel hükümlere göre yerine getirilecektir.

KDVİRA sistemi tarafından yapılan sorgulama neticesinde üretilen kontrol raporunda, alım yapılan mükelleflerin (alt mükellefler dahil) mücbir sebep nedeniyle KDV beyannamesi vermemesi ve/veya Ba-Bs bildiriminde bulunmamasından kaynaklandığı tespit edilen olumsuzluklara isabet eden kısmın nakden iadesi;

  • HİS sertifikası sahibi mükelleflerin iade taleplerinde, bu tutarın %30’u oranında,
  • İTUS sertifikası sahibi mükelleflerin iade taleplerinde, bu tutarın %60’ı oranında,
  • HİS ve İTUS sertifikası sahibi olmayan mükelleflerin iade taleplerinde, bu tutarın %120’si oranında

teminat verilmesi halinde yerine getirilecektir.

KDVİRA sistemi tarafından yapılan sorgulama neticesinde üretilen kontrol raporunda ve vergi dairesince yapılan kontroller sonucunda, mücbir sebep dışındaki nedenlere dayalı olduğu tespit edilen olumsuzluklara isabet eden nakden iade talep tutarları ise genel hükümler çerçevesinde değerlendirilmeye devam edilecektir.

YMM Raporlarının İbraz Süresi ile Eksiklik Yazılarına Cevap Süresi

Mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen mükelleflerin KDV iade taleplerine ilişkin olarak KDV Genel Uygulama Tebliğinde;

  • YMM raporlarının ibrazı için belirlenen,
  • Vergi dairelerince eksikliklerin tamamlanması için gönderilen yazılarda verilen

sürelerin mücbir sebep hali ilan edilen döneme isabet eden kısmı için bu süreler işlemeyecektir. Mücbir sebep halinin sona erdiği tarihten itibaren kalan süreler işlemeye devam edecektir.

Prefabrik Yapı ve Konteynerlerde %1 KDV ve İade Uygulaması

Hatırlanacağı üzere, 14.02.2023 tarihli (mükerrer sayılı) Resmi Gazete’de yayımlanan “6790 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile OHAL ilan edilen deprem bölgelerinde kullanılmak üzere afetzedelere ve Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu’nun 17/2. maddesinde belirtilen kurum ve kuruluşlara yapılan prefabrik yapı ve konteyner teslimleri (kurulum ve montaj işleri dahil) için geçerli KDV oranı 31.12.2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) uygulanmak üzere %18’den %1’e indirilmişti. (14.02.2023 tarihli, 25 sayılı Duyurumuz)

Daha sonra, 23.02.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “6830 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile konteyner ve prefabrik yapı teslimlerinde %1'e indirilen KDV oranının kapsamı genişletilmiştir. (01.03.2023 tarihli, 33 sayılı Duyurumuz) Karar ile, prefabrik yapı ve konteynerlerin tesliminde (kurulum ve montaj dahil) fatura muhatabının kim olduğuna, söz konusu malların kullanım amacına ve nerede kullanıldığına bakılmaksızın KDV oranı 31.12.2023 tarihine kadar %1 olarak belirlenmiştir.

KDV Kanununun 29/2. maddesine göre, %1 KDV oranı uygulanarak teslim edilen prefabrik yapı ve konteynerler için yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV’nin, Cumhurbaşkanınca belirlenen limiti aşan kısmının iadesi, mezkur maddedeki hükümler çerçevesinde mümkün bulunmaktadır.

Öte yandan, aynı maddeye göre indirimli orana tabi işlemlerden kaynaklı KDV iadesinin yılı içinde mahsuben ve takip eden yılda nakden veya mahsuben yapılması mümkündür. Bununla birlikte, maddede Hazine ve Maliye Bakanlığının, belirleyeceği işlemler için yılı içinde nakden iade yaptırabilme hususunda yetkisi bulunmaktadır.

KDV Genel Uygulama Tebliği’nin (III/B-3.) bölümünde indirimli orana tabi işlemlerde iade uygulaması hakkında düzenlemeler yer almaktadır. Bu bölümün üçüncü paragrafında, indirimli orana tabi işlemlerden, yılı içinde nakden iadeye konu edilebilecek olanlar tadadi olarak belirlenmiştir. Söz konusu Tebliğ ile mezkur bölümde yapılan değişiklikle, yılı içerisinde nakden iade alınabilecek işlemler arasına prefabrik yapı ile konteyner teslimleri de eklenmiştir.

Böylece, 23.02.2023 ila 31.12.2023 tarihleri (bu tarihler dahil) arasında gerçekleştirilen prefabrik yapı ile konteyner teslimlerine ilişkin olarak (kurulum ve montaj işleri dahil) yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarlarının, 2023 yılı için geçerli olan 57.300 TL’yi aşan kısmının, 2023 yılı içerisindeki vergilendirme dönemleri itibariyle talep edilmesi kaydıyla yılı içinde nakden iade alınabilmesine imkan sağlanmıştır. Bu teslimlerden kaynaklı iade taleplerinin yılı içinde mahsuben veya takip eden yılda nakden ya da mahsuben yapılabileceği de tabiidir.

Söz konusu Tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandığı 25.02.2023 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

“45 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Uygulama Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”in Resmi Gazete’de yayımlanan orijinal haline ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla.

Dosyalar