Sizi Arayalım
Mayıs Ayı İçinde Yerine Getirilmesi Gereken Bazı Mali Yükümlülükler

DUYURU 11.05.2022/54

Mayıs Ayı İçinde Yerine Getirilmesi Gereken Bazı Mali Yükümlülükler

Her ay düzenli olarak verilen beyanname ve bildirimler dışında kalan Mayıs ayına ilişkin bazı mali yükümlülüklerin hatırlatılması amacıyla Centrum tarafından hazırlanan Duyuru’ya aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Mayıs ayı her ay düzenli olarak verilen beyanname ve bildirimlerin yanı sıra çeşitli yıllık bildirim yükümlülükleri getirmesi açısından özellik arz etmektedir. Bu Duyuru, mükelleflerin ekseriyetini ilgilendiren ve her ay düzenli olarak verilen beyanname ve bildirimler dışında kalan Mayıs ayına ilişkin çeşitli mali yükümlülükleri hatırlatma amacıyla hazırlanmıştır.

Vergi Levhalarının İnternet Vergi Dairesi Üzerinden Kağıda Aktarılması ve İşyerinde Bulundurulması

27.05.2011 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “408 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği” ile vergi levhalarının işyerine asılması zorunluluğu kaldırılarak, internet vergi dairesinden temin edilen elektronik belgenin yazdırılması ve işyerinde bulundurulması uygulamasına geçilmiştir.

Buna göre, Gelir İdaresi Başkanlığınca elektronik ortamda oluşturulan ve internet vergi dairesine aktarılan vergi levhalarının, Mayıs ayı sonuna kadar internet vergi dairesi üzerinden kağıda aktarılması ve istenildiğinde ibraz edilmek üzere işyerinde bulundurulması gerekmektedir. Bastırılan vergi levhalarının vergi dairelerine veya meslek mensuplarına (SMMM veya YMM) tasdik ettirilmesi gerekmemekte olup, sistem tarafından verilen onay kodu vergi levhasının tasdiki hükmündedir.

Vergi levhalarının işyerinde bulundurulmadığının tespiti halinde her bir tespit için Vergi Usul Kanunu (VUK)’un 353/4. maddesi uyarınca (2022 yılı için) 500 TL tutarında özel usulsüzlük cezası kesilecektir.

Yatırım İndirimi Stopajının Beyanı ve Ödenmesi

Yatırım indiriminden yararlanan kurumlar vergisi mükelleflerince indirim konusu yapılan tutarın, Gelir Vergisi Kanunu (GVK)’nun mülga Ek 1-6. maddelerine istinaden hak kazanılan kısımları üzerinden GVK’nın geçici 61. ve 69. maddeleri uyarınca %19,8 oranında stopaj yapılması gerekmektedir. Sözü edilen verginin, kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde yapılan indirim ile doğduğu kabul edildiğinden, kar dağıtımı yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın, kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği dönemi takip eden ayın 26. günü akşamına kadar muhtasar beyanname ile beyan edilerek, aynı günün akşamına kadar ödenmesi gerekmektedir. 

Kurumlar vergisi beyanının normalde 30.04.2022 günü sonuna kadar verilmesi gerektiğinden sözü edilen stopajın beyan ve ödeme yükümlülüğünün de Mayıs ayının 26. günü akşamına kadar yerine getirilmesi gerekmektedir.

Diğer yandan, GVK’nın mülga Ek 1-6. maddeleri kapsamına giren yatırımlar dışında kalan (GVK’nın mülga 19. maddesi kapsamındaki) yatırımlar nedeniyle oluşan yatırım indirimi haklarının kullanımında stopaj söz konusu olmamaktadır.

Elektrik Üretimi Lisans Harçları Yıllık Harç Ödemesi

Harçlar Kanununa ekli (8) sayılı tarifenin “XV-Elektrik üretimi lisans harçları” başlıklı bölümü uyarınca, Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında, özelleştirme bedeli, lisans ihale bedeli ve su kullanım bedeli ödemeksizin hidrolik kaynaklara dayalı elektrik üretim faaliyetinde bulunanların (kamu kuruluşları hariç) bu faaliyetlerden elde ettikleri “bir önceki yıl gayrisafi iş hasılatı” üzerinden binde 15 oranında harç ödemeleri gerekmektedir.

Elektrik üretimi lisans harçları her yıl kurumlar vergisi beyannamesi verme süresi içerisinde mükelleflerce verilen bildirim üzerine, elektrik üretim faaliyetlerinden elde edilen gayrisafi iş hasılatı esas alınarak tahakkuk ettirilmektedir. Bu harç, ayrıca mükellefe tebliğ edilmemekte ve Mayıs ayı içinde ödenmesi gerekmektedir.

Emlak Vergisi ve Bu Vergi İle Birlikte Tahsil Edilen Vergilerin Birinci Taksit Ödemeleri

Emlak Vergisi Kanunu’nun 30. maddesi uyarınca, emlak vergisi Mayıs ve Kasım ayları sonuna kadar olmak üzere iki taksit halinde ödenmektedir. Ayrıca, emlak vergisinin %10’u oranında hesaplanacak olan Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı’nın da emlak vergisi taksitleri ile birlikte ödenmesi gerekmektedir. Bununla birlikte, işyerlerine ait çevre temizlik vergisi tutarı da emlak vergisi taksit süreleri içinde ödenir. (Konutlara ait çevre temizlik vergisi, su faturalarında ayrıca gösterilmek suretiyle tahsil edilmektedir)

Veraset ve İntikal Vergisi Ödemeleri

Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu’nun 19. maddesine göre veraset ve intikal vergisinin, tahakkukundan itibaren 3 yılda ve her yıl Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere altı eşit taksitte ödenmesi gerekmektedir. Dolayısıyla, tahakkuk eden veraset ve intikal vergilerinin ilgili taksitleri Mayıs ayı sonuna kadar ödenmelidir.

Yarışma ve çekilişlerde kazananlara ödenecek ikramiyeler ile 5602 sayılı Kanunla tanımlanan şans oyunları dolayısıyla dağıtılacak ikramiyelerden kesilen vergiler ise beyanname verme süresi içinde ödenmesi gerektiği için Mayıs ayına özgü bir durumu bulunmamaktadır.

Denetim Kuruluşları Yetkilendirme Belgesi Yıllık Harç Ödemesi

Kamu Gözetimi Kurumunca (KGK) yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşlarının, belgenin verildiği yılı takip eden yıllarda Harçlar Kanunu’na ekli 8 sayılı tarifenin XIV. bölümünün “Denetim kuruluşları yetkilendirme belgeleri (Her yıl için)” başlıklı 1. sırasında belirtilen harçları ödemeleri gerekmektedir.

“89 seri no.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği”ne göre 2022 yılı için geçerli olan tutarlar aşağıdaki tabloya göre tayin edilecektir:

YETKİ TÜRÜ

TUTAR

KAYİK Dahil
(Vergi Kodu: 9224)

38.536,90 TL’den az olmamak üzere bağımsız denetim faaliyetlerinden elde edilen bir önceki yıl gayrisafi iş hasılatının Binde 5,75’i

KAYİK Hariç
(Vergi Kodu: 9226)

19.267,80 TL’den az olmamak üzere bağımsız denetim faaliyetlerinden elde edilen bir önceki yıl gayrisafi iş hasılatının Binde 5,75’i

Kanunun 113. maddesi uyarınca, kurumlar vergisi beyannamesinin süresi içerisinde bildirimi üzerine, bağımsız denetim faaliyetlerinden elde edilen gayrisafi iş hasılatı esas alınarak tahakkuk ettirilecek harçların, Mayıs ayı içerisinde ödenmesi gerekmektedir.

Yabancı Sermayeli Şirketlerin ve İrtibat Bürolarının Bildirim Yükümlülüğü

“4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu”na istinaden yayımlanan Uygulama Yönetmeliğine göre, yabancı yatırımlarla ilgili ve istatistik amacıyla kullanılacak bilgilerin yabancı sermayeli şirketler ve ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünü ’ne bildirilmesi gerekmektedir.

01.06.2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Uygulama Yönetmeliğinde değişikliğe gidilmiş ve Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne Kanun kapsamında yer alan şirket ve şubelerin formla yapılan bildirim yükümlülüğü kaldırılmıştır. Bunun yerine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı internet sayfası “Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sistemi (E-TUYS) üzerinden erişimi sağlanan beyan yükümlülüğü yürürlüğe konulmuştur. “EK-1 Doğrudan Yabancı Yatırımlar İçin Faaliyet Bilgi Formu” ile yapılan söz konusu elektronik beyanın da Mayıs ayı sonuna kadar yapılması gerekmektedir.

İrtibat bürolarının ise, faaliyetlerine ilişkin olarak EK-4 (İrtibat Bürolarının Faaliyetlerine İlişkin Bilgi Formu)’nu yine Mayıs ayı sonuna kadar Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne göndermeleri gerekmektedir.

Saygılarımızla.

Dosyalar