Sizi Arayalım
Kesinleşmiş Kamu Alacaklarının Yapılandırılmasına İlişkin Başvuru Süreleri İle İlk Taksit Ödeme Süreleri 1 Ay Uzatılmıştır

DUYURU: 31.12.2020/203

Kesinleşmiş Kamu Alacaklarının Yapılandırılmasına İlişkin Başvuru Süreleri İle İlk Taksit Ödeme Süreleri 1 Ay Uzatılmıştır

30.12.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “3343 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile, 7256 sayılı Kanun kapsamında yapılandırma hükümlerinden faydalanmak üzere ilgili kamu idarelerine başvurulması gereken süreler ile ilk taksitlerin ödeme süreleri, yasal düzenlemede belirlenen sürelerin bitiminden itibaren 1 ay uzatılmıştır. Buna göre, alacakların yapılandırılması için ilgili kamu idarelerine 31.01.2021 tarihine kadar başvurulabilecek olup; - Hazine ve Maliye Bakanlığı’na, Ticaret Bakanlığı’na, il özel idarelerine ve belediyelere bağlı tahsil dairelerine ödenecek olan tutarların ilk taksiti 28.02.2021, - Sosyal Güvenlik Kurumu’na bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ise ilk taksiti 31.03.2021 tarihine kadar ödenecektir.

17.11.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile, vergi ve çalışma mevzuatında yapılan önemli değişikliklerin yanı sıra, kesinleşmiş kamu alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin esaslar hükme bağlanmış ve sözü edilen Kanunun kamu alacaklarının yapılandırılmasıyla ilgili düzenlemelerine yönelik açıklamalarımız 28.11.2020 tarihinde yayınladığımız Rehber’de yer almıştı.

Bu defa, 30.12.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “3343 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile, yapılandırma hükümlerinden faydalanmak üzere ilgili kamu idarelerine başvurulması gereken süreler ile ilk taksitlerin ödeme süreleri, yasal düzenlemede belirlenen sürelerin bitiminden itibaren 1 ay uzatılmıştır.

Alacakların yapılandırılması için 31.01.2021 tarihine kadar ilgili kamu idaresine başvurulabilecek olup;

  • Hazine ve Maliye Bakanlığı’na, Ticaret Bakanlığı’na, il özel idarelerine ve belediyelere bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksiti 28.02.2021,
  • Sosyal Güvenlik Kurumu’na bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ise ilk taksiti 31.03.2021

tarihine kadar ödenebilecektir. 

Diğer taraftan, işbu Duyuru konusu Karar ile sadece ilk taksitlerin ödeme süresi uzatılmış olup, diğer taksitlere ilişkin olarak süre uzatımına gidilmemiştir. Dolayısıyla, ilgili mükelleflerce sonraki taksit ödemelerinde, 7256 sayılı Kanun ile belirlenmiş olan tarihlerin dikkate alınması gerekmektedir.

Sözü edilen süre uzatımı;

  • Tarım ve Orman Bakanlığınca, tarımsal amaçlı kooperatiflere veya bu kooperatiflerin ortaklarına 31.08.2020 tarihinden önce kullandırılan ve 17.11.2020 tarihi itibarıyla muaccel hale gelen krediler ile ilgili mevzuatı uyarınca yeniden yapılandırılan ancak taksitleri süresinde ödenmeyen kredi alacakları ve
  • Orman köylerinde oturan köylüler ile bu köylülerce kendi aralarında Kooperatifler Kanununa göre kurulmuş veya durumları bu Kanun hükümlerine intibak ettirilmiş çok amaçlı tarımsal kalkınma kooperatiflerine Orman Genel Müdürlüğünce kullandırılan kredilerden ödeme süresi geldiği halde 17.11.2020 tarihi itibarıyla ödenmemiş olan kredi alacaklarının asılları ve bu alacaklara ilişkin fer’iler

için geçerli bulunmamaktadır.

Saygılarımızla. 

Dosyalar