Sizi Arayalım
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair 43 Seri No.lu Tebliğ Resmi Gazete'de Yayımlanmıştır

DUYURU: 26.10.2022/107

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair 43 Seri No.lu Tebliğ Resmi Gazete'de Yayımlanmıştır

25.10.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair 43 Seri No.lu Tebliğ” ile KDV uygulamalarında önemli değişiklikler yapılmıştır. Sözü edilen değişikliklere ilişkin Centrum tarafından hazırlanan Duyuru aşağıda yer almaktadır.

25.10.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair 43 Seri No.lu Tebliğ” ile KDV uygulamalarında önemli değişiklikler yapılmıştır.

Sözü edilen Tebliğ’de yer alan düzenlemeler, detayları itibariyle aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.

Tevkifat İşlemlerinde Kanuni Süresinden Sonra Beyan Edilen KDV Tutarının İndirim Zamanı, En Erken Bu Beyana İlişkin Ödemenin Yapıldığı Döneme Ait 1 No.lu KDV Beyannamesinin Verilme Tarihi Olarak Belirlenmiştir

KDV tevkifatı uygulaması, teslim veya hizmet bedeli üzerinden hesaplanan verginin, teslim veya hizmeti yapanlar tarafından değil, bu işlemlere muhatap olanlar tarafından kısmen veya tamamen vergi sorumlusu sıfatıyla beyan edilip ödenmesidir.

Tevkifat uygulamasında vergi, genel bütçeli idareler hariç, tevkifata tabi işlemin yapıldığı dönemde vergi sorumlularına ait 2 No.lu KDV Beyannamesi ile alıcılar tarafından beyan edilmektedir.

Tevkifat uygulayan alıcının KDV mükellefiyetinin bulunması ve tevkifat uyguladığı teslim veya hizmeti indirim hakkı tanınan işlemlerde kullanacak olması halinde ise, sorumlu sıfatıyla beyan edilen tutar, beyanın yapıldığı ay içinde verilmesi gereken 1 No.lu KDV Beyannamesinde indirim konusu yapılmakta, sözü edilen indirimin yapılması için sorumlu sıfatıyla beyan edilen tutarın ödenmesi şartı aranmamaktadır.

Bu defa, “Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği”nin “İndirim” başlıklı (I/C-2.1.1.2.) bölümünde yapılan değişiklik ile;

  • Sorumlu sıfatıyla beyan edilen tutarın, kanuni süresinde beyan edilmesi şartıyla beyanın yapıldığı ay içinde verilmesi gereken,
  • Sorumlu sıfatıyla kanuni süresinden sonra beyan edilen kısmın ise, en erken bu beyana ilişkin ödemenin yapıldığı döneme ait

1 No.lu KDV Beyannamesinde indirim konusu yapılabileceği hükme bağlanmıştır. Buna göre, yasal süresinden sonra sorumlu sıfatıyla beyan edilen vergilerin 1 No.lu KDV Beyannamesinde indirim konusu yapılabilmesi için, sorumlu sıfatıyla beyan edilen verginin ödenmiş olması şartı aranacaktır.

Yukarıda belirtilen düzenleme, Tebliğin Resmi Gazete’de yayımlandığı 25.10.2022 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Demir-Çelik ve Alaşımlarından Mamul Ürünlerin Tesliminde Tevkifat Oranı (4/10)’dan (5/10)’a Çıkarılmıştır

21.04.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:41)” ile, 01.05.2022 tarihinden itibaren demir-çelik ve alaşımlarından mamul ürünlerin tesliminde 4/10 oranında KDV tevkifatı uygulamasına geçilmişti. (25.04.2022 tarihli, 46 sayılı Duyurumuz)

Bu defa, “KDV Genel Uygulama Tebliği”nin (I/C-2.1.3.3.8.1.) no.lu bölümünde yapılan değişiklik ile;

  • Demir-çelik ve alaşımlarından mamul ürünlerin tesliminde uygulanacak tevkifat oranı 4/10’dan 5/10’a yükseltilmiş,
  • Payları Borsa İstanbul A.Ş.’de işlem gören şirketler tarafından gerçekleştirilen demir-çelik ve alaşımlarından mamul ürün teslimleri de tevkifat kapsamına alınmıştır.

Sözü edilen değişiklikler, Tebliğin Resmi Gazete’de yayımlandığı ayı takip eden ayın başında (yani, 01.11.2022 tarihi itibariyle) yürürlüğe girecektir.

Gıda Maddelerinin Teslimi Dolayısıyla İndirimli Oranlı KDV’den Doğan Nakden İade Taleplerinin (İlk 6 Aylık Dönemle Sınırlı Olmak Kaydıyla) Aynı Yıl İçerisinde Yapılabilmesine İmkan Sağlanmıştır

İndirimli orana tabi teslim ve hizmetler dolayısıyla yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarlarının, her yıl Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen ilgili yıla ait sınırı aşan kısmı;

  • Aynı yıl içerisinde Tebliğin (III/B-3.2.2.) bölümünde belirtilen borçlara vergilendirme dönemleri itibarıyla mahsuben,
  • İzleyen yıl içerisinde ise, tercihe bağlı olarak nakden ya da yine aynı borçlara mahsuben

iade edilebilmektedir.

KDV Kanunu’nun 29/2. maddesinde ise vergi nispeti indirilen teslim ve hizmetlerle ilgili olup indirilemeyen ve tutarı Cumhurbaşkanınca tespit edilecek sınırı aşan mahsuben iade edilmeyen verginin yılı içinde nakden iadesiyle ilgili sektörler, mal ve hizmet grupları ve dönemleri belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır.

Bu defa, anılan yetkiye istinaden, “KDV Genel Uygulama Tebliği”nin (III/B-3.) bölümünde yapılan değişiklik ile, KDV oranlarının belirlendiği temel düzenleme olan “2007/13033 sayılı Karar”ın ekinde yer alan (I) sayılı listenin (A) bölümünde belirtilen ve %1 oranında KDV’ye tabi olan gıda maddelerinin; takvim yılının Ocak-Haziran dönemindeki teslimlerinden doğan KDV iadelerinin, en erken ilgili yılın Haziran dönemi en geç ilgili yılın Kasım dönemi itibarıyla talep edilmeleri kaydıyla, nakden iade olarak alınabilmeleri mümkün hale gelmiştir.

Sözü edilen yeni uygulama, Tebliğin Resmi Gazete’de yayımlandığı ayı takip eden ayın başında (yani, 01.11.2022 tarihi itibariyle) yürürlüğe girecektir.

Tam İstisna Kapsamındaki İşlemlerin Gerçekleşmesinden Sonra İşleme İlişkin Mal ve Hizmet Alımları ile İlgili Oluşan Kur Farklarına İlişkin Açıklamalar Yapılmıştır

Tam istisna kapsamındaki bir işlemin gerçekleşmesinden sonra, söz konusu işleme ilişkin mal ve hizmet alımlarına ait tam istisna kapsamındaki işlemi yapan mükellef lehine veya aleyhine kur farkı ortaya çıkabilmektedir.

“KDV Genel Uygulama Tebliği”nin (IV/A-1.6.) bölümünde, mükellef aleyhine kur farkları ortaya çıktığında yapılması gereken işlemler yer almakta, lehe kur farkı oluştuğunda yapılacak olan işlemlere yönelik ise herhangi bir açıklama bulunmamaktaydı. 

Bu defa, yukarıda belirtilen bölümde yapılan değişiklik ile, tam istisna kapsamındaki işlemlerin gerçekleşmesinden sonra ortaya çıkan kur farklarına ilişkin olarak aşağıdaki açıklamalar yapılmıştır:

  • Tam istisna kapsamındaki işlemi yapan mükelleflerin mal ve hizmet alımlarına ilişkin olarak lehlerine oluşan kur farkları nedeniyle KDV hesaplamaları ve kur farkının ortaya çıktığı dönem beyannamesinde beyan etmeleri gerekmektedir.
  • Sözü edilen lehe kur farkının iade işlemleri sonuçlandırılmadan önce ortaya çıkması halinde, bu tutarın iade hesabından düşülmesi gerekecek; iadeye konu edilemeyen söz konusu tutarın kur farkının ortaya çıktığı dönemde indirim hesaplarına alınması mümkün olacaktır.
  • Lehe kur farkının iade işlemleri sonuçlandırıldıktan sonra ortaya çıkması halinde ise, iade hesabında herhangi bir düzeltme yapılmasına gerek olmayacaktır.

Sözü edilen düzenlemeler, Tebliğin Resmi Gazete’de yayımlandığı 25.10.2022 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Teminat Karşılığı Yapılan KDV İadelerinde Sigorta Şirketleri Tarafından Düzenlenen Kefalet Senetlerinin Teminat Olarak Kabul Edilmesi İmkanı Getirilmiştir

05.07.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “7417 sayılı Kanun” ile “Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun (AATUHK)”nın 10. maddesinde yapılan değişiklikle, sigorta şirketleri tarafından kefalet sigortası kapsamında düzenlenen kefalet senetlerinin AATUHK uygulamalarında teminat olarak kabul edilmesine imkan sağlanmıştı. (06.07.2022, 9 sayılı Rehberimiz)

Bu defa, sigorta şirketleri tarafından düzenlenen kefalet senetlerinin, teminat karşılığı yapılan KDV iadelerinde de teminat olarak kabul edilebilmesi amacıyla, benzer düzenlemeler KDV Genel Uygulama Tebliği’nde de yapılmıştır. Buna göre, sigorta şirketleri kefalet senetleri de KDV iadelerinde teminat olarak kabul edilebilecektir.

Diğer yandan, sigorta şirketleri tarafından düzenlenen kefalet senetlerinin paraya çevrilmeleri konusunda hiçbir sınırlayıcı şart taşımayacak biçimde süresiz ve şartsız, “Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No:1)” ekindeki örneğe (EK-13) uygun olarak ve Türkiye’de yerleşik sigorta şirketleri tarafından düzenlenmiş olması şartı aranacaktır.

Sigorta şirketi kefalet senetlerine yönelik yeni uygulama, Tebliğin yayımını takip eden ay başı olan 01.11.2022 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir.

“Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair 43 Seri No.lu Tebliğ”in Resmi Gazete’de yayımlanan orijinal haline buradan ulaşabilirsiniz.

 

Saygılarımızla.

Dosyalar