Sizi Arayalım
Kart, Şifre ve Kodlardaki KDV Uygulaması ile Uluslararası Taşımacılık İşlerinde Geçerli İstisnaya İlişkin Olarak KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmıştır

DUYURU 22.01.2024/8

Kart, Şifre ve Kodlardaki KDV Uygulaması ile Uluslararası Taşımacılık İşlerinde Geçerli İstisnaya İlişkin Olarak KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmıştır

KDV Genel Uygulama Tebliğinde yapılan değişikliklerle, kart, şifre ve kod satışlarında KDV uygulamasına, Türkiye'de ikamet etmeyenlere yapılan satışlarda KDV istisnasına ve uluslararası taşımacılıkta KDV istisnasına ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.

18.01.2024 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “49 seri no.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile;

  • Sanal veya fiziki ortamda satılan kart, şifre ve kodlardaki KDV uygulamasına ilişkin açıklamalar yapılmış,
  • Türkiye’de ikamet etmeyenlere özel fatura (bavul ticareti) ile yapılan satışlarda ve Türkiye’de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satışlarda (yolcu beraberi eşya) istisna uygulanacak asgari tutar güncellenmiş,
  • Uluslararası taşımacılık kapsamında, taşımacılık faaliyetini yürütenlerin yetki belgesine sahip olması ve araçlarının bu yetki belgesine kaydedilmesine ilişkin açıklama yapılmıştır.

Söz konusu düzenlemeler, detayları itibariyle aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.

Kart, Şifre, Kod ve Benzerlerinin Satışında KDV Uygulaması

Kart, şifre ve kodlar (aktivasyon kodu, e-pin kodu, oyun kodu, dijital ürün kodu, cüzdan kodu, hediye kartı/çeki ve benzeri mahiyette olanlar), sanal ortamda (yayın platformları, oyun siteleri, uygulama mağazaları gibi) pazarlanan bilgisayar programı, oyun, uygulama, müzik, yayın ve eğlence gibi ürün ve hizmetlerin temin edilmesinde kullanılabildiği gibi, sanal veya fiziki mağazalarda güvenli alışveriş yapılmasında da kullanılabilmekte olup, bu kart, şifre ve kodlar sanal ortamda veya fiziki olarak satılabilmektedir. Bahse konu kart, şifre ve kodlar, belirli bir ürün veya hizmetin karşılığını oluşturabildiği gibi bunları çıkaranlar nezdinde ürün veya hizmet satın alınabilmesine yönelik sanal bir satın alma gücünü de temsil edebilmektedir.

Karşılığı Belirli Bir Ürün veya Hizmet Olan Kart, Şifre ve Kodlarda KDV Uygulaması

Bazı kart, şifre ve kodlar belirli bir ürün veya hizmeti temsil etmekte olup, henüz aktive edilmemiş olsalar bile, bunlar ile bir başka ürün veya hizmetin temini mümkün olmamaktadır. Sanal ortamda veya fiziki olarak mağazalarda satılan bu kart, şifre ve kodların yurt dışından ithali veya Türkiye’de satışı KDV’ye tabidir.

Bu kart, şifre ve kodların;

  • Türkiye’de mukim olanlar tarafından yurt dışı mukimi firmalardan temin edilmesi halinde, bu işleme ilişkin KDV’nin Türkiye’de mukim olanlar tarafından sorumlu sıfatıyla 2 no.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilip ödenmesi,
  • Türkiye’de mukim olup KDV mükellefi olmayan gerçek kişiler tarafından yurt dışı mukimi elektronik hizmet sunucularından sağlanması halinde, bu işleme ilişkin KDV’nin yurt dışı mukimi firma tarafından 3 no.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilip ödenmesi,
  • Türkiye’de satılması halinde hesaplanan KDV’nin satıcı firmalar tarafından 1 no.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilmesi

gerekmektedir.

Karşılığı Belirli Bir Ürün veya Hizmet Olmayan Kart, Şifre ve Kodlarda KDV Uygulaması

Bazı kart, şifre ve kodlar, ürün veya hizmetleri sağlayanlar nezdinde daha sonra yapılacak teslim veya hizmetlerin satın alınabilmesine yönelik sanal bir satın alma gücünü temsil etmektedir. Bu kart, şifre ve kodlar kullanıldığında belirli bir ürün veya hizmet temin edilmemekte, sanal veya fiziki ortamda satın alma hakkı oluşmaktadır.

Sanal veya fiziki ortamda, cüzdan kodu ve benzeri adlarla satılan ancak belirli bir ürün veya hizmetin karşılığını temsil etmeyen, kullanıldığında bunları çıkaran firma nezdinde bir satın alma hakkı oluşturan, ödeme aracı mahiyetinde olan kart, şifre ve kodların satışı KDV’nin konusuna girmemektedir. Bu çerçevede, anılan kart, şifre ve kodların yurt dışından temini veya Türkiye içerisinde satışı KDV’ye tabi olmayacaktır.

Sanal veya fiziki ortamda satılan, ancak belirli bir ürün veya hizmetin karşılığını temsil etmeyen kart, şifre ve kodların kullanılarak veya aktive edilerek bu kart, şifre ve kodlar karşılığında ürün veya hizmet temin edilmesi genel hükümler çerçevesinde KDV’ye tabidir.

Bu ürün ve hizmetlerin,

  • Türkiye’de mukim olanlar tarafından yurt dışı mukimi firmalardan temin edilmesi halinde, bu işleme ilişkin KDV’nin Türkiye’de mukim olanlar tarafından sorumlu sıfatıyla 2 no.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilip ödenmesi,
  • Türkiye’de mukim olup KDV mükellefi olmayan gerçek kişiler tarafından yurt dışı mukimi elektronik hizmet sunucularından sağlanması halinde, bu işleme ilişkin KDV’nin yurt dışı mukimi firma tarafından 3 no.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilip ödenmesi,
  • Türkiye’deki firmalardan sağlanması halinde hesaplanan KDV’nin satıcı firmalar tarafından 1 no.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilmesi

gerekmektedir.

Kart, Şifre ve Kod Satışları ile Diğer Satışlara Aracılık Hizmetlerinden Alınan Bedellerde KDV Uygulaması

Uygulamada, kart, şifre ve kodlar sanal veya fiziki mağazalarda satılabilmektedir. Buna ilaveten, gerçek kişi oyuncular tarafından sanal oyunlar bünyesinde geliştirilen (oyun karakteri, güç, özellik, seviye gibi) ürünler de sanal ortamlarda satılabilmektedir.

Karşılığı belirli bir ürün ve hizmet olsun veya olmasın, sanal veya fiziki mağazalarda kart, şifre ve kodlar ile diğer ürünlerin satışı için Türkiye’de verilen aracılık hizmetleri KDV’ye tabi olup, bu satışlara ilişkin olarak hizmet bedeli veya komisyon gibi adlar altında alınan bedeller üzerinden hesaplanan KDV’nin aracılık hizmetini verenler tarafından beyan edilmesi gerekmektedir.

Türkiye’de İkamet Etmeyenlere Özel Fatura (Bavul Ticareti) ile Yapılan Satışlarda İstisna Uygulanacak Asgari Tutar 2.000 TL’den 10.000 TL’ye Çıkarılmıştır

Yurt dışında ikamet eden yolculara bavul ticareti kapsamında satılan mallarda KDV istisnası uygulanmasına ilişkin 2.000 TL tutarındaki alt limit 10.000 TL olarak değiştirilmiştir. Bu toplama, aynı faturada gösterilen birden fazla mal çeşidine ait bedeller dahil olacaktır.

Türkiye’de İkamet Etmeyenlere KDV Hesaplanarak Yapılan Satışlarda (Yolcu Beraberi Eşya) İstisna Uygulanacak Asgari Tutar 100 TL’den 1.000 TL’ye Çıkarılmıştır

Türkiye'de ikamet etmeyen yolcuların satın alarak Türkiye dışına götürdükleri mallar için ödedikleri KDV’nin iade edilmesine ilişkin KDV hariç 100 TL tutarındaki alt limit 1.000 TL olarak değiştirilmiştir. Bu toplama, aynı faturada yer alan birden fazla mal çeşidi dahildir.

Uluslararası Taşımacılık Faaliyetini Yürütenlerin Yetki Belgesine Sahip Olması ve Araçlarının Bu Yetki Belgesine Kaydedilmesi

KDV Kanunu’nun 14/1. maddesinde düzenlenen uluslararası taşımacılık istisnasının uygulanmasına ilişkin açıklamalar KDV Genel Uygulama Tebliği’nin (II/C-1.1.) bölümünde yer almaktadır. İşbu Duyuru konusu Tebliğ ile söz konusu bölümde yapılan değişiklikle, istisnadan yararlanacak olan mükelleflerin uluslararası taşımacılık faaliyetinin yürütülmesi için ilgili mevzuat gereğince uluslararası taşımacılık faaliyetini yaptıkları dönemde geçerli yetki belgesine sahip olmalarının zorunlu olduğu, taşımacılık faaliyetinde kullanılan taşıtların tek bir yetki belgesi eki taşıt belgesine kayıtlı olması gerektiğinden, bu faaliyetin yetki belgesi eki taşıt belgesine kayıtlı özmal veya kiralık araçlarla yapılmasının mümkün olduğu belirtilmektedir.

Ayrıca uluslararası taşımacılıktan doğan KDV iadelerinin yerine getirilmesinde aranılan belgeler bölümündeki “Uluslararası taşımacılık faaliyetinin yürütülmesi için ilgili mevzuat gereğince yetki belgesi alınmasının zorunlu olması halinde, söz konusu belge (Bu belge, belgede değişiklik olmaması kaydıyla sadece bir defa verilir.)” ibaresi, “Uluslararası taşımacılık faaliyetinin yürütülmesi için ilgili mevzuat gereğince alınan yetki belgesi ve eki taşıt belgesi olarak değiştirilmiştir.

Yukarıda belirtilen değişiklikler, işbu Duyuru konusu Tebliğin Resmi Gazete’de yayımlandığı 18.01.2024 tarihini takip eden ayın başında (yani, 01.02.2024 tarihinde) yürürlüğe girecektir.

“49 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”in Resmi Gazete’de yayımlanan orijinal haline buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla.

Dosyalar