Sizi Arayalım
İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemi Uygulamaları Dolayısıyla Ödenen KDV’nin İndirim Hakkının Kaldırılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı

DUYURU 27.11.2023/122

İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemi Uygulamaları Dolayısıyla Ödenen KDV’nin İndirim Hakkının Kaldırılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı

24.11.2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan “7846 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile; İthalatta gözetim uygulamasına tabi tutulan mallara ilişkin gümrük beyannamelerinde beyan olunan ve tevsik edilemeyen tutarlar ile bu tutarlar nedeniyle doğan ve KDV matrahına dahil olan her türlü vergi, resim, harç ve paylar dolayısıyla ödenen KDV ile, İthalatta korunma önlemi olarak uygulanan gümrük vergisi ve/veya ek mali mükellefiyetler, ithalatta haksız rekabetin önlenmesi hakkında ilgili mevzuat kapsamında uygulanan dampinge karşı vergi ve telafi edici vergiler ile bu tutarlar nedeniyle doğan ve KDV matrahına dahil olan her türlü vergi, resim, harç ve paylar dolayısıyla ödenen KDV’nin indirim hakkı kaldırılmıştır.

Katma Değer Vergisi Kanunu (KDV)’nin 29/1-b maddesi uyarınca mükellefler yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan KDV’den faaliyetlerine ilişkin olarak ithal ettikleri mal ve hizmetler dolayısıyla ödedikleri KDV’yi (ilgili mal ve hizmeti indirim hakkı tanınan işlemlerde kullanmaları kaydıyla) indirim konusu yapabilmektedir.

Bu defa, 24.11.2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan “7846 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile;

  • İthalatta gözetim uygulamasına tabi tutulan mallara ilişkin gümrük beyannamelerinde beyan olunan ve tevsik edilemeyen tutarlar ile bu tutarlar nedeniyle doğan ve KDV matrahına dahil olan her türlü vergi, resim, harç ve paylar dolayısıyla ödenen KDV ile,
  • İthalatta korunma önlemi olarak uygulanan gümrük vergisi ve/veya ek mali mükellefiyetler, ithalatta haksız rekabetin önlenmesi hakkında ilgili mevzuat kapsamında uygulanan dampinge karşı vergi ve telafi edici vergiler ile bu tutarlar nedeniyle doğan ve KDV matrahına dahil olan her türlü vergi, resim, harç ve paylar dolayısıyla ödenen KDV’nin

indirim hakkı kaldırılmıştır.

Diğer taraftan, fiili ithal bedeline isabet eden KDV ile fiili ithal bedeline isabet eden gümrükte ödenen vergi (gümrük vergisi, ilave gümrük vergisi, ek mali mükellefiyetler), resim, harç ve fonlar gibi mali yükümlüklerin toplamına isabet eden KDV'nin indirim konusu yapılabilmesi ise mümkün olacaktır.

Dolayısıyla, gözetim, korunma ve haksız rekabetin önlenmesi uygulamalarının tatbik edilmediği durumlarda hesaplanacak olan ithalat KDV’si indirim konusu yapılabilecek, buna karşılık gözetim, korunma ve haksız rekabetin önlenmesi uygulamalarına bağlı olarak ilave gümrük kıymeti ve mali yükümlülük oluşması nedeniyle hesaplanan ilave/fark KDV’ler ise indirim konusu yapılamayacaktır.

İndirilemeyen KDV'nin, KDV Kanunu’nun 58. maddesi kapsamında, ithalata konu malın mahiyetine göre gider veya maliyet olarak dikkate alınması mümkün olacaktır. Daha açık bir ifadeyle, Vergi Usul Kanunu’nun 262. maddesinde yer alan düzenleme gereği, stokların ithali dolayısıyla ortaya çıkan indirilemeyecek (fark) KDV’nin ilgili stoğun maliyetine eklenmesi zorunlu olacak, stok dışındaki iktisadi kıymetlerin ithali sırasında ortaya çıkan indirilemeyecek (fark) KDV’ler ise, tercihe bağlı olarak, ilgili kıymetin maliyetine eklenebileceği gibi doğrudan gider olarak da dikkate alınabilecektir.

Sözü edilen KDV indirim yasağı sadece gözetim ve korunma önlemleri kapsamında ödenen KDV’ler için geçerli olup, referans fiyat uygulamaları nedeniyle ödenen KDV’ler ise genel hükümler tahtında indirim konusu yapılmaya devam edilecektir.

Söz konusu Karar, Resmi Gazete’de yayımlandığı 24.11.2023 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

“7846 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı”nın Resmi Gazete’de yayımlanan orijinal haline buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla.

Dosyalar