Sizi Arayalım
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 47 Seri No.lu Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır

DUYURU: 12.09.2023/106

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 47 Seri No.lu Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır

07.09.2023 tarihli Resmi Gazete’de “47 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

07.09.2023 tarihli Resmi Gazete’de "Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 47)" yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Tebliğ ile, 15.07.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7456 sayılı Kanunla KDV Kanunu’nda yapılan düzenlemeler başta olmak üzere, KDV alanını ilgilendiren muhtelif kanun ve kararların uygulanmasına yönelik esaslar açıklanmış ve bazı ibare değişiklikleri yapılmıştır. 

Bu kapsamda;

  • Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile imzalanan protokol kapsamında afetzedelere bağışlanacak olan konutların inşası dolayısıyla kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına yapılan teslim ve hizmetlerde geçerli istisna KDV Genel Uygulama Tebliği’ne eklenmiş,
  • Kurumların aktifinde yer alan taşınmazların satışı suretiyle gerçekleşen devir ve teslimler için uygulamasına son verilen KDV istisnası ile KDV oranlarında yapılan değişikliklerin finansal kiralama işlemleri açısından uygulanma şekli konularında KDV Genel Uygulama Tebliği’nin ilgili bölümleri güncellenmiştir.

Ayrıca, KDV Genel Uygulama Tebliği ile proje uygulaması getirilen ancak, Tebliğin yürürlüğünden önce istisna belgesi almak suretiyle veya verginin önce uygulanıp sonra iade edilmesi şeklinde yürütülen proje uygulaması dışındaki işlemlerin de, 01.01.2024 tarihinden itibaren proje uygulaması kapsamında istisna belgesi almaları şartı getirilmiştir.

Söz konusu düzenlemeler, detayları itibariyle aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.

Afetzedelere Bağışlanacak Konutların İnşası Dolayısıyla Yapılan Teslim ve Hizmetlerde KDV İstisnası:

15.07.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7456 sayılı Kanun ile KDV Kanuna eklenen geçici 44. madde uyarınca, 06.02.2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler nedeniyle genel hayata etkili afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile imzalanan protokol kapsamında afetzedelere bağışlanacak konutların inşası dolayısıyla kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına yapılan teslim ve hizmetler, 31.12.2024 tarihine kadar katma değer vergisinden istisna edilmişti. (17.07.2023, 5 sayılı Rehberimiz)

Bu defa 47 Seri No.lu Tebliğ ile, KDV Genel Uygulama Tebliğine (II/E-11.) bölümünden sonra gelmek üzere “12. Afetzedelere Bağışlanacak Konutların İnşasına İlişkin İstisna” başlıklı bölüm eklenerek söz konusu istisnanın uygulamasına ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

Buna göre istisna kapsamına; 06.02.2023 tarihinde meydana gelen depremler nedeniyle genel hayata etkili afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile imzalanan protokol kapsamında afetzedelere bağışlanacak konutların inşası dolayısıyla kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına yapılan teslim ve hizmetler girmektedir. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına; barolar, noterlikler, ticaret ve sanayi odaları, tabip odaları, diş hekimleri odaları, mühendis ve mimar odaları, ziraat odaları, veteriner odaları, eczacı odaları, YMM ve SMMM odaları, esnaf odaları örnek olarak gösterilebilecektir.

İstisna kapsamına, bahsi geçen kuruluşlara yapılacak konut inşasına ilişkin teslim ve hizmetler girmektedir. Ancak konut niteliğinde olmayan yapıların (işyeri, fabrika, alışveriş merkezi, cami, park, okul, hastane, sosyal tesis gibi) inşası ile mevcut konutların tadil, bakım ve onarımına ilişkin mal ve hizmet alımları istisna kapsamına girmeyecektir.

İstisna, konutun inşasına yönelik mal ve hizmet alımlarını kapsamakta olup, bir arada bulunan konutların yapımına ilişkin altyapı işleri, site içi yollar, istinat duvarı, perde duvarı, çevre duvarı ve benzerlerine ilişkin mal ve hizmetler istisna kapsamında değerlendirilecektir. Çocuk parkı, bahçe düzenlemesi, havuz, pergole, kamelya, spor alanı ve benzerlerinin yapımına ilişkin mal ve hizmet alımları istisna kapsamında değerlendirilmeyecektir.

Ayrıca konutların mütemmimi niteliğindeki mutfak dolabı, konut sahibi kişilerce sökülüp taşınamayacak olan banyo dolabı ve vestiyer, panel radyatör, kombi, duşakabin, küvet ve benzerleri istisna kapsamında olmakla birlikte, mobilya, beyaz eşya, perde, avize, televizyon ve benzeri eşyalar istisna kapsamında değerlendirilmeyecektir.

AFAD’a nakdi olarak yapılan bağışlar kullanılarak AFAD tarafından yaptırılan konutlara ilişkin mal ve hizmet alımlarında bu madde kapsamında istisna uygulanması mümkün olmayacaktır.

Öte yandan, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının bu istisna kapsamında inşa ettikleri konutların AFAD’a bedelsiz teslimi KDV Kanunun 17/2-b maddesi kapsamında KDV’den istisna olacaktır.

İstisna, AFAD ile imzalanan protokol kapsamında afetzedelere bağışlanacak konutların inşası dolayısıyla kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına 31.12.2024 tarihine kadar yapılan teslim ve hizmetlere uygulanacak olup, inşa edilen konutların 31.12.2024 tarihinden sonra bağışlanması istisna uygulamasını etkilemeyecektir.

Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, AFAD tarafından onaylanmış olan mal ve hizmetlere ilişkin listeyi elektronik ortamda sisteme girdikten sonra AFAD’la imzalanmış protokolün bir örneğiyle birlikte, KDV mükellefiyeti bulunuyorsa bağlı bulundukları vergi dairesine, KDV mükellefiyeti bulunmuyorsa inşa edilecek konutların bulunduğu yer Vergi Dairesi Başkanlığına/Defterdarlığa istisna belgesi almak için başvuruda bulunacaklardır.

İstisna belgesi, Kanunda belirtilen süreyi aşmamak kaydıyla projede öngörülen süreyle sınırlı olarak verilecektir. Sürelerin revize edilmesi durumunda, istisna belgesindeki süreler de revize edilecektir.

Tek satıcıdan alınan proje maliyetinin binde 5’ine kadar olan birden fazla mal ve hizmete ilişkin harcamalar listeye tek satır olarak girilebilecektir. Birden fazla binde 5’lik toplu satır yazılabilecektir. Bu şekilde toplu yazılacak satırlarda yer alan tutarların toplamının proje maliyetinin yüzde 10’unu aşmaması gerekecektir.

Bu işlemlerden kaynaklanan;

  • Mahsuben iade talepleri yukarıdaki belgelerin ibraz edilmiş olması halinde miktarına bakılmaksızın vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmadan yerine getirilecek,
  • 10.000 TL’yi aşmayan nakden iade talepleri vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmadan gerçekleştirilebilecek,
  • İade talebinin 10.000 TL’yi aşması halinde aşan kısmın iadesi, vergi inceleme raporu veya YMM raporuna göre yerine getirilecektir.

Teminat verilmesi halinde iade talebi yerine getirilecek ve teminat, vergi inceleme raporu veya YMM raporu sonucuna göre çözülecektir.

İki Tam Yıl Süreyle Kurumların Aktifinde Bulunan Taşınmazların Satışında Uygulanan KDV İstisnasının Kaldırılması:

7456 sayılı Kanun ile, kurumların aktifinde yer alan ve en az iki tam yıl süreyle elde bulundurulan taşınmazların satışı suretiyle gerçekleşen devir ve teslimlerde KDV istisnası kaldırılmıştı. Yine aynı Kanun ile, 15.07.2023 tarihten önce kurumların aktifinde yer alan ve en az iki tam yıl süreyle elde bulundurulan taşınmazların satışı suretiyle gerçekleşen devir ve teslimlerde KDV istisnasının geçerli olması sağlanmıştı. (17.07.2023, 5 sayılı Rehberimiz)

Bu defa, 47 Seri No.lu Tebliğ ile, yukarıda yer verilen yasal değişikliğe ilişkin olarak KDV Genel Uygulama Tebliği’nin ilgili bölümlerinde ibare değişiklikleri yapılarak, mevcut Tebliğ son düzenlemeler ile uyumlu hale getirilmiştir.

Finansal Kiralama İşlemlerinde Uygulanacak KDV Oranı:

KDV oranlarının belirlendiği 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 1/2. maddesinde, (I) sayılı listenin 16 ve 17. sıralarında sayılan işlemler hariç olmak üzere finansal kiralama işlemlerinde, işleme konu olan malın tabi olduğu KDV oranının uygulanacağı belirtilmiştir. Bu çerçevede finansal kiralama işlemlerinde, işleme konu olan malın durumuna göre %1, 10 ya da 20 oranında KDV uygulanabilmektedir.

KDV Genel Uygulama Tebliği’nin “Finansal Kiralama İşlemleri” başlıklı bölümünde ise, finansal kiralama sözleşmelerine konu malların teslimleri veya kiralanmasına ilişkin KDV oranlarında sözleşmenin yapıldığı tarihte geçerli olan oranların uygulanacağı, sözleşme süresince bu oranlarda herhangi bir değişikliğin söz konusu olmayacağı ifade edilmekteydi.

İşbu Duyuru konusu 47 seri no.lu Tebliğ ile, KDV Genel Uygulama Tebliği’nin “Finansal Kiralama İşlemleri” başlıklı kısmında yer alan yukarıdaki açıklama yürürlükten kaldırılmıştır. Buna göre, finansal kiralama sözleşmelerine konu malların teslimleri veya kiralanmasında, teslim veya hizmetin yapıldığı tarihteki KDV oranları uygulanacaktır.

Proje Uygulaması Getirilen İstisnalar

01.05.2014 tarihinde yürürlüğe giren KDV Genel Uygulama Tebliği ile, KDV Kanunu'nun 13. maddesi kapsamındaki imal, inşa, tadil, bakım ve onarım uygulamalarını içeren istisna düzenlemeleri ile geçici 29. maddesinde düzenlenen yap-işlet-devret modeli çerçevesinde gerçekleştirilecek işlere ilişkin istisna düzenlemelerinde “proje uygulaması”na geçilmişti.

Bununla birlikte, 66 sıra no.lu KDV Sirküleri ile, Tebliğin yürürlüğünden önce istisna belgesi alınmış veya Tebliğin yürürlüğünden önce istisna belgesi almak üzere idareye başvurulmuş olması halinde, istisna uygulamasının ve iade taleplerinin Tebliğin yürürlüğünden önceki usul ve esaslara göre yerine getirileceği belirtilmişti.

Bu defa, 47 Seri No.lu Tebliğ ile, uygulama birliğinin sağlanabilmesini teminen, KDV Genel Uygulama Tebliği ile proje uygulaması getirilen ancak, Tebliğin yürürlüğünden önce istisna belgesi almak suretiyle veya verginin önce uygulanıp sonra iade edilmesi şeklinde yürütülen proje uygulaması dışında işlem yapanların da 01.01.2024 tarihinden itibaren proje uygulaması kapsamında bu Tebliğe göre istisna belgesi almalarının uygun görüldüğü açıklanmıştır.

Yürürlük Tarihi

Yukarıda belirtilen değişiklikler, 47 seri no.lu Tebliğin Resmi Gazetede yayımlandığı 07.09.2023 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

“47 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”in Resmi Gazete’de yayımlanan orijinal haline buradan ulaşabilirsiniz.

                          Saygılarımızla.

Dosyalar