Sizi Arayalım
İş Sözleşmesi Fesih Yasağı, İşverenlere Tanınan Çalışanları Ücretsiz İzne Çıkarma Yetkisi ve Nakdi Ücret Desteği Uygulanmasına İlişkin Süreler 2 Ay Uzatılmıştır

DUYURU: 31.12.2020/204

İş Sözleşmesi Fesih Yasağı, İşverenlere Tanınan Çalışanları Ücretsiz İzne Çıkarma Yetkisi ve Nakdi Ücret Desteği Uygulanmasına İlişkin Süreler 2 Ay Uzatılmıştır

30.12.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “3344 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile, İş Kanunu’nun geçici 10. maddesinde belirtilen iş sözleşmesi fesih yasağı ile işverenlere tanınan çalışanları ücretsiz izne çıkarma yetkisine ilişkin süreler, iki ay daha uzatılmış olup, sözü edilen süre uzatımının bir sonucu olarak, ilgili işçilere yönelik nakdi ücret desteğinin uygulama süresi de aynı süreyle uzatılmıştır. Buna göre, iş sözleşmesi fesih yasağı, işverene çalışanları ücretsiz izne çıkarma yetkisi tanınması yönündeki uygulama ve işçilere sağlanacak olan nakdi ücret desteği, 17.03.2021 tarihine kadar uygulanmaya devam edilecektir.

Bilindiği üzere, 17.04.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 7244 Sayılı Kanun ile, 4857 sayılı İş Kanunu’na geçici 10. maddenin eklenmesi suretiyle;

  • Her türlü iş sözleşmesinin, 17.04.2020 tarihinden itibaren üç ay süreyle 4857 sayılı Kanunun 25. maddesinde ve diğer kanunların ilgili hükümlerinde yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler dışında işveren tarafından feshedilemeyeceği,
  • 17.04.2020 tarihinden itibaren üç aylık süreyi geçmemek üzere işverenin işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabileceği,
  • Bu kapsamda ücretsiz izne ayrılmanın, işçiye haklı nedene dayanarak sözleşmeyi fesih hakkı vermeyeceği ve
  • Bu hükümlere aykırı olarak iş sözleşmesini fesheden işveren veya işveren vekiline, sözleşmesi feshedilen her işçi için fiilin işlendiği tarihteki aylık brüt asgari ücret tutarında idari para cezası verileceği

hükme bağlanmıştı. Ayrıca, 7244 sayılı Kanun ile 4857 sayılı İş Kanunu’na geçici 24. madde eklenerek;

  • 17.04.2020 tarihi itibariyle iş sözleşmesi bulunmakla birlikte, 4857 sayılı İş Kanunu’nun geçici 10. maddesi uyarınca işveren tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayacak olan işçiler ile
  • 15.03.2020 tarihinden sonra 4447 sayılı Kanunun 51. maddesi kapsamında iş sözleşmesi feshedilen ve işsizlik ödeneğinden yararlanamayan işçilere

herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak ve 4857 sayılı Kanunun geçici 10. maddesinde yer alan fesih yapılmayacak süreyi geçmemek kaydıyla, işçiler için ücretsiz izinde bulundukları veya işsiz kaldıkları süre kadar, İşsizlik Sigortası Fonu’ndan ödenmek suretiyle günlük 39,24 TL tutarında nakdi ücret desteği verileceği hükme bağlanmıştı. Konuya ilişkin açıklamalarımız ise, 17.04.2020 tarihinde yayınladığımız Rehber’de yer almıştı.

Akabinde, 4857 sayılı İş Kanunu’nun geçici 10. maddesinde belirtilen süreler;

  • 30.06.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2707 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bir ay (01.07.2020 tarihli Duyurumuz),
  • 31.07.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2811 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bir ay (01.08.2020 tarihli Duyurumuz),
  • 04.09.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2930 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile iki ay (04.09.2020 tarihli Duyurumuz)
  • 27.10.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 3135 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile iki ay (28.10.2020 tarihli Duyurumuz)

olmak üzere dört defa uzatılmış olup bu süre uzatımlarının sonucu olarak, ilgili işçilere ödenecek nakdi ücret desteğinin uygulama süresi de aynı süreler kadar uzamıştı.

Bu defa, 30.12.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “3344 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile, 4857 sayılı İş Kanunu’nun geçici 10. maddesinde belirtilen iş sözleşmesi fesih yasağı ile işverenlere tanınan çalışanları ücretsiz izne çıkarma yetkisine ilişkin süreler, iki ay süreyle bir kez daha uzatılmış olup, anılan süre uzatımının bir sonucu olarak, işçilere yönelik nakdi ücret desteğinin uygulama süresi de aynı süre kadar uzatılmıştır.

Buna göre, iş sözleşmesi fesih yasağı ile işverene çalışanları ücretsiz izne çıkarma yetkisi tanınması yönündeki uygulamalar ve işçilere sağlanacak olan nakdi ücret desteği, 17.03.2021 tarihine kadar uygulanmaya devam edecektir.

Saygılarımızla. 

Dosyalar