Sizi Arayalım
Form Ba - Form Bs Bildirimlerine Dahil Edilmemesi Gereken Belgelere İlişkin Gelir İdaresi Başkanlığı Duyurusu Yayımlanmıştır

DUYURU 10.01.2024/7

Form Ba - Form Bs Bildirimlerine Dahil Edilmemesi Gereken Belgelere İlişkin Gelir İdaresi Başkanlığı Duyurusu Yayımlanmıştır

Vergi Usul Kanunu kapsamında düzenlenen elektronik belgelerden Form Ba ve Form Bs bildirimlerine dahil edilmemesi gereken belgelere ilişkin Gelir İdaresi Başkanlığı duyurusu yayımlanmıştır. İthalat işlemleri, kira ödemeleri, sigorta poliçeleri gibi belgelerin bildirimlerde yer almayacağı duyurulmuştur. Öte yandan noterlik hizmetleri ve elektronik belgelerin bazılarına ilişkin bildirim zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak, yapılan analizler sonucunda hatalı bildirimlerin devam ettiği ve bu durumun hem iş yükünü artırdığı hem de sistemlerde hatalara yol açtığı belirtilmiştir. Bu belgelerin bildirimlerde yer almaması gerektiği vurgulanmıştır. Söz konusu duyurunun detaylarına aşağıdan erişebilirsiniz.

Bilindiği üzere, 543 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine eklenen 1.2.8 numaralı bentte, Gelir İdaresi Başkanlığının, Form Ba ve Form Bs bildirimlerine dahil edilmesi gereken mal ve/veya hizmet alış/satışlarına ilişkin bilgileri, ilgili kurumlardan elektronik ortamda temin ettiği takdirde, resmi internet sitesinde (www.gib.gov.tr) yayımlayacağı duyuru ile bu bilgilerin bildirimlere dahil edilme zorunluluğunu kaldırmaya yetkili olduğu belirtilmiştir.

Bu kapsamda, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından ilgili kurumlardan temin edilmeye başlanılan;

 • İthalat işlemlerine ilişkin belgelerin,
 • Kira ödemelerine ilişkin belgelerin,
 • Sigorta poliçelerinin,
 • Sigorta komisyon gider belgesinin,
 • Elektronik ürün senedinin (ELÜS)

01.02.2024 tarihinden itibaren verilmeye başlanacak olan 2024/1 dönemine ait Form Ba ve Form Bs bildirimlerinden başlamak üzere, Form Ba ve Form Bs bildirimlerine dahil edilmesi zorunluluğunun kaldırılmasının uygun görüldüğü açıklanmıştır.

Diğer taraftan;

 • 381 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 4.11 numaralı bendinde, “Noterlerin, Kanunlarına göre vermiş oldukları noterlik hizmetlerini Bs formu ile bildirilmelerine gerek bulunmamaktadır. Aynı şekilde, noterlerde yaptırılan işlemlerin de Ba formu ile bildirilmesine gerek bulunmamaktadır.”,
 • 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 1.1.8 numaralı bendinde, “Vergi Usul Kanunu kapsamında elektronik belge olarak düzenlenen belgelerin, 2021 yılının Temmuz ayına ilişkin dönemden itibaren Form Ba ve Form Bs bildirimlerine dahil edilmeyecektir.”,
 • 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 1.2.6 numaralı bendinde, “Döviz alış-satışı yapan mükellefler ile yetkili müessese izin belgeli ve altın borsasına üye olup kıymetli maden alış-satışı ile uğraşan mükellefler belirli miktarın üzerindeki alış-satış bilgilerini Bakanlığımıza bildirmek zorunda olduklarından, bu işlemlerini ayrıca Ba ve Bs bildirim formlarıyla bildirmelerine gerek bulunmamaktadır.

  Ancak, bu kurumlar, diğer belgelere dayalı olarak yaptıkları mal ve hizmet alım/satımlarını genel esaslar çerçevesinde Ba-Bs formları ile bildirmek zorundadırlar.

  Diğer taraftan, bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin, döviz büroları ve yetkili diğer kuruluşlardan yapmış oldukları döviz alış-satışlarını Ba ve Bs bildirim formlarına dahil etmelerine gerek bulunmamaktadır.”,

düzenlemeleri yer almaktadır.

Ancak, Gelir İdaresi Başkanlığınca yapılan analiz çalışmaları sonucunda, yukarıda yer verilen düzenlemelere rağmen,

 • Vergi Usul Kanunu kapsamında elektronik belge olarak düzenlen ihracat faturası, döviz ve kıymetli maden alım-satım belgesi, müstahsil makbuzu gibi belgelerin,
 • Noterlik makbuzlarının

Form Ba ve Form Bs bildirimlerinde hatalı olarak bildirilmesine devam edildiği görülmüştür.

Söz konusu belgelere Form Ba ve Form Bs bildirimlerinde yer verilmesi mükellefler ve meslek mensupları açısından ilave iş yüküne sebep olduğu gibi Gelir İdaresi Başkanlığı sistemlerinde mükerrer kayıtların da oluşmasına sebep olmaktadır.

Bu bakımdan bahse konu belgelere Form Ba ve Form Bs bildirimlerinde yer verilmesine gerek bulunmadığı bahsi geçen Duyuruda ayrıca vurgulanmıştır.

“Form Ba - Form Bs Bildirimlerine Dâhil Edilmemesi Gereken Belgelere İlişkin Duyuru”nun orijinal haline buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla.

Dosyalar