Sizi Arayalım
Enflasyon Düzeltmesine İlişkin Usul ve Esasları Açıklayan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır

DUYURU: 02.01.2024/2

Enflasyon Düzeltmesine İlişkin Usul ve Esasları Açıklayan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır

Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298. maddesinin (A) fıkrası ve geçici 33. maddesi gereğince 2023 hesap dönemi sonu ve izleyen hesap dönemlerine ilişkin olarak enflasyon düzeltmesine tabi tutulacak mali tabloların ve düzeltme işlemlerinin usul ve esaslarının belirlenmesine yönelik olarak hazırlanan “555 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği” 30.12.2023 tarihli Resmi Gazete’de (2. mükerrer) yayımlanmıştır. Tebliğ düzenlemesi Centrum Time Dergimizin 16. sayısında detayları ile ele alınacak olup, uygulamaya ilişkin özellikli açıklamalara bu çalışmamızda yer verilecektir.

Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298. maddesinin (A) fıkrası uyarınca enflasyon düzeltmesi, bilançodaki parasal olmayan kıymetlerin tarihi değerlerinin (düzeltmeye esas alınacak tutarın) düzeltme katsayısıyla çarpılması suretiyle bilançonun ait olduğu tarihteki satın alma gücü cinsinden hesaplanmasını ifade etmektedir.

Yurt içi üretici fiyat endeksindeki (Yi-ÜFE) son 36 aylık artış oranının %100'den ve son 12 aylık artış oranının da %10'dan fazla olması şartlarının her ikisinin birden gerçekleşmesi durumunda mali tabloların enflasyon düzeltmesine tabi tutulması gerekmektedir. Ayrıca, Vergi Usul Kanunu’nun geçici 33. maddesi uyarınca 31.12.2023 tarihli mali tabloların, yukarıda sözü edilen %10 ve %100 şartlarının gerçekleşip gerçekleşmediğine bakılmaksızın enflasyon düzeltmesine tabi tutulması gerekmektedir.

Bu kapsamda, Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298/A ve geçici 33. maddeleri gereğince 2023 hesap dönemi sonu ve izleyen hesap dönemlerine ilişkin olarak enflasyon düzeltmesine tabi tutulacak olan mali tabloların ve düzeltme işlemlerine ilişkin usul ve esaslarının belirlenmesine yönelik olarak hazırlanan “555 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği” 30.12.2023 tarihli Resmi Gazete’de (2. mükerrer) yayımlanmış bulunmaktadır.

Söz konusu Tebliğ ile, 2023 hesap dönemi ve düzeltme şartlarının gerçekleşmesine/devamına bağlı olarak sonraki hesap dönemlerine ilişkin olarak enflasyon düzeltmesine tabi tutulacak mali tabloların Vergi Usul Kanunu’nun 298/A ve geçici 33. maddeleri kapsamında yapılacak düzeltme işlemlerinde;

  • Düzeltme sırasında göz önünde bulundurulacak temel ilkelere,
  • Düzeltme işlemine tabi tutulacak mali tablolara,
  • Enflasyon düzeltmesi yapma yükümlülüğüne,
  • Bilançoda düzeltme işlemine tabi tutulacak kıymetlere,
  • 2023 hesap dönemi sonuna ait bilançonun düzeltilmesine,
  • 2024 hesap dönemi ve sonraki dönemlerde yapılacak enflasyon düzeltmesi işlemlerine

ve uygulamada özellik arz edebilecek diğer hususlara yönelik açıklamalar yapılmıştır.

Söz konusu Tebliğ’de yer alan düzenlemeler Centrum Time Dergimizin 16. sayısında detayları ile ele alınacak olup, uygulamaya ilişkin özellikli açıklamalara bu çalışmamızda yer verilecektir.

“555 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği”nin Resmi Gazete’de yayımlanan orijinal haline buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla.

Dosyalar