Sizi Arayalım
7256 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırma Hükümlerinden Yararlanmak İçin Hatalı Başvuru Yapanlara Telafi İmkanı Tanınmıştır

DUYURU: 16.02.2021/28

7256 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırma Hükümlerinden Yararlanmak İçin Hatalı Başvuru Yapanlara Telafi İmkanı Tanınmıştır

7256 sayılı Kanun kapsamında kesinleşmiş kamu alacaklarının yapılandırmasına ilişkin hükümlerden yararlanma süresi 01.02.2021 tarihi itibariyle sona ermiştir. Ancak, söz konusu imkandan yararlanmak üzere başvuruda bulunan bazı mükelleflerin başvurularını sistemde öngörülen şekilde yapmamaları nedeniyle, borçları Kanun kapsamında yapılandırılamayan borçluların bulunduğu anlaşılmıştır. Bu kapsamda, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 2021/1 Seri No.lu 7256 Sayılı Kanun İç Genelgesi” ile, süresi içinde başvurmasına rağmen başvuru işlemlerini hatalı şekilde yapan mükelleflere yönelik olarak, 01.03.2021 tarihine kadar ilgili vergi dairesine başvurmaları halinde yapılandırma hükümlerinden faydalanma imkanı tanınmıştır.

7256 sayılı Kanun kapsamında kesinleşmiş kamu alacaklarının yapılandırmasına ilişkin hükümlerden yararlanma süresi 01.02.2021 tarihi itibariyle sona ermiştir. Ancak, söz konusu imkandan yararlanmak üzere başvuruda bulunan bazı mükelleflerin başvurularını sistemde öngörülen şekilde yapmamaları nedeniyle, borçları Kanun kapsamında yapılandırılamayan borçluların bulunduğu anlaşılmıştır.

Bu durumdan hareketle, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yayımlanan “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 2021/1 Seri No.lu 7256 Sayılı Kanun İç Genelgesi” ile, süresi içinde başvurmasına rağmen başvuru işlemlerini hatalı şekilde yapan mükelleflere yönelik olarak, 01.03.2021 tarihine kadar ilgili vergi dairesine başvurmaları kaydıyla, yapılandırma hükümlerinden faydalanma imkanı sağlanmıştır.

Sözü edilen İç Genelge’de yer alan düzenlemeler, özetle aşağıdaki gibidir.

Başvuru Hatası Olduğu Belirlenen ve Telafi İmkânı Tanınan Mükellefler

27.11.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “1 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7256 sayılı Kanun Genel Tebliğ”de uygulamaya ilişkin düzenlemeler açıklanmasına rağmen, bazı mükelleflerin;

  • Birden fazla vergi dairesine borçlu oldukları durumlarda, 7256 sayılı Kanundan yararlanmak üzere bütün vergi dairelerine başvurulması gerekirken sadece bir vergi dairesine yazılı olarak müracaatta bulundukları,
  • Borçlu oldukları vergi daireleri yerine başka vergi dairelerine başvuru yaptıkları,
  • GİB internet adresi ya da e-devlet üzerinden süresi içinde başvuruda bulunmakla birlikte, sistemde öngörülen şekilde başvuru yapamadıkları,
  • Vergi ve diğer kanunlarda yer alan sorumluluk düzenlemeleri kapsamında mirasçılar, kefiller, şirket ortakları ve kanuni temsilciler gibi amme borçlusu sayılan kişilerce sorumlu olunan tutarlar için ilgili vergi dairesine yazılı başvuru yapmak yerine internet adresi ve e-devlet üzerinden başvuruda bulundukları

anlaşılmıştır.

İşbu Duyuru konusu İç Genelge ile, 7256 sayılı Kanun ile kesinleştiği halde süresinde ödenmeyen amme alacaklarının herhangi bir ihtilaf yaratılmadan belli bir ödeme planına bağlanarak ödenmesine imkan sağlanmasının amaçlandığı ve anılan Kanun kapsamında ilk taksit ödeme süresinin 01.03. 2021 tarihi mesai saati biriminde sona erdiğinden hareketle, 01.03.2021 tarihine kadar (bu tarih dahil);

  • Süresinde bağlı olduğu vergi dairesine yazılı olarak müracaat eden mükelleflerin (süreksiz yükümlülükten kaynaklanan borçları için herhangi bir vergi dairesine yazılı olarak müracaat eden mükellefler dahil) borçlu oldukları diğer vergi dairelerine (muhtelif kanunlarda yer alan sorumluluk düzenlemeleri nedeniyle borçlu oldukları vergi daireleri dahil) başvurmaları,
  • GİB internet adresi ya da e-devlet üzerinden başvuruda bulunan, ancak başvurularını sistemde öngörülen şekilde yapmamaları nedeniyle borçları yapılandırılamamış mükelleflerin ilgili vergi dairesine başvurmaları ve bu dairece önceki başvuruların teyit edilmesi,
  • GİB internet adresi ya da e-devlet üzerinden, tüzel kişiliğin borçlarının yapılandırılması amacıyla başvuruda bulunduğunu belirten kanuni temsilcilerin, tüzel kişiliğin borçlarının yapılandırılması için borçlu oldukları vergi dairelerine başvurmaları,
  • Vergi ve diğer Kanunlarda yer alan sorumluluk düzenlemeleri nedeniyle mirasçılar, kefiller, şirket ortakları ve kanuni temsilciler, yeminli mali müşavirler ve serbest muhasebeci mali müşavirler gibi amme borçlusu sayılan kişilerin bu sorumluluklarından kaynaklanan borçlarının yapılandırılması amacıyla ilgili vergi dairelerine müracaat etmeleri

kaydıyla, vergi dairelerinde gerekli sorgulama yapılarak süresinde başvuruda bulunduklarının tespiti halinde, bu borçlar Kanun kapsamında yapılandırılacak ve vergi dairelerince hazırlanacak ödeme planları ilgililere tebliğ edilecektir.

İşbu İç Genelge kapsamında yapılacak başvurular için “1 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7256 sayılı Kanun Genel Tebliği”nin ekinde yer alan dilekçelerden (2/A, 2/B, 2/C ve 2/D) uygun olanının kullanılması gerekecektir.

Bu şekilde başvuruda bulunması uygun görülen borçluların, 7256 sayılı Kanun’dan yararlanabilmeleri için tercih ettikleri ödeme seçeneğine uygun olarak (peşin ödeme ise tamamı, taksitli ödeme ise ilk taksiti), 01.03.2021 tarihi sonuna kadar ödemeleri gerekecektir.

 Saygılarımızla. 

Dosyalar