Sizi Arayalım
Elektrikli Şarj Hizmetinde Fatura Düzeni ve Bildirim Yükümlülüklerine İlişkin 549, 550 ve 551 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Tebliğleri Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır

DUYURU: 11.10.2023/108

Elektrikli Şarj Hizmetinde Fatura Düzeni ve Bildirim Yükümlülüklerine İlişkin 549, 550 ve 551 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Tebliğleri Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır

07.10.2023 tarihli Resmi Gazete’de şarj ağı işletmeci lisansı alan mükellefler ile bu mükellefler tarafından sertifika verilen şarj istasyonu işletmecilerin fatura düzenine ve bildirim yükümlülüklerine ilişkin “549, 550 ve 551 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri” yayımlanmıştır.

07.10.2023 tarihli Resmi Gazete’de şarj ağı işletmeci lisansı alan mükellefler ile bu mükellefler tarafından sertifika verilen şarj istasyonu işletmecilerin fatura düzenine ve bildirim yükümlülüklerine ilişkin “549, 550 ve 551 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri” yayımlanmıştır.

Söz konusu düzenlemeler, detayları itibariyle toplu olarak aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.

549 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

24.03.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “527 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu (VUK) Tebliği” ile;

  • Mevcut düzenlemelere göre akaryakıt istasyonlarında araçlara yakıt veren pompa ünitelerine bağlanma zorunluluğu bulunan ödeme kaydedici cihazların (EN Pompa ÖKC), elektronik ortamda anlık veri aktarımı yapabilen “Yeni Nesil Akaryakıt Pompa Ödeme Kaydedici Cihazlar (YN Pompa ÖKC)” haline dönüştürülmesi,
  • Akaryakıt istasyonu işletmecileri tarafından akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihazlardan gerçekleştirilen satışlara (LPG, doğalgaz, elektrik ve benzerleri de dahil) ait mali bilgilerin elektronik ortamda bildirilmesi,
  • YN Pompa ÖKC bilgilerinin (üretim, aktivasyon, hurdaya ayırma, devir, bakım ve benzeri işlemlere ait) takip edilmesi, bu cihazların üreteceği fiş veya rapor bilgilerinin Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından belirlenen teknik standartlara uygun olarak gizlilik ve güvenliği sağlanarak toplanması, saklanması, işlenmesi, anlık ve/veya periyodik olarak Bilgi İletişim Merkezine (BİM) iletilmesi, mükellefler ve ÖKC üreticilerine sunulması ve raporlanması hizmetlerini gerçekleştirmek üzere GİB tarafından “Akaryakıt Pompa Ödeme Kaydedici Cihazlar Terminal Servis Merkezleri”nin yetkilendirilmesi ve çalışmaları

konularına ilişkin usul ve esaslar düzenlenmişti. (25.03.2021 tarihli, 45 sayılı Duyurumuz)

Bu defa, 07.10.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 527)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair 549 Sıra No.lu Tebliğ” ile;

  • 527 sıra no.lu VUK Tebliği’nin 1 ve 2. maddelerinde yer alan “elektrik” ibareleriTebliğ metninden çıkarılmış,
  • YN Pompa ÖKC’nin ara birim ünitesi ile pompa ünitesi arasındaki bağlantıların mühürleme işleminin Gelir İdaresi Başkanlığı ve Türk Standartları Enstitüsü arasında yapılacak protokol çerçevesinde Türk Standartları Enstitüsü tarafından yapılmasına ilişkin düzenleme yapılmıştır.

Böylelikle, “elektrik” şarj hizmetinin 527 sıra no.lu Genel Tebliğ kapsamında akaryakıt olarak değerlendirilmesi ve buna ilişkin mali bilgilerin anılan Tebliğ kapsamında GİB’e bildirilmesi hususlarına son verilmiştir. Sözü edilen durumun nedeni, aşağıda yer verilen Tebliğlerde elektrik şarj hizmeti sağlayıcılarına yönelik özel düzenlemeler yapılmış olmasıdır.

“Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 527)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair 549 Sıra No.lu Tebliğ”in Resmi Gazete’de yayımlanan orijinal haline buradan ulaşabilirsiniz.

550 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Düzenlemeleri

07.10.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair 550 Sıra No.lu Tebliğ” ile;

  • Şarj Hizmeti Yönetmeliği kapsamında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan şarj ağı işletmeci lisansı alan mükellefler ile bu mükellefler tarafından sertifika verilen şarj istasyonu işletmecilerine e-Fatura kullanma zorunluluğugetirilmiş,
  • Şarj ağı işletmecileri ile şarj istasyonu işletmecilerinin söz konusu Yönetmelik kapsamında gerçekleştirdikleri mal teslimi ve hizmet ifalarına istinaden VUK uyarınca düzenleme zorunlulukları bulunan belgeleri,işlemin gerçekleştiği yıla ait fatura düzenleme zorunluluğuna ilişkin tutara bağlı olmaksızın,elektronik belge (e-Fatura, e-Arşiv Fatura) olarak düzenlemeleri ve bunları elektronik ortamda iletmeleri zorunlu kılınmış,
  • e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamalarına kayıtlı bulunan ve ÖKC kullanımından muafiyeti bulunanlar ile Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sisteminden yararlananlarca, işlemin gerçekleştiği yıla ait fatura düzenleme zorunluluğuna ilişkin tutara kadar olan perakende mal ve hizmet satışlarında,e-Arşiv Faturanın “müşterinin adı, ticaret unvanı, adresi, vergi dairesi ve hesap numarası” bilgileri yerine, müşterinin adı bölümünde “Nihai Tüketici”açıklamasına yer verilerek düzenlenebilmesine imkan sağlanmıştır.

Bu kapsamında e-Fatura uygulamasına dahil olduktan sonra veya dahil olmak zorundayken işi bırakıp daha sonra yeniden mükellefiyet tesis ettiren gerçek kişiler, işe başladıkları tarih itibarıyla e-Fatura uygulamasına geçmek zorunda olacaktır.

Yine Tebliğ kapsamında e-Fatura uygulamasına dahil olan veya dahil olmak zorunda olan bir ferdi işletmenin sermaye şirketine dönüşmesi halinde, yeni kurulan sermaye şirketinin de e-Fatura uygulamasına dahil olması gerekecektir. Anılan durumda uygulamaya dahil olma süresi hiçbir koşulda işlemin ticaret siciline tescil tarihini izleyen ayın başından itibaren 3 ayı geçemeyecektir.

“Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair 550 Sıra No.lu Tebliğ”in Resmi Gazete’de yayımlanan orijinal haline buradan ulaşabilirsiniz.

550 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Düzenlemeleri

07.10.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “551 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği” ile;

  • Elektrikli araçlara kablolu veya kablosuz elektrik enerjisi aktarımı yapmak üzere lisans alan şarj ağı işletmecileri tarafından elektrikli araçlara sunulan şarj hizmetine ilişkin faturaların düzenlenme süresine,
  • Şarj hizmetine ilişkin bilgiler ile bu hizmet karşılığında düzenlenen faturada yer alan bilgilerin anlık olarak Gelir İdaresi Başkanlığına bildirilmesine

yönelik düzenlemeler yapılmıştır.

Buna göre, 02.01.2024 tarihinden (bu tarih dahil) itibaren, elektrikli araçlara sunulan şarj hizmetine ilişkin faturanın teslim anında düzenlenmesi uygun bulunmuştur. Bununla birlikte, şarj hizmeti verilecek kişilerle asgari altı aylık sözleşme düzenlenmesi, verilen her bir şarj hizmetine ilişkin bilgileri içerecek şekilde bir icmal hazırlanması ve bu icmallerin düzenlenecek faturaya eklenmesi ile bu kapsamda verilen şarj hizmetine ilişkin bilgilerin anlık olarak GİB ile paylaşılması şartlarının sağlanmasına bağlı olarak, bu kapsamda verilen şarj hizmetlerine ilişkin olarak yedi günde bir fatura (katma değer vergisi açısından vergilendirme dönemi aşılmamak şartıyla) düzenlenebilecektir.

Şarj ağı işletmecileri, sürekli bilgi verme zorunluluğu kapsamında, şarj istasyonlarından gerçekleştirilen şarj hizmetlerine ilişkin bilgiler ile bu hizmet karşılığında düzenlenen faturada yer alan bilgileri anlık olarak elektronik ortamda GİB Teknoloji sistemlerine bildirmek zorundadır.

Bu Tebliğ ile getirilen sürekli bilgi verme yükümlülüğü kapsamında yapılacak ilk bildirim, buna ilişkin teknik kılavuzların yayımlanmasını müteakip ynokc.gib.gov.tr adresinde yayımlanacak duyuru ile belirlenen tarihte yapılacaktır.

“551 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği”nin Resmi Gazete’de yayımlanan orijinal haline buradan ulaşabilirsiniz.

                          Saygılarımızla.

Dosyalar