Sizi Arayalım
Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi TBMM’ye Sunulmuştur

DUYURU 06.07.2023/78

Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi TBMM’ye Sunulmuştur

05.07.2023 Çarşamba günü TBMM’ye sevk edilen “Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi” ile bir defaya mahsus olmak üzere ek motorlu taşıtlar vergisi ihdas edilmesi, kurumlar vergisi oranlarının artırılması ve bazı istisnaların kaldırılması öngörülmektedir.

05.07.2023 Çarşamba günü TBMM’ye sevk edilen “Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi” ile deprem afetleri nedeniyle ortaya çıkan finansman ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlanmasını teminen bir defaya mahsus olmak üzere ek motorlu taşıtlar vergisi ihdas edilmesi, kurumlar vergisi oranlarının artırılması ve bazı istisnaların kaldırılması öngörülmektedir. Ayrıca, vergi kanunlarında yer alan bazı maktu vergi tutarlarının artırılmasına imkan veren hükümlerin güncellenmesini sağlayacak şekilde yetki düzenlemeleri yapılmaktadır.

Sözü edilen Kanun Teklifinde, özetle;

 • 2023 yılı için 1 defaya mahsus olmak üzere ek motorlu taşıtlar vergisi getirilmesi,
 • Kurumlar vergisi oranının 5 puan artırılması,
 • İhracat kazançlarına kurumlar vergisi oranının 5 puan indirimli uygulanması,
 • Taşınmaz satışındaki kurumlar vergisi ve KDV istisnalarının kaldırılması,
 • Taşınmazların vergisiz kısmi bölünme kapsamından çıkarılması,
 • Girişim sermayesi dışındaki yatırım fon ve ortaklıklarından elde edilen kazançlar için kurumlar vergisi istisnasının kaldırılması,
 • Asgari ücret desteği tutarının artırılması,
 • Özel tüketim vergisinin artan fiyatlara adaptasyonu için maktu vergilerin uyarlanmasına ilişkin değişiklikler yapılması,
 • Geri kazanım katılım payı tutarlarının 2 katına çıkarılabilmesine ilişkin Cumhurbaşkanına yetki verilmesi,
 • Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasında Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından sağlanan desteklerin, Merkez Bankası’na devredilmesi,

öngörülmektedir.

İşbu Duyurumuzun izleyen bölümlerinde, Kanun Teklifi hakkındaki detaylı açıklamalarımız yer almaktadır.

2023 Yılı İçin 1 Defaya Mahsus Olmak Üzere Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi Getirilmektedir:

Kanunun Resmi Gazete’de yayımlanacağı tarih itibariyle kayıt ve tescilli olan taşıtlar ile 31.12.2023 tarihine kadar ilk defa kayıt ve tescil edilecek olan taşıtlardan, bir defaya mahsus olmak üzere, 2023 yılında tahakkuk ettirilen motorlu taşıtlar vergisi tutarı kadar ek motorlu taşıtlar vergisi alınması öngörülmektedir.

Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’nun 4. maddesinde yer alan (kamu kurumları, elçilikler vb. bazı kişi ve kurumlar için tatbik edilen) istisnalar ek motorlu taşıtlar vergisi bakımından da geçerli olacaktır. Ayrıca, 06.02.2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanlığınca mücbir sebep ilan edilen yerlerde; deprem tarihi itibarıyla kayıt ve tescilli olan taşıtlar, deprem nedeniyle yıkılan veya ağır ya da orta hasarlı hale gelen binaların maliklerine ait taşıtlar, depremlerde ağır hasar görerek kullanılamaz duruma gelen taşıtlar ile deprem nedeniyle eşi veya birinci derece kan hısımlarından birini kaybeden mükelleflere ait taşıtlar da ek motorlu taşıtlar vergisinden istisna olacaktır.

Kurumlar Vergisi Oranı Kalıcı Olarak 5 Puan Artırılmaktadır:

Kanun Teklifi ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32. maddesinde yapılacak değişiklikle, kurumlar vergisi oranı (kalıcı bir şekilde) %25 olarak belirlenmektedir. Söz konusu oran; bankalar, “Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu” kapsamındaki şirketler, elektronik ödeme ve para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketlerinin kurum kazançları için %30 olarak uygulanacaktır.

Maddede yapılması öngörülen diğer bir değişiklik ise ihracat yapan kurumlar için geçerli 1 puanlık vergi indirimine ilişkindir. Buna göre, ihracat yapan kurumların münhasıran ihracattan elde ettikleri kazançlarına 1 puan indirimli olarak uygulanmakta olan kurumlar vergisi oranı, 5 puan indirimli olarak uygulanacaktır.

Yukarıda belirtilen düzenlemeler, 01.10.2023 tarihinden itibaren verilmesi gereken beyannamelerden başlamak üzere;

 • Kurumların 2023 yılı ve izleyen vergilendirme dönemlerinde elde edilen kazançlarına, 
 • Özel hesap dönemine tabi olan kurumların ise 2023 takvim yılında başlayan özel hesap dönemi ve izleyen vergilendirme dönemlerinde elde edilen kazançlarına 

uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecektir.

Taşınmaz Satışındaki Kurumlar Vergisi ve KDV İstisnaları Kaldırılmaktadır:

Kurumların en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan yer alan taşınmazların satışından doğan kazançların %50'lik kısmı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5/1-(e) maddesi uyarınca kurumlar vergisinden, satış suretiyle gerçekleşen devir ve teslimleri ise Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu’nun 17/4-r maddesi uyarınca KDV’den istisnadır.

Kanun Teklifi ile, kurumların aktifinde en az iki tam yıl süreyle bulunan taşınmazların;

 • Satışından doğan kazançlara yönelik %50 oranındaki kurumlar vergisi istisnası ile,
 • Satışı suretiyle gerçekleşen devir ve teslimlerine yönelik Katma Değer Vergisi istisnası

uygulamadan kaldırılmaktadır. Bununla birlikte, istisnaya son veren düzenlemelerin yürürlüğe gireceği tarihten önce kurumların aktifinde yer alan taşınmazlar için, yürürlük tarihinden sonra yapılacak olan;

 • %50 oranındaki (mülga) kurumlar vergisi istisnasının tatbiki için gereken şartları karşılayan satışlarda, elde edilen kazancın %25’i kurumlar vergisinden istisna olacak,
 • (mülga) KDV istisnasının tatbiki için gereken şartları karşılayan devir ve teslimler KDV’den istisnası tutulacaktır.

Taşınmazlar Vergisiz Kısmi Bölünme Kapsamından Çıkarılmaktadır:

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 19/3-(b) maddesine göre, taşınmazlar, iştirak hisseleri ile üretim ve hizmet işletmeleri belirli şartlar dahilinde kısmi bölünme işlemine konu edilebilmektedir.

Kanun Teklifi ile, taşınmazların, kısmi bölünme kapsamından çıkarılması öngörülmektedir. Düzenlemenin 01.01.2024 tarihi itibariyle yürürlüğe girmesi planlanmakta, böylelikle başlayan/öngörülen projelerin tamamlanmasına imkan verilmesinin amaçlandığı anlaşılmaktadır.

Girişim Sermayesi Dışındaki Yatırım Fon ve Ortaklıklarından Elde Edilen Kazançlar İçin Kurumlar Vergisi İstisnasının Kaldırılmaktadır:

Şirketlerin girişim sermayesi yatırım fonları ile girişim sermayesi yatırım ortaklıklarından elde ettikleri kar payları (katılma paylarının fona iadesi ile Vergi Usul Kanunu gereğince dönem sonlarında yapılan değerlemeden kaynaklanan gelirler dahil) dışındaki diğer yatırım fon ve ortaklıklarından elde edilen gelirler (kar payları, katılma paylarının fona iadesi ile VUK değerleme gelirleri dahil) kurumlar vergisi istisnasının kapsamından çıkarılmaktadır.

Yeni uygulamanın, Kanun’un Resmi Gazete’de yayınlanmasından sonra alınacak olan katılma payları için geçerli olması öngörülmektedir.

Asgari Ücret Desteği Tutarı Artırılmaktadır:

Bilindiği üzere, işverenlerin işgücü maliyetlerini düşürerek istihdamı korumalarını ve artırmalarını desteklemek amacıyla 2016 yılından 2023/Haziran dönemi sonuna kadar her yıl asgari ücret desteği sağlanmıştır.

Kanun Teklifi ile, 2023 yılı Temmuz ila Aralık aylarında da istihdamı desteklemek için işgücü maliyetlerini azaltmak üzere, madde metninde belirtilen işverenlere, finansmanı İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak şekilde, ödeyecekleri sigorta priminden mahsup edilerek günlük 16,66 Türk Lirası, aylık 500 Türk Lirası asgari ücret desteği sağlanması öngörülmektedir.

Söz konusu düzenlemenin, 01.07.2023 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmesi planlanmaktadır.

Özel Tüketim Vergisinin Artan Fiyatlara Adaptasyonu İçin Maktu Vergilerin Uyarlanmasına İlişkin Değişiklikler Yapılmaktadır:

ÖTV Kanunu’na ekli (I) sayılı listedeki mallar için maktu vergi tutarlarının enflasyondan etkilenmemesi amacıyla bu tutarların her yıl ocak ve temmuz aylarında, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ilan edilen yurt içi üretici fiyat endeksindeki (Yİ-ÜFE) son altı ayda meydana gelen değişim oranında yeniden belirlenmiş sayılması öngörülmektedir. Cumhurbaşkanı, uygulama dönemlerini gün veya ay olarak belirlemeye veya belirleyeceği mallar ve aylar itibarıyla yeniden belirlenmiş sayılan tutarların uygulanmamasına karar vermeye yetkili olacaktır.

Geri Kazanım Katılım Payı Tutarlarının 2 Katına Çıkarılabilmesine İlişkin Cumhurbaşkanına Yetki Verilmektedir:

Mevcut durumda, Çevre Kanunu’nun ek 11. maddesine istinaden tahsil edilen geri kazanım katılım payı (GEKAP) yıllar itibariyle yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanmakta ve Cumhurbaşkanı’nın yeniden değerleme oranında artan tutarları yarısına kadar artırma yetkisi bulunmaktadır.

Kanun Teklifi ile, Çevre Kanunu’na ekli (1) sayılı listede yer alan veya yeniden değerleme oranı uygulanmak suretiyle belirlenen tutarların iki katına kadar artırılması veya yarısına kadar indirilmesi konusunda Cumhurbaşkanına yetki verilmektedir.

Ana hatları yukarıda özetlenen Kanun Teklifi’nin TBMM tarafından kabul edilmesi ve Cumhurbaşkanı tarafından onaylanması suretiyle yasalaşmasıyla birlikte; yasa metninde yer alan düzenlemeler, Şirketimiz tarafından hazırlanacak olan rehberler yoluyla bilgilerinize sunulacaktır. Kanun Teklifi’nin TBMM’de görüşülmesi sırasında bazı değişikliklere uğrama ihtimalinin bulunduğunu hatırlatmak isteriz.

Yukarıda belirtilen Teklif’in TBMM Başkanlığına sunulan haline buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla.

Dosyalar