Sizi Arayalım
Dövizli veya Dövize Endeksli Menkul Mal Satışlarında TL ile Ödeme/Tahsilat Zorunluluğu Getiren 2022-32/66 Sayılı Tebliğ’e İlişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı Duyurusu Yayımlanmıştır

DUYURU: 21.04.2022/45

Dövizli veya Dövize Endeksli Menkul Mal Satışlarında TL ile Ödeme/Tahsilat Zorunluluğu Getiren 2022-32/66 Sayılı Tebliğ’e İlişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı Duyurusu Yayımlanmıştır

21.04.2022 tarihinde Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın internet adresinde yayımlanan Duyuru ile, dövizli veya dövize endeksli menkul mal satışlarında TL ile tahsilat/ödeme zorunluluğu getiren 2022-32/66 sayılı Tebliğ’in uygulanmasına ilişkin bazı açıklamalar yapılmıştır.

Bilindiği üzere 19.04.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “2022-32/66 Sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile;

 • Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri ve sözleşme bedeli ile sözleşmeden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini Döviz cinsinden ya da dövize endeksli olarak kararlaştırabildikleri taşıt satış sözleşmeleri dışında kalan menkul satış sözleşmelerinde sözleşme konusu ödeme yükümlülüklerinin Türk parası cinsinden yerine getirilmesi ve kabul edilmesi zorunluluğu getirilmiş,
 • Kamu kurum ve kuruluşlarının veya Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı şirketlerinin taraf olduğu gayrimenkul satış ve gayrimenkul kiralama dışında kalan sözleşmelerde, döviz cinsi veya dövize endeksli ödeme yapılabilmesine ve kabul edilebilmesine (eskiden de olduğu gibi) imkan sağlanmıştı. (2022/42 sayılı Duyurumuz)

Bu defa, Hazine ve Maliye Bakanlığı (Bakanlık) tarafından 21.04.2022 tarihinde “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin 2008-32/34 Sayılı Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair 2022-32/66 Sayılı Tebliğ’e İlişkin Duyuru” yayımlanarak, yukarıda belirtilen Tebliğ sonrasında uygulama meydana gelen tereddütlerin giderilmesini amaçlayan ilave açıklamalar yapılmıştır

Bakanlık tarafından yayımlanan Duyuruya göre, Türkiye’de yerleşik kişilerin;

 • 19.04.2022 tarihinden önce kendi aralarında akdetmiş oldukları menkul satış sözleşmelerinin ifası kapsamında 2022-32/66 sayılı Tebliğ’in yürürlük tarihi öncesinde dolaşıma girmiş bulunan döviz cinsinden kıymetli evraklar kapsamındaki ödeme yükümlülüklerinin Türk parası cinsinden yerine getirilmesi ve kabul edilmesi şartının aranmaması,
 • 19.04.2022 tarihinden önce düzenlenmiş faturalar kapsamındaki ödeme yükümlülüklerinin Türk parası cinsinden yerine getirilmesi ve kabul edilmesi şartının aranmaması,
 • Borsa İstanbul A.Ş. Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda döviz cinsinden gerçekleştirilen kıymetli maden ve kıymetli taş alım satım işlemleri ile bu işlemlerin takası kapsamındaki ödeme yükümlülüklerinin Türk parası cinsinden yerine getirilmesi ve kabul edilmesi şartının aranmaması

uygun bulunmuştur. Yine aynı Duyuru’da;

 • Tebliğ’de geçen “menkul” ibaresinin gayrimenkul tanımına girmeyen her türlü mal ve eşyayı kapsadığı,
 • Yapılan değişikliğin Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdettikleri/akdedecekleri menkul satış sözleşmeleri konusu ödeme yükümlülüklerine ilişkin olması sebebiyle, Türkiye’de yerleşik kişiler ile dışarıda yerleşik kişiler arasında akdedilmiş/akdedilecek menkul satış sözleşmelerine ilişkin ödeme yükümlülüklerinin Türk parası cinsinden yerine getirilmesi ve kabul edilmesi zorunluluğunun bulunmadığı,
 • Yeni düzenlemenin yürürlüğe girdiği 19.04.2022 tarihi ve bu tarih sonrasında döviz cinsinden düzenlenmiş olan çek vb. ödeme araçlarının Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdettikleri/akdedecekleri menkul satış sözleşmeleri konusu ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde kullanılmasının mümkün olmadığı,
 • Yapılan değişikliğin taşıt satış sözleşmelerinin mevcut durumunu değiştiren bir hüküm içermediği, daha önce olduğu gibi değişiklik sonrasında da Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri taşıt satış sözleşmelerinde sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırmalarının mümkün olmayacağı,
 • “Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun” kapsamında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin olarak yapılan sözleşmelerin, (Tebliğ’in 8/17. maddesine tabi olması gerekçesiyle)19.04.2022 tarihinde yapılan değişiklik kapsamında olmadığı,
 • Sermaye Piyasası Kanunu ile bu Kanuna dayalı olarak yapılan düzenlemeler çerçevesinde sermaye piyasası araçlarının (yabancı sermaye piyasası araçları ve depo sertifikaları ile yabancı yatırım fonu payları da dahil olmak üzere) döviz cinsinden oluşturulması, ihracı, alım satımı ve yapılan işlemlere ilişkin yükümlülüklerin döviz cinsinden kararlaştırılmasının (Tebliğ’in 8/18. maddesi uyarınca) mümkün olduğu ve bu işlemlere ilişkin yükümlülüklerin 19.04.2022 tarihinde yapılan değişiklik kapsamında olmadığı,
 • Tebliğin 8. maddesinin diğer fıkralarında yer alan menkul satış sözleşmeleri dışındaki sözleşmelere ilişkin ödeme yükümlülüklerinin Türk parası cinsinden kabul edilmesi ve yerine getirilmesine yönelik herhangi bir değişiklik yapılmadığı ve mevcut istisnaların aynen geçerli olduğu

ifade edilmiştir.

Bakanlık tarafından yapılan Duyuru’nun orijinal haline buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla.

Dosyalar