Sizi Arayalım
Dernekler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır

DUYURU: 28.10.2021/150

Dernekler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır

“Dernekler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 21.10.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

21.10.2021 tarihli Resmi Gazete’de “Dernekler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımlanmıştır. Söz konusu Yönetmelikte yer alan düzenlemeler, detayları itibariyle aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.

Dernek Genel Kurul ve Yönetim Kurulu Toplantılarına İlişkin Değişiklikler

Yeni düzenlemeye göre, dernekler Genel Kurul ve Yönetim Kurulu toplantılarını elektronik ortamda da yapabilecektir. Elektronik ortamda yapılacak olan kurul toplantılarının İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından uygun görülüp onaylanan elektronik sistemler üzerinden yapılması gerekecektir. Toplantıya katılacak üyeler güvenli elektronik imza veya iki faktörlü kimlik doğrulama sistemini kullanarak giriş yapabilecektir.

Ayrıca, Dernek Şubelerinin olağan genel kurul toplantılarının, merkez olağan genel kurul toplantısından en az iki ay önce tamamlanıp sonuç bildiriminin toplantının yapıldığı tarihi izleyen 30 günlük sürede mülki idare amirliğine ve genel merkeze bildirilmesine ilişkin süre 45 gün şeklinde değiştirilmiştir.

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen 30 gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren Genel Kurul Sonuç Bildiriminin (Ek-3) mülki idare amirliğine verilmesine ilişkin süre de 45 gün şeklinde değiştirilmiştir.

Yurt Dışı Yardımlara İlişkin Değişiklikler

Yönetmeliğin 4 no.lu Bölümünün başlığı “Yurtdışı Yardımlar” olarak değiştirilmiş ve yurtdışına yapılacak bağışlarla ilgili aşağıda yer alan hükümler getirilmiştir.

  • Yurt dışına yapılacak yardımlar, yardım yapılmadan önce dernekler tarafından mülki idare amirliğine bildirilecektir. Yabancı dernekler ile yabancı vakıfların ve kar amacı gütmeyen kuruluşların şube ve temsilciliklerinin genel merkezine ve yurt dışına gönderdiği para ve yardımlar da aynı usulle bildirime tabi olacaktır. Bu bildirimler Dernekler Bilgi Sistemi (DERBİS) üzerinden Dışişleri Bakanlığı ile paylaşılacaktır. Ancak, afet veya acil durumlarda bu bildirimin afet veya acil durumun gerçekleştiği tarihten itibaren otuz gün içinde yapılması mümkün olacaktır. Belirli bir proje kapsamında farklı tarihlerde yapılan yardımlara ilişkin yurt dışı bildirimlerin tek seferde yapılması mümkündür.
  • Yurt dışına yapılacak 100.000 TL’yi veya 10.000 Avro veya eşiti dövizi aşan nakdi yardımların, bankalar ve diğer finans kuruluşları veya PTT aracılığıyla yapılması esas olacak, finansal erişimin güç olduğu ülkelere yapılacak olan yardımlar ise (finans kuruluşları kullanılmaksızın) ilgili mevzuata göre nakit beyan formu ile gümrük idaresine beyan edilmek suretiyle yapılabilecektir.
  • Yardım gerçekleştirildikten sonra faaliyet sonuç bildirimi 90 gün içerisinde mülki idare amirliğine verilecek, bu bildirime, yapılan yardımların gerçekleştiğine ilişkin form ve görsel materyaller ile benzeri kanıtlayıcı belgeler eklenecektir.
  • Yurt dışına yardım yapacak dernekler ve Kanunun 5. maddesi kapsamında faaliyet izni verilen yabancı dernekler ile yabancı vakıflar ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar, yardım yapılmadan önce Ek-4/B’de belirtilen “Yurt Dışına Yapılacak Yardım Bildirimi”ni, yardım gerçekleştirildikten sonra ise Ek-4/C’de belirtilen “Yurt Dışına Yapılan Yardım Faaliyet Sonuç Bildirimi”ni merkezinin bulunduğu sivil toplumla ilişkiler birimine verecektir.
  • Derneklerin bilanço esasına göre defter tutmaları için belirlenen 500.000 TL ibaresi 1.500.000 TL şeklinde değiştirilmiştir. Yerleşim yeri, dernek tüzüğü ve üye değişikliklerinin 30 gün yerine 45 gün içinde bildirilmesi gerekecektir. Sözü edilen bildirim, “Üye Değişiklik Bildirimi”nin (Ek-27) doldurulup, derneğin merkezinin bulunduğu sivil toplumla ilişkiler birimine bildirilmesi ile yerine getirilecektir.

Risk Analizi ve Denetim

Yönetmeliğe ilave edilen ek maddelere istinaden risk analizi ve denetim başlığı altında ilave düzenlemeler yapılmıştır.

Sisteme göre denetimlerin risk analizine göre yapılması esas alınmıştır. Dernekler risk gruplarına göre yüksek, orta ve düşük olarak belirlenecek olup yüksek ve orta risk grubunda yer alan dernekler için denetim programı hazırlanacak ve sertifika verilmiş kamu görevlileri tarafından denetlenecektir. Düşük risk gurubunda yer alan derneklerdeki denetim ise, adli ve idari mercilerden gelen taleple ve diğer şikayetlerle birlikte beyanname, bildirim hususlarında yapılan değerlendirme sonrasında gerekli görüldüğü halde yapılacaktır.

Bilirkişilerden Yararlanma ve Rehberlik Ve Geri Bildirim Düzenlemesi

Yeni yapılan en önemli düzenlemelerden birisi de, bilirkişilerden yararlanma, rehberlik ve geri bildirime yönelik düzenlemelerdir. Buna göre, derneklerin bulundukları risk düzeyine göre eğitim programı ve çalıştay düzenlemeleri sağlanacaktır.

Yurt dışından yardım alma, yurt dışına yardım yapma, yurt dışına yapılan yardım faaliyet sonuç bildirimi, yabancı dernek statüsü, faaliyet ve işbirliği statüsü, ayni bağış alındı belgesi ve üye değişiklik bildirimine ilişkin matbu ekler de güncellenmiştir. Ayrıca, yeni sistemde bilirkişi talebi, bilirkişi görevlendirmesi, bilirkişiye belge teslim tutanağı, bilirkişi yemin tutanağı, bilirkişi rapor teslim tutanağı da matbu belgeler olarak Yönetmelik’e eklenmiştir.

Dernekler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ve eklerine ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla.

Dosyalar