Sizi Arayalım
Birden Fazla İşverenden Elde Edilen Ücret Gelirinin Vergilendirilmesine İlişkin Açıklamaların Yer Aldığı Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde Değişiklikler Yapılmıştır

DUYURU: 01.11.2022/109

Birden Fazla İşverenden Elde Edilen Ücret Gelirinin Vergilendirilmesine İlişkin Açıklamaların Yer Aldığı Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde Değişiklikler Yapılmıştır

30.10.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 311)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair 321 Seri No.lu Tebliğ” ile tek işveren olarak kabul edilecek olan kamu idarelerinin kapsamı daraltılmış ve aynı anda birden fazla işverenden elde edilen ücret gelirlerinin kümülatif esasta vergilendirilebilmesine imkan veren değişiklikler yapılmıştır. Sözü edilen düzenlemelere ilişkin Centrum tarafından hazırlanan Duyuru aşağıda yer almaktadır.

30.10.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 311)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair 321 Seri No.lu Tebliğ” ile tek işveren olarak kabul edilecek olan kamu idarelerinin kapsamı daraltılmış ve aynı anda birden fazla işverenden elde edilen ücret gelirlerinin kümülatif esasta vergilendirilebilmesine imkan veren değişiklikler yapılmıştır.

Sözü edilen değişiklikler ile ilgili detaylı açıklamalarımız aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.

Tek İşveren Olarak Değerlendirilen Kamu İdarelerinin Kapsamında Yapılan Değişiklikler

Mevcut durumda, genel yönetim kapsamında bulunan kamu idareleri (5018 sayılı Kanuna ekli (I), (II) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumları ve mahalli idareler) ile bu idarelere bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlarda (ticaret şirketleri hariç) çalışan personelin, yıl içerisinde bu kapsama dahil bulunan diğer kurum ve kuruluşlardan da ücret alması veya bu kapsamdaki diğer bir kurum ve kuruluşa nakil olması durumunda, elde ettikleri ücretler tek işverenden alınan ücret olarak değerlendirilmekteydi. Bu kapsamda, birden fazla kurum/kuruluştan alınan ücretler kümülatif olarak toplanarak vergileme yapılmakta ve sözü edilen ücretlerin beyanı ile ilgili değerlendirme tek işverenden alınan ücretlere göre yapılmaktaydı.

Bu defa, 311 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde yapılan değişiklikler ile, yukarıda belirtilen “tek işveren olarak değerlendirilme uygulaması” genel bütçe kapsamında bulunan kamu idareleri (5018 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde yer alan kamu idareleri) ile sınırlandırılmıştır. Buna göre, sözü edilen idarelerde çalışan personellerin, yıl içerisinde bu kapsamdaki diğer kurum ve kuruluşlardan da ücret alması veya bu kapsamdaki diğer bir kurum ve kuruluşa nakil olmaları durumunda, elde edilen ücretler tek işverenden alınan ücret olarak değerlendirilecek ve bu şekilde vergilendirilecektir.

Buna göre, genel bütçe kapsamında bulunan kamu idarelerinde çalışan personelin, yıl içinde bu kapsamdaki diğer kurum ve kuruluşlardan da ücret alması veya böyle bir kurum ve kuruluşa nakil olması durumunda, elde ettikleri ücretler tek işverenden alınan ücret olarak değerlendirilecektir. Anılan durumda, ücret gelirleri kümülatif matrah dikkate alınarak tevkif suretiyle vergilendirilecek ve tek işverenden elde edildiği kabul edilen ücret gelirleri, Gelir Vergisi Kanunu (GVK)’nın 86/1-1-b maddesinde belirtilen tutarı (2022 yılı için 880.000 TL’yi) aşmaması halinde, sözü edilen ücretler için yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmeyecektir.

Aynı Anda Birden Fazla İşverenden Alınan Ücret Gelirlerinin Kümülatif Matrah Dikkate Alınarak Tevkifata Tabi Tutulabilmesi

Mevcut durumda, birden fazla işverenden elde edilen ücret gelirleri (kümülatif esas uygulanmaksızın) ayrı ayrı vergilendirilmekte ve ücret matrahları birbiri ile ilişkilendirilmemektedir. Yıl içerisinde işveren değişikliği yapılması durumunda ise, yeni işverenden alınacak olan ücret, eski işverenden alınan ücret matrahı ile ilişkilendirilmeden sıfır matrah esas alınmak suretiyle vergilendirilmektedir.

Bununla birlikte, yıl içerisinde işveren değiştiren hizmet erbapları, ücret gelirlerine ilişkin gelir vergisi matrahlarını yeni işverenlerine bildirmek suretiyle ücretlerinin kümülatif olarak vergilendirilmesini talep edebilmektedir. Bu durumda yeni işverenler kümülatif matrahları dikkate alarak tevkifat yapmaktadır.

Bu defa, 311 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde yapılan değişiklikle, aynı takvim yılı içinde aynı anda birden fazla işverenden ücret geliri elde edildiği durumlarda, hizmet erbabının talep etmesi ve işverenin de kabul etmesi halinde, ücret gelirlerinin toplamı olan kümülatif matrah dikkate alınarak tevkifat yapılabilmesine imkan tanınmıştır.

Söz konusu değişiklikle birlikte, hizmet erbabının talep etmesi ve işverenlerin de kabul etmesi kaydıyla, yıl içerisinde aynı anda birden fazla işverenden alınan ücret gelirlerinin vergilendirilmesinde de kümülatif matrah dikkate alınarak tevkifat yapılabilecektir.

Yıl içinde birden fazla işverenden elde ettiği ücret gelirleri kümülatif matrah dikkate alınarak vergilendirilen hizmet erbabının bu gelirlerini yıllık beyannameyle beyan etme yükümlülüğü bulunması durumunda, yıllık beyannamede bildirilen matrah üzerinden hesaplanan gelir vergisinden kümülatif matrah dikkate alınarak tevkif suretiyle ödenen vergiler mahsup edilebilecektir.

Yukarıda belirtilen değişiklikler, 321 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nin Resmi Gazete’de yayımlandığı 30.10.2022 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

“Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 311)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair 321 Seri No.lu Tebliğ”in Resmi Gazete’de yayımlanan orijinal haline buradan ulaşabilirsiniz.

                                                                                                            Saygılarımızla.

Dosyalar