Sizi Arayalım
Ayni veya Nakdi Olarak Gerçekleştirilen Deprem Yardımlarının SGK Priminden İstisna Tutulmasına İlişkin SGK Genelgesi Yayımlanmıştır

DUYURU: 27.03.2023/45

Ayni veya Nakdi Olarak Gerçekleştirilen Deprem Yardımlarının SGK Priminden İstisna Tutulmasına İlişkin SGK Genelgesi Yayımlanmıştır

Ayni veya nakdi olarak gerçekleştirilen deprem yardımlarının SGK priminden istisna tutulmasına ilişkin olarak Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından SGK Genelgesi yayımlanmıştır.

Bilindiği üzere, “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" 09.03.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. (15.03.2023 tarihli, 4 sayılı Rehberimiz)

Kanun’da yer alan düzenlemelerden birisi de, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanlığınca mücbir sebep hali ilan edilen yerlerde depremden, kendisi, eşi, çocuğu veya anne ve babası etkilenen hizmet erbabına, işverenleri tarafından 06.02.2023 ila 31.07.2023 tarihleri arasında mevcut ücret, prim, ikramiye gibi ödemelerine ilave olarak yapılan ayni yardımlar ile 50.000 TL’yi geçmeyen nakdi yardımların 5510 sayılı Kanuna göre prime esas kazanca dahil edilmeyecek olmasıdır.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü, söz konusu düzenlemenin uygulama usul ve esaslarını “2023/15 sayılı 7440 sayılı Kanunda Yer Alan Deprem Yardımı Genelgesi”nde açıklamış bulunmaktadır.

Sözü edilen Genelge’de yer alan düzenlemeler, detayları itibariyle aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.

Deprem Yardımının Prime Esas Kazançtan İstisna Tutulmasına İlişkin Usul ve Esaslar

7440 sayılı Kanun kapsamında yapılan nakdi yardımların prime esas kazançtan istisna tutulabilmesi için;

 • 06.02.2023 ila 31.07.2023 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) yapılması,
 • Sigortalının kendisi, eşi, çocuğu veya anne ve babasının depremden etkilenmiş olması,
 • 06.02.2023 ila 31.07.2023 tarihleri arasında yapılan nakdi yardım tutarının toplamda 50.000 TL’yi aşmaması,
 • Sigortalının mevcut prime esas kazancına ilave olarak yapılması

şartlarının birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir.

Deprem Yardımının Prime Esas Kazançtan İstisna Olan Dönemleri:

İşverenler tarafından sigortalıya yapılan deprem yardımının prime esas kazançtan istisna tutulabilmesi için yapılan ödemelerin 06.02.2023 ila 31.07.2023 tarihleri arasında yapılması gerekmektedir.

Sigortalının Kendisi, Eşi, Çocuğu veya Anne ve Babasının Depremden Etkilenmiş Olması

İşverenler tarafından sigortalıya yapılan deprem yardımının prime esas kazançtan istisna tutulabilmesi için sigortalının kendisi, eşi, çocuğu veya anne ve babasının depremden etkilenmiş olması gerekmektedir.

Buna göre, sigortalının kendisi, eşi, çocuğu veya anne ve babasından;

 • Yerleşim yeri (bir kimsenin sürekli kalma niyetiyle oturduğu, diğer bir ifade ile ikametgah adresinin bulunduğu yeri)02.2023 tarihi itibariyle Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illeri ile Sivas İlinin Gürün İlçesinde bulunanlar,
 • Yerleşim yeri Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illeri ile Sivas İlinin Gürün İlçesinde bulunmamakla birlikte geçici olarak herhangi bir sebeple bu yerlerde bulunanlar,
 • Deprem nedeniyle hayatını kaybedenler, yaralananlar ve tedavi görenler,
 • Deprem nedeniyle mal varlığı zarar görenler,
 • Deprem nedeniyle Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illeri ile Sivas İlinin Gürün İlçesinden diğer yerlere taşınanlar

depremden etkilenmiş sayılacaktır.

Sigortalının kendisinin, eşinin, çocuğunun, anne veya babasının yerleşim yerinin deprem bölgesinde olmamasına karşın söz konusu kişilerin depremden etkilenmesi halinde de sigortalıya yapılacak nakdi yardımlar istisna kapsamında değerlendirilecektir. Anılan durumlarda depremden etkilenildiğinin;

 • Geçici olarak herhangi bir sebeple bu yerlerde bulunduğuna ilişkin tespitler,
 • Ulaşım kayıtları,
 • Hastane kayıtları,
 • Hasar tespit raporları

gibi belgelerle tevsik edilmesi ve bu belgelerin ücret bordrosunun eki olarak muhafaza edilmesi gerekecektir.

Nakdi Yardım Tutarının Toplamda 50.000 TL’yi Aşmaması

İşverenler tarafından sigortalıya 06.02.2023 ila 31.07.2023 tarihleri arasında yapılan nakdi ödemelerin toplamına bakılarak prime esas kazançtan istisna olacak tutar belirlenecektir.

“Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu”na göre ayni (mal) olarak yapılan yardımlar prime esas kazançtan istisna olduğundan, 7440 sayılı Kanun kapsamında deprem sebebiyle yapılan ayni yardımlar “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu”nun 80/1-b maddesi gereği prime esas kazançtan muaf tutulacaktır. Dolayısıyla, işverenler tarafından mevcut prime esas kazançlarına ilave olarak yapılan ayni yardımlar tutar sınırına bakılmaksızın prime esas kazanca dahil edilmeyecektir.

Ayrıca, sigortalının mevcut prime esas kazancına ilave olarak yapılan ayni ve nakdi yardımlara ilişkin ödemeler ücret bordrosunda gösterilecek; ancak bu ödemeler istisna kapsamında bulunduğundan prime esas kazanca dahil edilmeyecektir.

Yukarıda belirtilen istisna uygulaması/imkanı kapsamında işverenlerin bildirimleri esas alınacaktır. Bununla birlikte, gerçeğe aykırı bildirim yapıldığının tespit edilmesi halinde, daha önce istisna kapsamında prime esas kazanca dahil edilmemiş olan tutarlar işverenlerden gecikme cezası ve zammı ile birlikte tahsil edilecektir.

“7440 sayılı Kanunda Yer Alan Deprem Yardımı” Hakkında SGK Genelgesi”nin orijinal haline buradan ulaşabilirsiniz.      

Saygılarımızla.

Dosyalar