Sizi Arayalım
7316 Sayılı Kanun (Mali Düzenlemeler)

REHBER: 27.04.2021/06

7316 Sayılı Kanun (Mali Düzenlemeler)

22.04.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan "7316 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile, diğer düzenlemelerin yanı sıra; - Kurumlar vergisi oranı, 2021 yılı vergilendirme dönemi kurum kazançları için %25’e, 2022 yılı vergilendirme dönemi kurum kazançları için ise %23’e yükseltilmiş, - Haczedilen menkul ve gayrimenkul malların elektronik ortamda satışına olanak sağlanmış, - Bazı sektör çalışanlarından 2021 yılı Nisan ve Mayıs aylarında aylıksız izne ayrılanlara 1.500 TL ödeme yapılması mümkün kılınmıştır. Kanun’da yer alan düzenlemelerin detayı ile ilgili olarak Centrum tarafından hazırlanan Rehberaşağıda yer almaktadır.

7316 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN REHBERİ (MALİ DÜZENLEMELER)

22.04.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan "7316 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ve Kurumlar Vergisi Kanunu başta olmak üzere, mali mevzuat ile ilgili muhtelif kanunlarda önemli düzenlemeler yapılmıştır.

Söz konusu Kanun’da yer alan düzenlemelerden mali mevzuat ile ilgili olanlar, özetle aşağıdaki gibidir.

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Kanununda Yapılan Değişiklikler:

Haczedilen menkul ve gayrimenkul malların elektronik ortamda satışı mümkün olabilecek, elektronik ortamda yapılacak satış ilanda belirtilen gün ve saat aralığında teklif verme suretiyle yapılacaktır. Açık artırma tarihinden önce teklif alma, tekliflerde asgari artırım bedeli, teklif verme süresi, alınacak teminat türü, artırmaya iştirak edeceklerden menkul mala biçilen değerin %5’i nispetinde paranın teminat alınması gibi hususlarda düzenleme yapma konusunda alacaklı amme idareleri yetkili olacaktır.

Haczedilen ve muhafazası tehlikeli veya masraflı olan menkul mallar pazarlık usulü ile satılabilecektir. 

Artırma sonucunda kendisine ihale edilen malı almaktan vazgeçen kişiler yıllık %5 yerine tecil faizi oranında faiz ödeyeceklerdir.

Taşınmaz malların elektronik ortamda satışı mümkün olabilecek, satış komisyonunun oluşumuna ilişkin yetki Hazine ve Maliye Bakanlığında olacaktır.

Gayrimenkullerin ihale bedelinin tamamını ödememek suretiyle ihalenin feshine sebep olan kimse teklif ettiği bedel ile bir sonraki ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve fark üzerinden hesaplanacak tecil faizi oranında faizden sorumlu olacaktır. Bu tutarın ayrıca hükme hacet kalmaksızın teminattan mahsubu yapıldıktan sonra bakiyesi tahsil dairesince tahsil olunacaktır. Böylelikle, gayrimenkul kendisine ihale edilen kişinin bedeli ödememesi nedeniyle ihalenin feshi halinde bu kişinin sorumlu olacağı tutar netleştirilmiş olmaktadır.

Kurumlar Vergisi Oranı Artırılmıştır:

Kurumlar vergisi oranı, 2021 yılı vergilendirme dönemi kurum kazançları için %25, 2022 yılı vergilendirme dönemi kurum kazançları için ise %23 olarak uygulanacaktır. 2023 yılı ile birlikte ise kanuni seviyesi olan %20 oranı tatbik olunacaktır.

Sözü edilen oran 01.07.2021 sonrasında verilecek olan beyannamelerden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

Bazı Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Hesaplandığı Aşama Farklılaştırılmıştır:

Özel Tüketim Vergisi Kanunu (ÖTV)’na ekli (III) sayılı listedeki malların (alkollü ve gazlı içecekler, meyve suları, mineral ve gazlı sular, gazozlar, alkolsüz biralar, tütün ve tütün ürünleri) komisyoncular vasıtasıyla veya konsinyasyon suretiyle satışında, imalatçı tarafından bu malların komisyoncuya veya konsinyi işletmelere tesliminde ÖTV hesaplanacaktır. Böylelikle, ÖTV’nin malların alıcıya teslimi aşamasında hesaplanması uygulamasından vazgeçilmiştir. Düzenlemenin 22.04.2021 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Salgından Etkilenen Bazı Sektörlerin Çalışanlarına İlave Destek Sağlanmıştır:

İşsizlik Sigortası Kanunu’nun geçici 24. maddesinde yapılan değişiklikle, yiyecek ve içecek sektörlerinde çalışmakta olan kişilerden, 2021 Nisan ve Mayıs aylarında aylıksız izne ayrılanlara 1.500 TL tutarında ödeme yapılacaktır.

Yiyecek ve içecek sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinde, 2021 yılı Mart ayında hizmet akdi bulunan ve ücretsiz izne ayrılan çalışanlardan, nakdi ücret desteğinden faydalanamayanlara, 2021 yılı Nisan ve Mayıs aylarına ilişkin olarak, ücretsiz izne ayrıldıkları dönem için günlük 50 TL ödeme yapılacak ve halihazırda nakdi ücret desteği alan kişiler için de destek tutarı günlük 50 TL olacaktır.

Ayrıca, yukarıda belirtilen sektörlerde faaliyet gösteren işyerlerinde çalışanların 2021 yılının Nisan ve Mayıs aylarına ilişkin sosyal güvenlik primleri İşsizlik Fonu’ndan karşılanacaktır.

Sözü edilen düzenlemeler 22.04.2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Geçici İş Göremezlik Ödeneğine Esas Günlük Kazancın Hesabında Dikkate Alınan 3 Aylık Dönem 12 Aya Çıkarılmıştır:

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 17. maddesinde yapılan değişiklikle, hastalık ve analık sigortasından ödenecek olan geçici iş göremezlik ödeneğine esas günlük kazancın hesabında 3 aylık dönem yerine 12 aylık dönemin dikkate alınması sağlanmıştır. Diğer yandan, belirli bir prim ödeme gün sayısı şartını sağlamayan sigortalılara ödenek tutarında üst limit belirlenmesi suretiyle, fazla ödenek ödenmesinin engellenmesine yönelik düzenleme yapılmıştır. Buna göre, iş göremezliğin başladığı tarihten önceki son bir yıl içerisinde 180 günden az kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olanlara, hastalık ve analık halinde ödeneğe esas tutulacak olan günlük kazanç, iş göremezliğin başladığı tarihteki günlük prime esas kazanç alt sınırının iki katını geçemeyecektir. Sözü edilen düzenlemeler 22.04.2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Prim Teşviki, Destek ve İndirimlerinden Geriye Yönelik Yararlanabilme Olanağı Kaldırılmıştır:

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun Ek 17/1. maddesinde yapılan değişiklikle, geriye yönelik prim teşviki, destek ve indirimlerden yararlanılamayacağı hükme bağlanmıştır. Buna göre, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu veya diğer kanunlarla sağlanan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabileceği halde yararlanılmayan ay/dönemler için geriye yönelik prim teşviki, destek ve indirimlerden yararlanılamayacak, yararlanılmış olan prim teşviki, destek ve indirimler ise başka bir prim teşviki, destek ve indirim ile ikame edilemeyecektir. Sözü edilen düzenleme 01.05.2021 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir.

Saygılarımızla.

Dosyalar