Sizi Arayalım
7417 SAYILI KANUN REHBERİ (DEVLET MEMURLARI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA VE 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN)

REHBER: 06.07.2022/9

7417 SAYILI KANUN REHBERİ (DEVLET MEMURLARI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA VE 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN)

05.07.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “7417 sayılı Devlet Memurları Kanunu İle Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile nakit sermaye faiz indiriminin uygulama süresi, bazı cezaların artırılması, kefalet sigortası, varlık barışı gibi bazı vergisel düzenlemeler yapılmıştır. Söz konusu Kanun’da yer alan düzenlemelerin detayları ile ilgili Centrum tarafından hazırlanan Rehberaşağıda yer almaktadır.

28.06.2022 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'ye sunulan “Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” ile, diğer düzenlemeler yanında bazı vergisel düzenlemelerin yapılması da öngörülmüştü. (30.06.2022 tarihli, 75 sayılı Duyurumuz)

Kanun Teklifi’nin Meclis Görüşmeleri esnasında teklif metnine elektrikli araçların ÖTV oranları ile yeni Varlık Barışı uygulamasına dair değişiklikler de eklenmiş ve sözü edilen Kanun Teklifi, 7417 sayılı Kanun numarası ile 05.07.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

İşbu Rehberimizin izleyen bölümlerinde, 7417 sayılı Kanun’da yer alan mali düzenlemelerin detayları hakkında açıklamalarımız yer almaktadır.

Nakdi Sermaye Artırımında Faiz İndirimi 5 Yılla Sınırlandırılmıştır

07.04.2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6637 Sayılı Kanun ile, Kurumlar Vergisi Kanunu (KVK)’nın 10/1. maddesine (ı) bendi eklenerek, sermaye şirketlerinin nakit sermaye artırımlarına her yıl için tekrar kullanabilecekleri teşvik getirilmişti.

Bu defa, 7417 sayılı Kanun ile KVK 10/(ı) bendinde yapılan değişiklikle, indirim düzenlemesindeki süresiz yararlanma hakkı, sermaye artırımına ilişkin kararın veya ilk kuruluş aşamasında ana sözleşmenin tescil edildiği hesap dönemi ile bu dönemi izleyen dört hesap dönemi dikkate alınarak sınırlandırılmıştır. Diğer taraftan, bu süre zarfında, kazanılan indirim tutarlarından, kazancın yetersizliği nedeniyle ilgili dönemlerde indirim konusu yapılamayan tutarlar sonraki dönemlere devretmeye devam edecek ve beş yıllık süre dolduktan sonra da indirime konu edilebilecek olup, bu kapsamda bir sınırlamaya gidilmemiştir.

Sözü edilen değişiklik, böyle bir süre sınırlamasının olmadığı dönemde yapılan nakit sermaye artışları için de, 2022 yılından başlamak üzere 5 hesap dönemi için uygulanacaktır. Buna göre, önceki dönemlerde artırım yapmış ve indirimden faydalanmış olan mükellefler, geçmiş dönemlerde indirimden faydalandıkları dönem sayısına bakılmaksızın 2022 dönemi dahil 5 hesap dönemi daha indirimden faydalanabilecektir.

Söz konusu düzenleme, Kanun’un Resmi Gazete’de yayımlandığı 05.07.2022 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

7394 Sayılı Kanun’la Yapılan Kurumlar Vergisi Oran Değişikliğinin Yürürlük Süresi Açıklığa Kavuşturulmuştur

15.04.2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 7394 sayılı Kanun ile;

 • Kurumlar Vergisi Kanunu’nun “Kurumlar vergisi ve geçici vergi oranı” başlıklı 32. maddesinin 1. fıkrasında yapılan değişiklikle; bankalar, finansal kiralama, faktoring, finansman ve tasarruf finansman şirketleri, elektronik ödeme ve para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketlerinin kurum kazançları üzerinden kurumlar vergisi oranının %25 olarak uygulanması hükme bağlanmış,
 • Söz konusu %25’lik oranın 01.07.2022 tarihinden itibaren verilmesi gereken beyannamelerden başlamak üzere 2022 takvim yılında da uygulanabilmesi düzenlenmiş,
 • KVK’nın 5/1-d. bendinin (4) no.lu alt bendinde yapılan değişiklikle, münhasıran altyapı yatırım ve hizmetlerinden oluşan portföyü işletecek gayrimenkul yatırım ortaklıkları gibi esas faaliyet konusu gayrimenkullerle ilgili portföy işletmeciliği olmayan gayrimenkul yatırım ortaklıklarının istisna kapsamında olmadığı hususuna açıklık getirilmiş,
 • Yukarıda yer verilen düzenlemelerin 2023 yılı vergilendirme dönemi kurum kazançlarına uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe gireceğine hükmedilmişti. (17.04.2022 tarihli, 5 sayılı Rehberimiz)

Bu defa, 7417 sayılı Kanun ile, 7394 sayılı Kanunun yürürlüğüne ilişkin yukarıda belirtilen “2023 yılı vergilendirme dönemi kurum kazançlarına uygulanmak üzere yayımı tarihinde,” ibaresi “2023 yılı ve izleyen vergilendirme dönemlerine ait kurum kazançlarına uygulanmak üzere yayımı tarihinde,” şeklinde değiştirilerek, ilgili düzenlemelerin 2023 yılıyla sınırlı olmayacağı hususuna açıklık getirilmiştir.

Anılan düzenleme, 7417 sayılı Kanun’un Resmi Gazete’de yayımlandığı 05.07.2022 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bazı Özel Usulsüzlük Cezaları Artırılmıştır

Vergi Usul Kanunu’nun “Özel Usulsüzlükler ve Cezaları a) Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine uyulmaması” başlıklı 353. maddesinin 1. fıkrasının; (1) ve (2) numaralı bentlerinde yer alan “240” ibareleri “1.000” şeklinde, “120.000” ibareleri “500.000” şeklinde, “12.000” ibaresi “50.000” şeklinde değiştirilmiştir.

Sözü edilen değişiklik ile;

 • Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dahil olmak üzere, verilmesi ve alınması icap eden fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu ile serbest meslek makbuzlarının verilmemesi ve alınmaması halinde, bu belgeleri düzenlemek ve almak zorunda olanların her birine, her bir belge için belgelere yazılması gereken meblağın veya meblağ farkının %10'u nispetinde kesilecek özel usulsüzlük cezasının alt sınırı 240 TL’den (bu tutar 2022 yılı için 500 TL olarak uygulanıyor) 1.000 TL’ye;  bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek cezanın üst sınırı ise 120.000 TL’den (bu tutar 2022 yılı için 250.000 TL olarak uygulanıyor) 500.000 TL’ye yükseltilmiştir.
 • Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dahil olmak üzere, perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihazla verilen fiş, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığı tarafından düzenlenme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmediğinin, kullanılmadığının, bulundurulmadığının tespiti halinde, her bir belge için kesilecek özel usulsüzlük cezası 240 TL’den (bu tutar 2022 yılı için 500 TL olarak uygulanıyor) 1.000 TL’ye; bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek cezanın üst sınırı ise 12.000 TL’den (bu tutar 2022 yılı için 25.000 TL olarak uygulanıyor) 50.000 TL’ye yükseltilmiştir.

Buna göre, fatura veya benzeri belge verilmemesi ve alınmamasına ilişkin olarak 2022 yılında uygulanmakta olan özel usulsüzlük cezalarının 1 kat artırılmış olup izleyen yıllarda yapılacak olan güncellemeler de yeni belirlenen yüksek tutarlar üzerinden yapılacaktır.

Sözü edilen düzenleme 01.08.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girecektir.

Kefalet Sigortası Senetlerinin Teminat Olarak Kabul Edilmesi İmkanı Getirilmiştir

7417 sayılı Kanun ile, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun (AATUHK)’nın 10. maddesinde yapılan değişiklikle, sigorta şirketleri tarafından kefalet sigortası kapsamında düzenlenen kefalet senetlerinin AATUHK uygulamalarında teminat olarak kabul edilmesine imkan sağlanmıştır.

Bu değişikliğe paralel olarak, menkul mal satışlarına iştirak edeceklerin vermeleri gereken teminatın türüne yönelik hükümlerin düzenlendiği 85. maddede de değişiklik yapılarak para yerine teminat mektubu alınabilmesi hükmü revize edilmiş, Türkiye'de yerleşik sigorta şirketleri tarafından kefalet sigortası kapsamında düzenlenen kefalet senetlerinin de teminat olarak alınabilmesine olanak sağlanmıştır.

Sözü edilen düzenleme, 7417 sayılı Kanun’un Resmi Gazete’de yayımlandığı 05.07.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Gerçek Faydalanıcı Bilgisinin Temin Edilmesine Yönelik Düzenleme Yapılmıştır

13.07.2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan “529 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği” ile kurumlar vergisi mükellefleri ile diğer bazı kişilere gerçek faydalanıcı bilgisi bildirimini verme zorunluluğu getirilmişti. (14.07.2021 tarihli, 103 sayılı Duyurumuz)

Gerçek Faydalanıcı Bilgileri Bildiriminin elektronik ortamda verilmemesi gerekçesiyle adlarına (2022 yılı için 2.500 TL tutarında) Özel Usulsüzlük Cezası kesilen çok sayıda mükellef Tebliğ ile böyle bir bildirim yükümlülüğünün getirilemeyeceği gerekçesiyle Mali İdare aleyhine dava açmış ve kazanmıştı.

Bu defa, 7417 sayılı Kanun ile Vergi Usul Kanunu’nun “Yetki” başlıklı mükerrer 257/1. maddesine eklenen 9 no.lu bent ile, Hazine ve Maliye Bakanlığına, tüzel kişiler ve tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin gerçek faydalanıcı bilgisinin güncel, tam ve doğru bir şekilde tespit edilebilmesi için gerçek faydalanıcının kapsamını belirlemeye, bu kapsama girenlerin bildirilmesi zorunluluğunu getirmeye, bildirimin içerik, format, standart, verilme süresi ve yöntemini belirlemeye, bunlarda değişiklik yapmaya, bildirim verme yükümlülüğünü sektör, mükellef grupları ve mükellefiyet durumları itibarıyla belirlemeye, bu bent kapsamındaki bilgi ve bildirimlerin elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesi yükümlülüğü getirmeye ve uygulamaya ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye yönelik Vergi Usul Kanunu’nda yer alan mevcut genel yetkilerine ilave olarak özel bir yetki verilmiştir.

Sözü edilen düzenleme, Kanun’un Resmi Gazete’de yayımlandığı 05.07.2022 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bildirim Yükümlülüklerinden Bazıları İçin, İlgili Yükümlülükleri Yerine Getirmeyenlere Artırımlı Özel Usulsüzlük Cezası Kesilebilecektir

Elektronik ticarette vergi güvenliğini sağlamak amacıyla, bilgi ve bildirimlerin elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesi yükümlülüğünü yerine getirmeyen/uygulamayan mükelleflere ile gerçek faydalanıcı bilgisinin tespit edilebilmesi için öngörülecek yükümlülüklere riayet etmeyen mükelleflere uygulanacak özel usulsüzlük cezaları artırılmıştır.

Buna göre, elektronik ticarette vergi güvenliğini sağlamak amacıyla, elektronik ortamda ticari faaliyette bulunan gerçek ya da tüzel kişi hizmet sağlayıcılara ve/veya başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapılması için elektronik ticaret ortamını sağlayan gerçek ve tüzel kişi aracı hizmet sağlayıcılara ticari faaliyetlerine ilişkin getirilen bildirim verme yükümlülüğüne uyulmaması durumunda Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 355. maddenin birinci fıkrasının;

 • (1) numaralı bendinde sayılan birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabına, (1) numaralı bentte yer alan tutarın 5 katı (2022 yılı için 3.400*5=17.000 TL),
 • (2) numaralı bendinde sayılan ikinci sınıf tüccarlar ve defter tutan çiftçilere, (2) numaralı bentte yer alan tutarın 5 katı (2022 yılı için 1.700*5=8.500 TL),
 • (3) numaralı bendinde yer alan yukarıda sayılanlar dışında kalanlara, (3) numaralı bentte yer alan tutarın 2 katı (2022 yılı için 880*2=1.760 TL),

 özel usulsüzlük cezası kesilmesine imkan sağlanmaktadır.

Ayrıca, bu Kanunla mükerrer 257. maddeye (9) numaralı bent olarak eklenen gerçek faydalanıcı bildirim ve muhafaza zorunluluğunu yerine getirmeyenlere, mükerrer 355. maddenin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde yer alan cezanın 3 kat artırımlı (2022 yılı için 3.400*3=10.200 TL) uygulanması sağlanmaktadır.

Sözü edilen artırımlı cezalar 01.08.2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

Defter ve Belgelerin Zayi Olması Durumunda Dava Açma Süresi 30 Güne Çıkartılmıştır

Mevcut uygulamada saklamakla yükümlü olunan defter ve belgelerin yangın, su baskını veya yer sarsıntısı gibi bir afet veya hırsızlık sebebiyle zayi olması halinde, ziyaı öğrenme anından itibaren 15 gün içinde dava açılarak zayi belgesi alınması gerekmekteydi.

7417 sayılı Kanun ile, sözü edilen sürenin kısalığı göz önünde tutularak, Türk Ticaret Kanunu’nun 82. maddesinin yedinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “onbeş” ibaresi “otuz” şeklinde değiştirilmiş olup defterlerin zayi olması durumunda dava açma süresi 15 günden 30 güne çıkarılmıştır.

Anılan düzenleme, Kanun’un Resmi Gazete’de yayımlandığı 05.07.2022 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Varlık Barışı Uygulamasına Yenilen Şartlarda Tekrar İşlerlik Kazandırılmıştır

Uzunca bir süredir uygulanmakta olan Varlık Barışı düzenlemeleri, son olarak, 17.11.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7256 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanunu’na eklenen geçici 93. madde ile uygulamaya başlanmış ve sözü edilen madde kapsamındaki uygulama süresi (Cumhurbaşkanına tanınan süre uzatımı hakkının ikisinin de kullanılması sonrasında) 30.06.2022 tarihi itibariyle sona ermişti. (19.11.2020 tarihli, 7 sayılı Rehberimiz)

Bu defa, 7417 sayılı Kanun ile Kurumlar Vergisi Kanunu’na eklenen geçici 15. madde çerçevesinde yeni bir varlık barışı uygulaması getirilmiştir. Düzenleme, önceki varlık barışı uygulamaları ile temelde benzerlik gösterse de kademeli vergilendirme ve vergi inceleme uygulamaları gibi bazı önemli noktalar itibariyle farklılaşmaktadır.

Kapsama giren varlıklar

Varlık barışı kapsamına;

 • Gerçek veya tüzel kişilerce, yurt dışında bulunan; para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları,
 • Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye’de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar

girmektedir.

Varlıkların Bildirim ve Aktifte Var Olma Zamanı

Yurt dışında bulunan söz konusu varlıklar 31.03.2023 tarihine kadar banka veya aracı kurumlara bildirilecektir. Varlıklara belli bir tarih itibariyle sahip olma ve bunu ispat etme zorunluluğu bulunmamaktadır. Dolayısıyla, kanunda belirtilen sürelerde varlığın yurda getirilmesi veya kayıtlara alınması yeterlidir.

Türkiye’de bulunan varlıklar 31.03.2023 tarihine kadar vergi dairelerine beyan edilecektir.

Varlıklara belli bir tarih itibariyle sahip olma ve bunu ispat etme zorunluluğu bulunmamaktadır. Dolayısıyla, kanunda belirtilen sürelerde varlığın yurda getirilmesi veya kayıtlara alınması yeterli olacaktır.

Varlıklara belli bir tarih itibariyle sahip olma ve bunu ispat etme zorunluluğu bulunmamaktadır. Dolayısıyla, kanunda belirtilen sürelerde varlığın yurda getirilmesi veya kayıtlara alınması yeterlidir.

Varlık Bildiriminde Vergi Uygulaması

Varlık Barışı uygulamasında, yurt dışından getirilen varlıklar için getirilme süresini dikkate alınarak %1, %2 ve %3’lük farklı oranlarda; yurt içi varlıklar için ise %3’lük tek oranda vergi ödenmesi öngörülmüştür.

Yurt dışı varlıkların bildiriminde banka ve aracı kurumlar, kendilerine bildirilen varlıklara ilişkin olarak bildirim sahibinden bildirilen varlıkların değeri üzerinden;

 • 30.09.2022 tarihine kadar yapılan bildirimler için %1,
 • 01.10.2022 tarihi ila 31.12.2022 tarihi (bu tarih dahil) arasında yapılan bildirimler için %2,
 • 31.03.2023 tarihine kadar yapılan bildirimler için %3,

oranında peşin olarak tahsil ettikleri vergiyi, bildirimi izleyen ayın 15. günü akşamına kadar vergi sorumlusu sıfatıyla bir beyanname ile bağlı bulunduğu vergi dairesine beyan edecek ve aynı sürede ödeyeceklerdir.

Bildirilen varlıkların, Türkiye’deki banka ya da aracı kurumlarda açılan hesaplara transfer edildiği veya yurt dışından getirilerek bu hesaplara yatırıldığı tarihten itibaren en az 1 yıl süreyle tutulması halinde vergi %0 olarak uygulanacaktır. Bu takdirde, banka ve aracı kurumlar tarafından bildirim esnasında tahsil edilerek vergi dairesine ödenen vergi, bildirim sahibinin ilgili vergi dairesine başvurusu üzerine iade edilecektir.

Yurt içi varlıkların bildiriminde Vergi dairelerine beyan edilen varlıkların değeri üzerinden %3 oranında vergi tarh edilecek olup bu vergi, tarhiyatın yapıldığı ayı izleyen ayın sonuna kadar ödenecektir.

Yukarıda yer verilen vergiler, hiçbir suretle gider yazılamayacak olup başka bir vergiden mahsubu da mümkün değildir.

Yurt Dışında Bulunan Varlıkların Kredilerin Ödenmesi ve Sermaye Avanslarının Karşılanmasında Kullanılması Durumunda Varlık Barışı

Yurt dışında bulunan varlıklar, yurt dışında bulunan banka veya finansal kurumlardan kullanılan ve 05.07.2022 tarihi itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı olan kredilerin en geç 31.03.2023 tarihine kadar kapatılmasında kullanılabilecektir. Bu takdirde, defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla, borcun ödenmesinde kullanılan varlıklar için Türkiye’ye getirilme şartı aranmayacaktır.

05.07.2022 tarihi itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı olan sermaye avanslarının, yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının 05.07.2022 tarihinden önce Türkiye’ye getirilmek suretiyle karşılanmış olması halinde, söz konusu avansların en geç 31.03.2023 tarihine kadar defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla varlık barışı hükümlerinden yararlanılabilecektir.

Düzenleme Kapsamında Bildirilen Varlıklar İçin Özel Fon Hesabının Açılması

Düzenleme kapsamında bildirilen veya beyan edilen yurt içi ve yurt dışı varlıklar Vergi Usul Kanunu uyarınca defter tutan mükellefler tarafından bildirim veya beyan tarihi itibarıyla kanuni defterlere kaydedilecektir.

Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler, bu kapsamda kanuni defterlerine kaydettikleri kıymetler için pasifte özel fon hesabı açacaklardır. Bu fon hesabı bildirim veya beyan tarihinden itibaren 2 yıl geçmedikçe işletmeden çekilemeyecek, sermayeye ilave dışında başka bir amaçla kullanılamayacak, işletmenin tasfiye edilmesi halinde ise vergilendirilmeyecektir.

Serbest meslek kazanç defteri ile işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler, söz konusu kıymetleri defterlerinde ayrıca göstereceklerdir. Bu varlıklar dönem kazancının tespitinde dikkate alınmayacak ve bildirim veya beyan tarihinden itibaren iki yıl geçmesi koşuluyla vergiye tabi kazancın ve kurumlar için dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate alınmaksızın işletmeden çekilebilecektir.

Mükellefiyeti Bulunmayanların Varlık Barışına Başvuru Hakkı

Gelir ve kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmayanlar, beyan dışındaki diğer şartlar aranmaksızın varlık barışı düzenlemesinden yararlanabileceklerdir. Bunlar tarafından taşınmaz dışındaki varlıkların en geç beyan tarihi itibarıyla banka veya aracı kurumlara yatırılmak suretiyle tevsik edilmesi zorunludur.

Amortisman, Gider ve Harç Uygulaması

Bildirim konusu yapılarak kanuni defter kayıtlarına intikal ettirilen taşınmazlar hakkında Vergi Usul Kanununda yer alan amortismanlara ilişkin hükümler uygulanmayacaktır.

Kayıtlara alınan bu varlıkların daha sonra elden çıkarılmasından doğan zararlar, gelir veya kurumlar vergisi uygulaması bakımından gelirin veya kurum kazancının tespitinde gider veya indirim olarak kabul edilmeyecektir.

Yurt içi varlık barışı kapsamında beyan edilerek işletme kayıtlarına alınacak taşınmazların işletmeye devrine ilişkin tapuda yapılacak işlemlerden, tapu harcı alınmayacaktır.

Ayrıca, bu taşınmazların işletmeye devri Gelir Vergisi Kanunu (GVK)’nın mükerrer 80. maddesi kapsamında, elden çıkarma sayılmayacak ve değer artış kazancı yönünde vergilendirilmeyecektir.

Varlık Barışı Uygulamasında İnceleme ve Tarhiyat Yapılmayacak Haller

Bildirilen veya beyan edilen varlıklara isabet eden tutarlara ilişkin hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacaktır. Bu hükümden yararlanabilmek için;

 • Bildirilen varlıkların, bildirimin yapıldığı tarihten itibaren 3 ay içinde Türkiye’ye getirilmesi veya Türkiye’deki banka ya da aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi ile,
 • Bildirilen veya beyan edilen tutarlara ilişkin tarh edilen vergilerin süresinde ödenmesi ve GVK’nın geçici 93. maddesinde yer alan diğer şartların yerine getirilmesi

gerekecektir.

Diğer nedenlerle başlayan vergi incelemeleri ile takdir komisyonu kararları sonucu bulunan matrah farkının varlık barışı kapsamında bildirilen veya beyan edilen varlıklar nedeniyle ortaya çıktığının tespiti ve bildirilen veya beyan edilen varlık tutarının, bulunan matrah farkına eşit ya da fazla olması durumunda matrah farkına ilişkin tarhiyat yapılmayacaktır.

Bulunan matrah farkının, bildirilen veya beyan edilen varlıklar nedeniyle ortaya çıktığının tespitine rağmen söz konusu varlık tutarlarından büyük olması durumunda sadece aradaki fark tutar üzerinden vergi tarhiyatı yapılacaktır.

Vergi incelemesi veya takdir komisyonu kararları sonucunda bildirim veya beyana konu edilen varlıklar dışındaki nedenlerle matrah farkı tespit edilmesi durumunda, varlık barışı kapsamında bildirilen veya beyan edilen tutarlar, bulunan matrah farkından mahsup edilmeksizin tarhiyat yapılacaktır.

Vergi incelemesine başlanılan veya takdir komisyonuna sevk edilen tarihten sonra varlık barışı kapsamında yapılan bildirim ve beyanlar dolayısıyla söz konusu inceleme veya takdir komisyonu kararları sonucunda tarhiyat yapılabilecektir.

Varlık barışına ilişkin bildirim ve beyan süresi sona erdikten sonra bildirim veya beyanlara ilişkin düzeltme yapılamayacaktır.

Yeni Varlık Barışı Düzenlemesinin Yürürlük Tarihi

Yukarıda detaylarına yer verilen yeni varlık barışı düzenlemesi, 7417 sayılı Kanun’un Resmi Gazete’de yayımlandığı 05.07.2022 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Asgari Ücret Desteği Uygulaması

7417 sayılı Kanun ile 5510 sayılı Kanuna eklenen geçici 88. madde kapsamında, işverenlere, 2022 yılı Temmuz ila Aralık ayları/dönemi için günlük 3,33 TL (aylık 100 TL) asgari ücret desteği verilecektir.

Buna göre, 4/a kapsamında ve haklarında uzun vadeli sigorta kolları uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenlerce;

 • 2021 yılının aynı ayına ilişkin Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde prime esas günlük kazancı 179 Türk lirası ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek üzere, 2022 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,
 • 2022 yılı içinde ilk defa bu Kanun kapsamına alınan işyerlerinden bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının

2022 yılı Temmuz ila Aralık ayları/dönemi için günlük 3,33 Türk lirası ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, bu işverenlerin Kuruma ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilecek ve bu tutar İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır. Ancak prime esas günlük kazanç tutarı 6356 sayılı Kanun hükümleri uyarınca toplu iş sözleşmesine tabi özel sektör işverenlerine ait işyerleri için 358 Türk lirası olarak esas alınacaktır.

Bu kapsamda destekten yararlanılacak dönemde, 2021 yılı Ocak ila Aralık döneminde aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile 4/a bendi kapsamında uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan dönemdeki sigortalı sayısının altında bildirimde bulunulması halinde bu destekten yararlanılmayacaktır.

Sözü edilen düzenleme 05.07.2022 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Sadece Elektrikli Olan Binek Otomobillerin İlk Tesliminde Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Tarifesine Esas Motor Gücü Limitlerinde Değişiklik Yapılmış Ve Matraha Göre Oran Sistemine Geçilmiştir

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanunu’na ekli (II) sayılı listede yer alan 87.03 tarife pozisyonundaki binek otomobillerinden, hibrit olanlar hariç sadece elektrik motorlu olanların ÖTV oranları, motor gücünün yanı sıra ÖTV matrahlarına (vergisiz satış fiyatlarına) göre de farklılaştırılmıştır.

Kanunun yayım tarihi olan 05.07.2022 tarihinde yürürlüğe giren bu düzenlemeye göre, elektrik motorlu binek otomobillerinde uygulanan eski ve yeni oranlar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

G.T.İ.P

No.

Mal İsmi

Değişiklik Öncesi

Vergi Oranı

(%)

Değişiklik Sonrası

Vergi Oranı

(%)

87.03

-- Sadece elektrik motorlu olanlar

* Motor gücü 85 kW'ı geçmeyenler

* Motor gücü 85 kW'ı geçen fakat 120 kW'ı geçmeyenler

*Motor gücü 120 kW'ı geçenler

10

 

25

 

60

* Motor gücü 160 kW’ı geçmeyenler

---- ÖTV matrahı 700.000 TL’yi aşmayanlar

---- Diğerleri

* Motor gücü 160 kW’ı
geçenler

---- ÖTV matrahı 750.000 TL’yi aşmayanlar

---- Diğerleri

 

 

10

 

40

 

 

50

 

60

Bilindiği üzere, Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli listelerde yer alan mallardan karşılarında belirtilen tutar ve/veya oranlarda ÖTV alınmaktadır. (II) sayılı listelerdeki mallarda ise nispi vergi oranları belirlenmiştir. (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olanlar için vergiyi doğuran olay, bu malların ilk iktisabında meydana gelmektedir. (II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi taşıtlarda vergilendirme dönemi söz konusu olmayıp, ilk iktisap ile ilgili işlemlerin tamamlanmasından önce verginin beyanı ve ödenmesi gerekmektedir.

İlgili düzenleme, Kanun’un Resmi Gazete’de yayımlandığı 05.07.2022 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

"7417 Sayılı Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un Resmi Gazete’de yayımlanan orijinal haline buradan ulaşabilirsiniz.

                                                                                                            Saygılarımızla.

Dosyalar