Sizi Arayalım
SGK Elektronik Tebligat Yönetmeliği Yayımlanmıştır

DUYURU: 27.09.2021/131

SGK Elektronik Tebligat Yönetmeliği Yayımlanmıştır

24.09.2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ve 01.10.2021 tarihinde yürürlüğe girecek olan “Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin Yönetmelik” ile işverenlere, Yönetmelikte belirlenen sürelerde elektronik tebligat adresi alma ve elektronik sistemi kullanma zorunluluğu getirilmiştir.

24.09.2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ve 01.10.2021 tarihinde yürürlüğe girecek olan “Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin Yönetmelik” ile Sosyal Güvenlik Kurumunca elektronik ortamda yapılacak tebliğ işlemlerine yönelik usul ve esaslar açıklanmıştır.

Yönetmeliğe göre işverenler, belirlenen sürelerde elektronik tebligat adresi almak ve elektronik sistemi kullanmak zorundadır. Anılan Kurumca, mevzuat gereği tebliği gereken tüm evraklar muhataplara bu Yönetmelikte belirlenen hükümler çerçevesinde elektronik ortamda tebliğ edilecektir.

Söz konusu Yönetmelik’te yer alan açıklamalar, özetle aşağıdaki gibidir:

ELEKTRONİK TEBLİGAT ADRESİ EDİNME VE BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ

 • Elektronik tebligat adresi almak zorunda olan işverenler, Kurumca belirlenen sistem üzerinden, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden üç ay içinde,
 • 01.10.2021 tarihinden sonra sigortalı çalıştırmaya başlayan işverenler sigortalı çalıştırmaya başladığı ayı/dönemi takip eden aydan itibaren üç ay içinde,
 • Elektronik tebligat adresi edinme zorunluluğu bulunmayan fakat isteğe bağlı olarak kendisine elektronik tebligat yapılmasını talep eden muhataplar

başvurularını Kurumca belirlenen sistem üzerinden yapmakla yükümlüdür.

ELEKTRONİK TEBLİGATIN GÖNDERİLMESİ VE MUHATABINA İLETİLMESİ

Sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezi/merkez teşkilatı tarafından tebliğ edilmesi gereken evrak elektronik ortamda imzalanarak muhatabın elektronik tebligat adresine iletilecektir.

Elektronik ortamda tebligat yapılacak muhataplar;

 • Başvurusunu süresinde, tam ve doğru olarak yapmakla,
 • Beyan edilen bilgilerde meydana gelecek değişiklikleri bildirmekle,
 • Yönetmelikte belirtilen tüm şartlara riayet etmekle,
 • Elektronik tebligatı alacak kişilerde değişiklik olması halinde bu değişikliği bildirmekle

yükümlüdür.

Söz konusu sorumlulukların yerine getirilmemesinden doğacak hukuki sonuçlar muhatabın sorumluluğunda olacaktır.

Öte yandan Yönetmelikte;

 • Elektronik imzalı evrakın muhatabın elektronik ortamdaki adresine ulaştığı tarihi izleyen 5. günün sonunda tebliğ edilmiş sayılacağı,
 • Tebligat ile kayıtların, işlem zaman bilgisi eklenerek arşivde erişilebilir şekilde saklanacağı,
 • Evrakın ilgili mevzuat hükümleri uyarınca imha edilmesini müteakip e-tebligat kayıtlarının silinebileceği,
 • Talep halinde elektronik tebligata ait kayıtların muhataba veya yetkili mercilere sunulacağı, bu kayıtların aksi ispat edilmedikçe kesin delil sayılacağı

düzenlemelerine yer verilmiştir.

ZORUNLU VEYA İSTEĞE BAĞLI OLARAK ELEKTRONİK TEBLİGAT SİSTEMİNE DAHİL OLANLARIN SİSTEMDEN ÇIKMASI

Zorunlu veya isteğe bağlı olarak elektronik tebligat sistemine dahil olanların;

 • Tüzel kişilerde ticaret sicil kaydının silindiği (nevi değişikliği, birleşme halleri dahil) tarih itibarıyla,
 • Gerçek kişilerde ilgilinin ölümü veya gaipliğine karar verildiğinin SGK tarafından tespit edildiği durumlarda ölüm/karar tarihi itibarıyla,
 • Ölen/gaipliğine karar verilen kişinin elektronik tebligat adresi, mirasçıları tarafından sosyal güvenlik il müdürlüğüne veya sosyal güvenlik merkezine/merkez teşkilatına başvuru yapılması halinde

elektronik tebligat adresi kullanıma kapatılacak olup bu haller dışında sistemden çıkmaları mümkün değildir.

İŞLEMLERİN ZAMAN BİLGİSİ VE OLAY KAYITLARI MUHAFAZASI

Kurum tarafından, işlem zaman bilgisi ve olay kayıtları erişilebilir şekilde, güvenliği, gizliliği ve bütünlüğü sağlanarak aşağıda belirtilen süreler kadar arşivde muhafaza edilecektir:

 • Kurum ile muhataplar tarafından gerçekleştirilen işlem zaman bilgisi kayıtları on yıl
 • Elektronik tebligat sistemi iş süreçlerinin sürekliliğini veya bilgi güvenliğini tehdit eden ya da öngörülemeyen durumlara ait işlem zaman bilgisi kayıtları on yıl
 • Muhatabın elektronik tebligat sistemine erişim kayıtları on yıl
 • Olay kayıtları otuz yıl

Ayrıca, işlem zaman bilgisi ve olay kayıtlarının silinmesi en az bir defa denetimden geçmiş olması şartına bağlanmıştır.

Söz konusu Yönetmeliğin orijinal haline ulaşmak için linke tıklayınız.

Saygılarımızla.

Dosyalar