Sizi Arayalım
Menkul Sermaye İradı Niteliğindeki Bazı Gelirler İçin Getirilen İndirimli Stopaj Uygulamalarının Süreleri Uzatılmıştır

DUYURU: 02.01.2023/129

Menkul Sermaye İradı Niteliğindeki Bazı Gelirler İçin Getirilen İndirimli Stopaj Uygulamalarının Süreleri Uzatılmıştır

29.12.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “6618 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile, Gelir Vergisi Kanununun geçici 67. maddesine ilişkin stopaj oranlarını belirleyen 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın geçici 2, geçici 3, geçici 4 ve geçici 5. maddelerinde düzenlenen indirimli stopaj oranlarının uygulanma süreleri 31.12.2022 tarihinden 30.06.2023 tarihine uzatılmıştır.

Bilindiği üzere, Gelir Vergisi Kanunu (GVK)’nın geçici 67. maddesinde yer alan bazı kazanç ve iratlardan yapılacak stopaj oranları 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki Karar ile belirlenmiştir.

29.12.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “6618 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile, GVK’nın geçici 67. maddesine ilişkin stopaj oranlarını belirleyen 2006/10731 sayılı BKK eki Kararın geçici 2, geçici 3, geçici 4 ve geçici 5. maddelerinde düzenlenen indirimli stopaj oranlarının uygulanma süreleri 31.12.2022 tarihinden 30.06.2023 tarihine uzatılmıştır.

İndirimli stopaj uygulaması 30.06.2023 tarihine kadar uzatılan söz konusu geçici maddeler, detayları itibariyle aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.

Türk Lirası Cinsinden Mevduat ve Benzeri Gelirler İçin Uygulanan Stopaj Oranında Geçici Süreyle Belirlenen İndirimlerin Uygulanma Süresi 06.2023 Tarihine Uzatılmıştır:

3032 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla gelir vergisi tevkifat oranlarının belirlendiği 2006/10731 sayılı BKK eki Karara eklenen geçici 2. madde ile, 31.12.2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) vadesiz ve özel cari hesaplara ve bu maddenin yürürlüğe girdiği 30.09.2020 tarihi ila 31.12.2020 tarihleri arasında (bu tarih dahil) açılan veya vadesi bu tarihler arasında yenilenen hesaplara ödenecek faizler ve kar paylarına uygulanacak oranlar geçici süreyle düşürülmüştü. Geçici olarak belirlenen bu süreler çeşitli Cumhurbaşkanı Kararları ile uzatılmış ve en son 5752 sayılı Kararla 31.12.2022 olarak yeniden belirlenmişti (29.06.2022 tarihli, 74 sayılı Duyurumuz).

Bu defa, 6618 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, maddede yer alan 31.12.2022 ibaresi 30.06.2023 olarak değiştirilmek suretiyle, madde kapsamındaki gelirlere uygulanacak olan indirimli stopaj oranlarının 30.06.2023 tarihine kadar uygulanması sağlanmıştır.

Buna göre, 30.06.2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil) vadesiz ve özel cari hesaplara ve maddenin ilk yürürlüğe girdiği tarih (30.09.2020) ila 30.06.2023 tarihleri arasında (bu tarih dâhil) açılan veya vadesi bu tarihler arasında yenilenen hesaplara ödenecek faizler ve kar paylarına aşağıda belirtilen stopaj oranları uygulanacaktır:

Mevduat faizlerinden;

 1. Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda %5,
 2. 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda %3,
 3. 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0,
 4. Enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0,
 5. Kur korumalı vadeli mevduat hesapları ile döviz tevdiat hesaplarından dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat hesaplarında %0,
 6. Altın cinsinden mevduat hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat hesaplarında %0.

Katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kar paylarından;

 1. Vadesiz, ihbarlı ve özel cari hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda %5,
 2. 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda %3,
 3. yıldan uzun vadeli hesaplarda %0,
 4. Kur korumalı vadeli katılım hesapları ile döviz cinsinden katılım fonu hesaplarından dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen katılma hesaplarında %0,
 5. Altın cinsinden katılım fonu hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilen katılma hesaplarında %0.

Dövizli Fonlar Dışındaki Yatırım Fon Gelirleri ile Bankalarca İhraç Edilen Tahvil Gelirlerinde Uygulanan Düşük Oranlı Tevkifatın Süresi 30.06.2023 Tarihine Uzatılmıştır:

2006/10731 sayılı BKK eki Kararın geçiçi 3. maddesinin yürürlüğe girdiği tarih (23.12.2020) ila 30.06.2023 tarihi (bu tarih dâhil) arasında iktisap edilen, bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelir ve kazançlar ile fon kullanıcısının bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlara aşağıda belirtilen stopaj oranları uygulanacaktır:

 1. Vadesi 6 aya kadar (6 ay dâhil) olanlara sağlanan gelirlerden %5,
 2. Vadesi 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) olanlara sağlanan gelirlerden %3,
 3. Vadesi 1 yıldan uzun olanlara sağlanan gelirlerden %0,
 4. 6 aydan az süreyle (6 ay dâhil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %5,
 5. 1 yıldan az süreyle (1 yıl dâhil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %3,
 6. 1 yıldan fazla süreyle elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %0,

Ayrıca, 2006/10731 sayılı BKK eki Kararın geçiçi 3. maddesinin yürürlüğe girdiği tarih (23.12.2020) ila 30.06.2023 tarihi (bu tarih dâhil) arasında iktisap edilen (değişken, karma, eurobond, dış borçlanma, yabancı, serbest fonlar ile unvanında "döviz" ifadesi geçen yatırım fonları hariç) yatırım fonlarından elde edilen gelir ve kazançlara da %0 oranında stopaj uygulanacaktır.

Devlet Tahvili ve Hazine Bonoları ile 4749 sayılı Kanun Uyarınca Kurulan Varlık Kiralama Şirketleri Tarafından İhraç Edilen Kira Sertifikalarından Elde Edilen Gelirlere Uygulanan Düşük Oranlı Tevkifatın Süresi 30.06.2023 Tarihine Uzatılmıştır:

2006/10731 sayılı BKK eki Kararın geçiçi 4. maddesinin yürürlüğe girdiği tarih (22.12.2021) ila 30/06/2022 tarihi (bu tarih dâhil) arasında iktisap edilen,  Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Devlet tahvili ve Hazine bonolarından elde edilen gelir ve kazançlar ile 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca kurulan varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlar için %0 oranında stopaj uygulanacaktır.

İpotek Finansmanı Kuruluşları Tarafından İhraç Edilen Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler, İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler, İpotek Teminatlı Menkul Kıymetler ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetlerden Elde Edilen Gelir ve Kazançlar İçin Öngörülen %5 Oranındaki İndirimli Stopaj Uygulamasının Süresi 30.06.2023 Tarihine Uzatılmıştır:

2006/10731 sayılı BKK eki Kararın geçiçi 5. maddesinin yürürlüğe girdiği tarih (28.06.2022) ila 30.06.2023 tarihi (bu tarih dahil) arasında iktisap edilen, Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında kurulan ipotek finansmanı kuruluşları (bu şirketlerin kurucusu olduğu varlık finansmanı fonları ve konut finansmanı fonları dahil) tarafından ihraç edilen;

 • Varlığa dayalı menkul kıymetler,
 • İpoteğe dayalı menkul kıymetler,
 • İpotek teminatlı menkul kıymetler ve
 • Varlık teminatlı menkul kıymetlerden

elde edilen gelir ve kazançlara %5 oranında stopaj uygulanacaktır.

Söz konusu Karar, Resmi Gazete’de yayımlandığı 29.12.2022 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

“6618 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı”nın Resmi Gazete’de yayımlanan orijinal haline buradan ulaşabilirsiniz.

                                                                                                            Saygılarımızla,

Dosyalar