Sizi Arayalım
KOBİ’lerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılmasında Değişiklik Yapılmıştır

DUYURU: 26.05.2023/71

KOBİ’lerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılmasında Değişiklik Yapılmıştır

25.05.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Yönetmeliği (Karar Sayısı: 7297)” ile Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) tanım, nitelik ve sınıflandırılmasında bazı değişiklikler yapılmıştır.

25.05.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7297 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ekinde yer alan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Yönetmeliği ile Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) tanım, nitelik ve sınıflandırılmasında bazı değişiklikler yapılmış ve 2005/9617 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) Tanım, Nitelik ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik” yürürlükten kaldırılmıştır.

Sözü edilen Yönetmelikte yer alan düzenlemeler, özetle aşağıdaki gibidir.

KOBİ Tanımında Dikkate Alınan Net Satış Hasılatı ve Bilanço Rakamı Yükseltilmiştir

Yeni Yönetmelik ile KOBİ tanımında yer alan yıllık çalışan sayısının 250 kişiden az olması kriteri korunmuş; yıllık net satış hasılatı veya mali bilançodan herhangi birinin 250 milyon Türk Lirasını aşmaması kriteri ise 500 milyon Türk Lirasına yükseltilmiştir. Bununla birlikte, Yıllık iş birimi (YİB) tanımı da aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

KARŞILAŞTIRMA CETVELİ

DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ

DEĞİŞİKLİK SONRASI

Tanımlar

Madde 4 - Bu Yönetmeliğin uygulanmasında; …

b) Küçük ve orta büyüklükte işletme (KOBİ): İkiyüzelli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri ikiyüzelli milyon Türk Lirasını aşmayan ve bu Yönetmelikte mikro işletme, küçük işletme ve orta büyüklükteki işletme olarak sınıflandırılan ekonomik birimleri veya girişimleri, …

Tanımlar

Madde 4 - Bu Yönetmeliğin uygulanmasında; …

b) Küçük ve orta büyüklükte işletme (KOBİ): Yıllık çalışan sayısı ikiyüzelli kişiden az olan yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri beşyüz milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeleri,

e) Yıllık iş birimi (YİB): Bir yıl boyunca tam zamanlı olarak işletmede veya işletme adına çalışan bir kişiyi,

d) Yıllık iş birimi (YİB): İşletmede bir takvim yılı içerisinde hizmet akdi ile çalıştırılanların prim gün sayıları toplamının üçyüzaltmışa bölünmesi ile elde edilen sayıyı,

KOBİ’lerin Sınıflandırılmasında Dikkate Alınan Net Satış Hasılatı ve Bilanço Rakamı Yükseltilmiştir

KOBİ’lerin; mikro işletme, küçük işletme ve orta büyüklükteki işletme sınıflandırılmasında da dikkate alınan çalışan sayısı kriteri korunmuş, yıllık net satış hasılatı veya mali bilanço kriteri ise yükseltilmiştir.

KARŞILAŞTIRMA CETVELİ

DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ

DEĞİŞİKLİK SONRASI

Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin sınıflandırılması

Madde 5 - 

KOBİ’ler aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır.

a) Mikro işletme: On kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri beş milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler.

b) Küçük işletme: Elli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri elli milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler.

c) Orta büyüklükteki işletme: İkiyüzelli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri ikiyüzelli milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler.

Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin sınıflandırılması

Madde 5 –

KOBİ’ler aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır.

a) Mikro işletme: Yıllık çalışan sayısı on kişiden az olan ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri on milyon Türk Lirasını aşmayan işletmelerdir.

b) Küçük işletme: Yıllık çalışan sayısı elli kişiden az olan ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri yüz milyon Türk Lirasını aşmayan işletmelerdir.

c) Orta büyüklükteki işletme: Yıllık çalışan sayısı ikiyüzelli kişiden az olan ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri beşyüz milyon Türk Lirasını aşmayan işletmelerdir.

Çalışan Sayısı ve Mali Verilerin Belirlenmesinde Bazı Değişiklikler Yapılmıştır

Söz konusu Yönetmelik ile KOBİ tanımı ve sınıflandırılmasında kullanılan kriterlerde yer alan çalışan sayısı ve mali verilerin belirlenmesine ilişkin hükümlerde de bazı değişikliklere gidilmiştir. Buna göre;

  • Bir işletmede çalışanların toplam sayısı, o işletmedeki yıllık iş birimlerinin toplam sayısına göre belirlenecektir.
  • Yönetmeliğin uygulanmasında, ilgili işletmede sadece hizmet akdi ile çalıştırılanlar çalışan sayılacaktır. Çıraklar ve staj yapan öğrenciler çalışan sayısına dahil edilmeyecektir.
  • İşletmelerin mali durumları ve çalışan sayılarının belirlenmesinde yıllık olarak hesaplanan en son veriler esas alınacaktır.
  • Bilanço esasına göre defter tutmayan işletmelerde sadece çalışan sayısı dikkate alınacaktır.

KOBİ Niteliğini Kazanma, Kaybetme ve Sınıfının Belirlenmesi

KOBİ niteliği belirlenirken dikkate alınan kriterlerden herhangi birini, son iki hesap dönemine ait verileri ile aşan işletmeler KOBİ niteliğini kaybedecektir. Son hesap dönemine ait verileri ile söz konusu kriterlerin altına düşen işletmeler ise KOBİ niteliği kazanacaktır. Dolayısıyla KOBİ kriterlerinin altına düşen işletmelerin KOBİ olarak sınıflandırılması için iki dönem sınırları sağlama şartı aranmayacaktır.

İşletme sınıfları son hesap dönemine ait verileri ile belirlenecektir.

Bu Yönetmelik kapsamında işletmelerin KOBİ niteliği ve sınıfını belirlemede kullanılacak verilerin tarihi;

  • Kuramlar vergisi mükellefleri için Kurumlar Vergisi Kanunu’nda belirtilen beyanname verme süresinin içinde bulunduğu ay sonu,
  • Gelir vergisi mükellefleri için Gelir Vergisi Kanunu’nda belirtilen beyanname verme süresinin içinde bulunduğu ay sonu

olarak esas alınacaktır.

Önceki Yönetmelik Yürürlükten Kaldırılmıştır

Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte, 19.10.2005 tarihli “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik” yürürlükten kaldırılmıştır.

“Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Yönetmeliği”nin Resmi Gazete’de yayımlanan orijinal haline buradan ulaşabilirsiniz.

                                                                                                            Saygılarımızla.

Dosyalar