Sizi Arayalım
Kısmi Tevkifat Uygulamasının Kapsamı ve Oranları İle Bu İşlemlerden Doğan KDV İadesine İlişkin Düzenlemelere Yönelik 35 Seri No.lu KDV Genel Tebliği Yayımlanmıştır

DUYURU: 18.02.2021/29

Kısmi Tevkifat Uygulamasının Kapsamı ve Oranları İle Bu İşlemlerden Doğan KDV İadesine İlişkin Düzenlemelere Yönelik 35 Seri No.lu KDV Genel Tebliği Yayımlanmıştır

16.02.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 35 Seri No.lu Tebliğ” ile;

 • Kısmi tevkifat uygulanacak işlemler ile tevkifat uygulayacak alıcıların kapsamı genişletilmiş,
 • Bazı işlemlerdeki tevkifat oranları artırılmış ve
 • Kısmi tevkifat işlemlerinden doğan KDV iadesine ilişkin düzenleme yapılmıştır.

Söz konusu Tebliğ’de yer alan düzenlemelerin detayı aşağıdaki gibidir;

Belirlenmiş Alıcıların Kapsamı Genişletilmiştir

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nin “Kısmi Tevkifatın Mahiyeti ve Tevkifat Uygulayacak Alıcılar” başlıklı (I/C-2.1.3.1.) bölümüne ekleme yapılarak, kısmı tevkifat uygulayacak “Belirlenmiş Alıcılar”ın kapsamına;

 • Sigorta ve reasürans şirketleri,
 • Sendikalar ve üst kuruluşları,
 • Vakıf üniversiteleri,
 • Mobil elektronik haberleşme işletmecileri de

alınmış ve böylelikle tevkifat yükümlüsü belirlenmiş alıcıların kapsamı genişletilmiştir.

Bazı İşler Kısmı Tevkifat Kapsamına Alınarak Uygulanacak Oranlar Belirlenmiştir

Kısmi tevkifat kapsamındaki ilgili mükelleflere yönelik olarak belirlenen sorumlulukların yanı sıra, aşağıda belirtilen hizmetler için de kısmi tevkifat yükümlülüğü getirilmiş ve bunlara ilişkin olarak uygulanacak kısmi tevkifat oranı belirlenmiştir:

 • KDV mükelleflerine ifa edilen ve KDV dahil bedeli 5 milyon TL ve üzerinde bulunan yapım işleri kısmi tevkifat kapsamına alınmış ve bunlar için tevkifat oranı (4/10) olarak belirlenmiştir. Projenin genişlemesi, sözleşme bedelinin güncellenmesi ve benzeri nedenlerle iş bedelinin daha sonra 5 milyon TL’yi aşması halinde, bu durumun ortaya çıktığı tarihten itibaren tevkifat uygulanacaktır.
 • KDV mükellefleri ile belirlenmiş alıcılara yapılan karayoluyla yük taşımacılığı hizmetleri, kısmi tevkifat kapsamına alınarak, tevkifat oranı (2/10) olarak belirlenmiştir.
 • KDV mükellefleri tarafından, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, döner sermayeli kuruluşlar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları ile kalkınma ajanslarına ifa edilen ve Tebliğde özel olarak belirlenmeyen diğer bütün hizmet ifalarında söz konusu idare, kurum ve kuruluşlar tarafından (5/10) oranında tevkifat uygulaması getirilmiştir. Düzenleme öncesinde, sadece 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlara verilen Tebliğde özel olarak belirlenmeyen hizmet ifalarında tevkifat uygulaması bulunmaktaydı.
 • Ticari reklam hizmetleri kısmi tevkifat kapsamına alınmış olup, KDV mükellefleri ile belirlenmiş alıcıların reklam hizmeti alımlarında (3/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.
 • Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğüne yapılan ve Tebliğde özel olarak belirlenmeyen diğer bütün mal teslimlerinde (su, elektrik, gaz, ısıtma, soğutma ve benzeri enerji kullanımları hariç), (2/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.

Bazı İşlerde Uygulanan Kısmi Tevkifat Oranları Yeniden Belirlenmiştir

Kısmi tevkifat kapsamındaki aşağıda belirtilen işlere yönelik olarak uygulanan tevkifat oranları yeniden belirlenmiştir.

 • KDV mükellefleri ve belirlenmiş alıcıların temizlik, çevre ve bahçe bakım hizmeti alımlarındaki tevkifat oranı (7/10)’dan (9/10)’a,
 • Belirlenmiş alıcılara karşı ifa edilen yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüd-proje hizmetlerine ilişkin tevkifat oranı (3/10)’dan (4/10)’a,
 • Belirlenmiş alıcıların makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmeti alımlarındaki tevkifat oranı (5/10)’dan (7/10)’a,
 • KDV mükellefleri ve belirlenmiş alıcılara ifa edilen fason tekstil ve konfeksiyon işleri, fason çanta ve ayakkabı dikim işlerine ilişkin tevkifat oranı (5/10)’dan (7/10)’a,
 • Belirlenmiş alıcıların baskı ve basım hizmeti alımlarındaki tevkifat oranı (5/10)’dan (7/10)’a

çıkarılmıştır.

İade Taleplerinin Yerine Getirilmesinde Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilen Verginin Ödenmesi Şartı Getirilmiştir

KDV tevkifatından kaynaklanan iade taleplerinin yerine getirilmesinde, alıcı tarafından sorumlu sıfatıyla 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilen ve tahakkuk ettirilen KDV’nin ödenmiş olması şartı getirilmiştir. Değişiklik öncesinde, satıcı mükellefe iade yapılabilmesi için, alıcı mükellef tarafından tevkif edilen KDV’nin beyan edilmesi yeterli görülmekteydi. Düzenlemenin haksız KDV iadesi alınmasına yönelik yapıldığı anlaşılmakla birlikte, iade talebinde bulunacak uyumlu mükelleflerin müşterilerini takip etmesi gerekliliği doğurabilecektir.

Yürürlük Tarihi

İşbu Duyuru konusu Tebliğ ile yapılan düzenlemelerin tamamı 01.03.2021 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir.

Saygılarımızla.

Dosyalar