Sizi Arayalım
Kahramanmaraş Merkezli Depremler Sebebiyle Mücbir Sebep Hali Uzatılan Mükelleflerin Yerine Getirilmesi Gereken Yükümlülüklerin Ertelenmesi Hakkında SGK Duyurusu Yayımlanmıştır

DUYURU: 28.07.2023/91

Kahramanmaraş Merkezli Depremler Sebebiyle Mücbir Sebep Hali Uzatılan Mükelleflerin Yerine Getirilmesi Gereken Yükümlülüklerin Ertelenmesi Hakkında SGK Duyurusu Yayımlanmıştır

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 26.07.2023 tarihinde “Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya İlleri ile Gaziantep İli İslahiye ve Nurdağı İlçelerinde Meydana Gelen Deprem Felaketi Nedeniyle Prim Borçlarının Ödenme Süreleri ile Kuruma Verilmekle Yükümlü Olunan Bilgi, Belge ve Beyannamelerin Verilme Sürelerinin Ertelenmesine Dair Duyuru” yayımlanmıştır.

Hatırlanacağı üzere, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından; Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep İlinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki mükellefler için 31.07.2023 itibarıyla sona erecek olan mücbir sebep halinin 30.11.2023 Perşembe günü sonuna kadar uzatılması uygun bulunmuştu. (28.07.2023 tarihli, 89 sayılı Duyurumuz)

Bu defa, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK/Kurum) Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından 26.07.2023 tarihinde “Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya İlleri ile Gaziantep İli İslâhiye ve Nurdağı İlçelerinde Meydana Gelen Deprem Felaketi Nedeniyle Prim Borçlarının Ödenme Süreleri ile Kuruma Verilmekle Yükümlü Olunan Bilgi, Belge ve Beyannamelerin Verilme Sürelerinin Ertelenmesine Dair Duyuru” yayımlanmıştır.

Söz konusu Duyuru ile, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ili İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde meydana gelen deprem felaketi nedeniyle prim borçlarının ödenme süreleri ile Kuruma verilmekle yükümlü olunan bilgi, belge ve beyannamelerin verilme sürelerine ilişkin SGK Yönetim Kurulu tarafından alınan “26.07.2023 tarihli ve 2023-103 sayılı Karar”a ilişkin açıklama yapılmıştır.

Sözü edilen açıklamalar, özetle aşağıdaki gibidir:

Deprem tarihi itibarıyla Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ili İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde faaliyet gösteren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4/1. maddesinin (a) ve (c) bentleri kapsamında sigortalı çalıştıran işyeri işverenleri, anılan Kanunun 4/1. maddesinin (b) bendi kapsamındaki sigortalılar ile diğer sigortalılar ve genel sağlık sigortalılarının;

  • 06.02.2023 ila 30.11.2023 tarihleri arasında Kanuna göre vermekle yükümlü oldukları her türlü bilgi, belge ve beyannamelerini (iş kazaları ile meslek hastalıkları bildirimleri dahil) 15.12.2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) Kuruma vermeleri halinde ilgili belgeleri yasal süresi içinde vermiş sayılacaklardır.
  • 06.02.2023 tarihinden önce ödeme süresi dolmuş mevcut prim borçları ile 2023 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos Eylül, Ekim aylarına ait prim borçları (Ayların 15 ila 14 döneminde işlem gören işyerleri için 2022 Aralık ayı, 2023 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarına ait prim borçları) gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaksızın 29.12.2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) ertelenecektir.
  • Ödeme vadesi geçmiş borçları çeşitli kanunlar uyarınca yeniden yapılandırılmış veya Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca tecil ve taksitlendirilmiş olup, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ili İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki yerler için 06.02.2023 tarihi itibarıyla yapılandırma/taksitlendirme işlemleri bozma koşuluna girmemiş işveren, sigortalı ve hak sahiplerinin; ödeme vadesi 06.02.2023 ila 30.11.2023 tarihleri arasında sona eren taksitlerini 29.12.2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) ödemeleri halinde ilgili taksitler yasal süresi içinde ödenmiş sayılacaktır.
  • Borçlanma ve ihya kapsamındaki borçlarından son ödeme tarihi 06.02.2023 ila 29.12.2023 olanlar için son ödeme tarihi 29.12.2023 olarak dikkate alınacaktır.
  • Kontrol muayenesine tabi olup kontrol muayene tarihleri 01.02.2023 ila 29.12.2023 olanların kontrol muayene tarihleri 29.12.2023 olarak belirlenmiştir.
  • Fazla veya yersiz ödemeler ve kamu zararlarından kaynaklanan kurum alacaklarından 06.02.2023 tarihi itibarıyla yapılandırma/taksitlendirme işlemleri bozma koşuluna girmemiş ve ödeme süresi dolmuş mevcut alacaklar ile 30.11.2023 tarihine kadar tahakkuk edecek olan alacakların son ödeme tarihi ilgili mevzuatı gereği gecikme zammı uygulanmaksızın 29.12.2023 tarihine (bu tarih dahil) ertelenecektir.
  • Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerinde faaliyet gösteren meslek mensuplarıyla 06.02.2023 tarihi itibarıyla aracılık ve sorumluluk sözleşmesi bulunan ve Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri dışında işyeri bulunan işverenlerin 2023/Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim  aylarına  ilişkin muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin “SGK Bildirimleri” kısmının 15.12.2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) verilmesi ve tahakkuk edecek prim borçlarının 29.12.2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) ödenmesi halinde söz konusu yükümlülükler yasal süresi içinde yerine getirilmiş sayılacaktır.

SGK Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü’nün 26.07.2023 tarihli Duyurusu’nun orijinal haline buradan ulaşabilirsiniz.

                          Saygılarımızla.

Dosyalar