Sizi Arayalım
İlave İstihdam Sağlayan İşverenlere Yönelik Faiz Desteği

DUYURU: 04.06.2021/83

İlave İstihdam Sağlayan İşverenlere Yönelik Faiz Desteği

25.05.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7319 sayılı Kanun ile İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen Geçici 31. madde çerçevesinde, 2021 yılı Mart ayına ilişkin muhtasar ve prim hizmet beyannamelerindeki sigortalı sayısı 50’nin altında olan özel sektör işyerlerine, Hazine kefaleti kapsamında kamu bankalarından kullanılacak olan kredilere ilişkin finansman maliyetlerinin Hazine tarafından karşılanmasına imkan veren yeni bir prim teşviki sağlanmıştır.

25.05.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “7319 sayılı Kanun” ile İşsizlik Sigortası Kanunu’na Geçici 31. madde eklenmiş ve sigortalı sayısı 50’nin altındaki özel sektör işverenlerine yönelik olan yeni bir faiz desteği ihdas edilmiştir. Buna göre, 2021 yılı Mart ayında sigortalı sayısı 50’nin altında olan özel sektör işverenlerince, işe alındıkları yıldan bir önceki takvim yılındaki ortalama sigorta sayısına ilave olarak 01.07.2021 ila 30.06.2022 tarihleri arasında işe alınan sigortalılar için, 12 ay süreyle ödenen ve prime esas kazanç alt sınır üzerinden işverenlere sağlanan prim teşvik, destek ya da indirimleri düşüldükten sonra kalan sigorta prim tutarları, Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun geçici 20. maddesi kapsamında kefalet sağlanan ve kamunun doğrudan veya dolaylı olarak hâkim sermayedar olduğu bankalardan 25.05.2021 tarihinden sonra 30.06.2022 tarihine kadar ilgili işverenlerce kullanılan kredilerde, 12 aylık süreye ilişkin primlerin ödenmesini müteakip kredi faiz veya kar payı bakiyesinden düşülecektir.

Sözü edilen faiz desteğinden yararlanılabilmesi için;

  • İşyerinin, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında tescil edilen ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’ya 2021 yılı Mart ayına ilişkin olarak bildirilen Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi (MUHSGK)’daki sigortalı sayısı 50’nin altında olan özel sektör işyeri olması,
  • İşyerince 01.07.2021 ile 30.06.2022 tarihleri arasında 5510 sayılı Kanun’un 4/1-(a) bendi kapsamında işe alınan sigortalıların, işe girdikleri aydan önceki 3 aylık sürede toplam 10 günden fazla 5510 sayılı Kanun’un 4/1-(a) ve 4/1-(c) bendi kapsamında sigortalı bildirilmemiş olmaları,
  • Sigortalının iş alındığı işyerinden bir önceki takvim yılında bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki veya MUHSGK’lardaki sigortalı sayısının ortalamasına ilave edilmesi,
  • 12 ay süreyle bu sigortalılar için primlerin yasal süresi içinde ödenmesi

gerekmektedir. Yukarıdaki şartları sağlayan işverenlerin, işe alındıkları yıldan önceki yıla ait ortalama sigortalı sayısına ilave olan ve primleri 12 ay boyunca vaktinde ödenen sigortalılara ait, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan ve tamamı yasal süresi içinde ödenen sigorta ve işsizlik sigortası primleri toplamından, 5510 sayılı Kanun ve diğer kanunlarla sağlanan destekler düşüldükten sonra kalan tutar, 30.06.2022 tarihine kadar kamunun sağladığı kefalet kapsamında kamu bankalarından kullanılacak olan kredilerde (12 aylık süreye ait primlerin ödenmesini müteakiben) kredi faiz ve kar payı bakiyesinden düşülecektir.

Kapsama giren işyerleri ilave olarak işe aldığı en fazla beş sigortalı için bu destekten yararlanabilecektir. İlave olarak istihdam edilen sigortalılar için ödenmesi gereken sigorta primleri, 30.06.2022'ye kadar kullanılan kredi faiz veya kâr payı bakiyesinden düşülebilecek, bu tutar İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacaktır. Sağlanan destek, kapsama giren sigortalılar için 12 ay süreyle uygulanacaktır

Nakdi ücret desteği, ilave istihdam veya işe dönüş teşviki kapsamında nakdi ücret desteğinden yararlanan sigortalıların da normal çalışma süresine dönmesi durumunda, işe giriş ve ilave istihdam sayısına bakılmaksızın işverene destek sağlanacaktır.

Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin yasal süresi içinde verilmemesi, tahakkuk eden primlerin yasal süresi içinde ödenmemesi, SGK’ya prim ve idari para cezası ve bunlara ait gecikme zammı ve cezası bulunan veya yapılan kontrol ve denetimlerde çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmeyen, bildirilen sigortalıyı fiilen çalıştırmayan işverenler bu destekten yararlanamayacaktır.

Ancak var olan prim, idari para cezası, gecikme zammı ve cezası borçlarını tecil ettiren ve taksitlendiren veya yapılandıran işverenler taksitlendirme veya yapılandırma devam ettiği müddetçe bu teşvikten yararlanabilecektir.

Söz konusu 7319 sayılı Kanun düzenlemesinin orijinal haline bu link üzerinden ulaşabilirsiniz.                                       

Saygılarımızla.

Dosyalar