Sizi Arayalım
Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bildirim Formu İnternet Vergi Dairesinde Uygulamaya Açılmıştır

DUYURU: 13.08.2021/115

Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bildirim Formu İnternet Vergi Dairesinde Uygulamaya Açılmıştır

529 sıra no.lu VUK Genel Tebliği ile kurumlar vergisi mükellefleri ve Tebliğ'de belirtilen diğer kişi ve kurumlara, gerçek faydalanıcı bilgilerini en geç 31.08.2021 günü sonuna kadar Gelir İdaresi Başkanlığına (Tebliğ’de yayımlanacağı belirtilen Form ile) elektronik ortamda bildirme zorunluluğu getirilmişti. Söz konusu bildirim formu İnternet Vergi Dairesinde 'Diğer Bildirim ve Bilgi Girişleri' menüsünde uygulamaya açılmıştır.

529 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu (VUK) Genel Tebliği ile kurumlar vergisi mükellefleri ve Tebliğ'de belirtilen diğer kişi ve kurumlara, gerçek faydalanıcı bilgilerini Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB)’e bildirme zorunluluğu getirilmiş ve Tebliğ açıklamalarının detaylarına 14.07.2021 tarihli Duyurumuz'da yer vermiştik.

Buna göre, tüzel kişilerde;

  • Tüzel kişiliğin yüzde yirmi beşi aşan hissesine sahip gerçek kişi ortakları,
  • Tüzel kişiliğin yüzde yirmi beşi aşan hissesine sahip gerçek kişi ortağının gerçek faydalanıcı olmadığından şüphelenilmesi veya bu oranda hisseye sahip gerçek kişi ortak bulunmaması durumunda, tüzel kişiliği nihai olarak kontrolünde bulunduran gerçek kişi ya da kişiler,
  • Yukarıdaki şekilde gerçek faydalanıcının tespit edilemediği durumlarda, en üst düzey icra yetkisine sahip gerçek kişi ya da kişiler

gerçek faydalanıcı olarak kabul edilerek bildirime konu edilecektir.

Tüzel kişiliği olmayan iş ortaklıkları gibi teşekküllerde ise;

  • Tüzel kişiliği olmayan teşekkülleri nihai olarak kontrolünde bulunduran gerçek kişi ya da kişiler,
  • Bu şekilde gerçek faydalanıcının tespit edilememesi halinde ise tüzel kişiliği olmayan teşekkül nezdinde en üst düzeyde icra yetkisine sahip gerçek kişi ya da kişiler üst düzey yönetici sıfatıyla

gerçek faydalanıcı olarak kabul edilerek, bildirime konu edilmeleri gerekecektir.

Trust ve benzeri teşekküllerde, kurucular, mütevelli, yönetici, denetçi veya faydalanıcı sıfatını haiz olanların ya da bu teşekküller üzerinde nüfuz sahibi olanların gerçek faydalanıcı olarak kabul edilmeleri öngörülmüştür.

KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ VE TEBLİĞ İLE BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ GETİRİLEN KİŞİ YA DA KURUMLAR, “GERÇEK FAYDALANICI BİLGİSİNİ” EN GEÇ 31.08.2021 TARİHİNE KADAR GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞINA BİLDİRMEK ZORUNDADIR

Bildirim yükümlülüğü getirilen kurumlar vergisi mükellefleri dahil bütün mükellefler ile diğer kişilerin en geç 31.08.2021 günü sonuna kadar gerçek faydalanıcı bilgisini Tebliğ’de yayımlanacağı belirtilen Form ile elektronik ortamda Gelir İdaresi Başkanlığı’na bildirmesi gerekmektedir.

Söz konusu Bidirim Formu İnternet Vergi Dairesinde 'Diğer Bildirim ve Bilgi Girişleri' menüsünde uygulamaya açılmıştır.

İNTERNET VERGİ DAİRESİ ÜZERİNDEN “GERÇEK FAYDALANICI BİLGİSİ”NE İLİŞKİN OLARAK YAPILAN AÇIKLAMALAR

İnternet Vergi Dairesi üzerinden yapılan açıklama ile, gerçek faydalanıcı bilgilerinin bildirimi ile ilgili Tebliğ düzenlemesindeki bazı tereddütlü hususlar açıklığa kavuşturulmuştur. Buna göre;

  • Bilgisi verilen kişinin anılan şirketteki gerçek faydalanıcılığı hissedarı olduğu bir başka şirketten kaynaklanıyorsa bu şirketlerin de açıklama alanında belirtilerek hisse oranı örnekte anlatılan şekilde hesaplanmalıdır. Örneğin, A şirketinin %80 hissesine sahip olan bir B şirketinin %40 oranında hissedarı olan X kişisinin, A şirketine ilişkin bildirimde %80 x %40 = %32 oranında hisse sahibi olduğunun bildirilmesi gerekecektir. Ayrıca, hangi şirketler aracılığıyla dolaylı ortak olduğu da tablo üzerinde yer alan açıklama alanında belirtilecektir.
  • Bir gerçek kişinin hissedarlığının hem doğrudan hem de bir başka tüzel kişi ortaklığı nedeniyle dolaylı olması durumunda, formun “Ortaklık Şekli” kısmını “doğrudan ve dolaylı” olarak bildirip “Şirketteki Hisse Oranı” kısmına doğrudan ve yukarıdaki şekilde hesaplanan dolaylı hisselerinin toplam değeri bildirilecektir.
  • Trust ve trust benzeri yasal oluşumlarda gerçek faydalanıcının tüzel kişi olması durumunda açıklama alanında bahse konu tüzel kişiliğin gerçek faydalanıcı olma sebebi ve hisse oranının belirtilmesi gerekecektir. Örneğin, yurt dışında kurulu bir trust’ın mütevellisi C şirketi ise C şirketinin %25’den fazla hissesine sahip olan Y gerçek kişisi trustın gerçek faydalanıcısı olacaktır.

Saygılarımızla.

Dosyalar