Sizi Arayalım
Ek Verginin Tecil Uygulaması Kapsamında 12 Aya Kadar Taksitlendirilmesi İmkanı Getirilmiştir

DUYURU: 02.06.2023/73

Ek Verginin Tecil Uygulaması Kapsamında 12 Aya Kadar Taksitlendirilmesi İmkanı Getirilmiştir

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca yayımlanan 31.05.2023 tarihli ve 2023/2 Seri No.lu Tahsilat İç Genelgesi ile, 7440 sayılı Kanunun 10/27. maddesi gereğince tahakkuk ettirilen “Ek Kurumlar Vergisinin” 6183 sayılı Kanunun 48. maddesi kapsamında 12 aya kadar taksitlendirilmesine imkan sağlanmıştır.

Hatırlanacağı üzere, 12.03.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7440 sayılı Kanun’un 10/27. maddesi ile kurumlar vergisi mükellefleri tarafından 2022 yılı kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde dikkate alınan indirim ve istisnalar ile indirimli kurumlar vergisi matrahları için tek seferlik ek vergi getirilmişti. (15.03.2023 tarihli, 4 sayılı Rehberimiz)

Bu defa, Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31.05.2023 tarihli ve 2023/2 Seri No.lu Tahsilat İç Genelgesi ile, 7440 sayılı Kanunun 10/27. maddesi gereğince tahakkuk ettirilen “Ek Kurumlar Vergisini” 6183 sayılı Kanunun 48. maddesi kapsamında müracaat tarihinden itibaren 12 ayı geçmeyecek şekilde tecil edilerek taksitlendirilebilecekler alacaklar arasına dahil etmiştir.

Bilindiği üzere, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48. maddesi uyarınca, amme borcunun vadesinde ödenmesi veya haczin tatbiki veyahut haczolunmuş malların paraya çevrilmesi amme borçlusunu çok zor duruma düşürecekse, borçlu tarafından yazı ile istenmiş ve teminat gösterilmiş olmak şartıyla, alacaklı amme idaresince veya yetkili kılacağı makamlarca; amme alacağı 36 ayı geçmemek üzere ve faiz alınarak tecil edilebilmektedir.

Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1)’e göre; Tecil, talep edilmesi halinde alacaklı amme idareleri veya tahsil daireleri tarafından zorunlu olarak yerine getirilmesi gereken bir işlem değildir.

Amme idarelerinin alacaklarının kanunlarda yer verilen sürelerde ödenmesi (tahsili) esastır. Ancak, alacaklı amme idareleri, icra takibine başlama ya da icrayı devam ettirme hallerinin varlığında borçlunun “çok zor” durumda kalacağını öngörür ve takdir ederlerse maddedeki şartlarla amme alacağını tecil edebilirler.

Tecilin yapılması sırasında amme alacağının tecil dolayısıyla tehlikeye girmemesi, teminat altına alınması şartları göz önünde bulundurulacağı gibi, “çok zor” durumun takdirinde de icra takibine başlanılması ya da takibin devamı halinde borçlunun gelir kaynaklarının ortadan kalkmasına ya da faaliyetlerinin devamının engellenmesine sebebiyet verilip verilmediğinin de bir ölçü olarak göz önünde bulundurulması icap etmektedir.

Bu kapsamda, tecil talebinde bulunulması halinde tecile yetkili makam çok zor duruma düşme durumunu şirketin Likidite oranlarına bakarak değerlendirecektir.  Likidite oranlarına göre tespit edilen çok zor durum derecesine uygun olarak tecil süreleri belirlenecektir.

Söz konusu borçların tecilinde yıllık %24 oranında tecil faizi uygulanacaktır.

Bahsi geçen “Tahsilat İç Genelgesi”nin orijinal haline buradan ulaşabilirsiniz.

                                                                                                            Saygılarımızla.

Dosyalar