Sizi Arayalım
Danıştay Tarafından KDV Tevkifatı Nedeniyle Doğan İade Taleplerinin Yerine Getirilmesi İçin Alıcının Tevkif Ettiği Vergiyi Ödemesi Şartını Getiren 35 Seri No’lu Tebliğ Düzenlemesi Hakkında Yürütmeyi Durdurma Kararı Verilmiştir

DUYURU: 19.10.2021/144

Danıştay Tarafından KDV Tevkifatı Nedeniyle Doğan İade Taleplerinin Yerine Getirilmesi İçin Alıcının Tevkif Ettiği Vergiyi Ödemesi Şartını Getiren 35 Seri No’lu Tebliğ Düzenlemesi Hakkında Yürütmeyi Durdurma Kararı Verilmiştir

Danıştay tarafından, KDV tevkifatı nedeniyle doğan iade taleplerinin yerine getirilmesi için alıcının tevkif ettiği vergiyi ödemesi şartını getiren 35 seri no.lu KDV Genel Tebliği’nin ilgili düzenlemesi hakkında yürütmeyi durdurma kararı verilmiştir.

“35 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”in 15. maddesi ile, anılan Tebliğin (I/C-2.1.5.1.) no.lu bölümündeki;

  • “İade taleplerinin yerine getirilmesinde, alıcı tarafından 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilen ve tahakkuk ettirilen KDV’nin ödenmiş olması şartı aranmaz.” ibaresi,
  • “İade taleplerinin yerine getirilmesinde, alıcı tarafından 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilen ve tahakkuk ettirilen KDV’nin ödenmiş olması şarttır.

şeklinde değiştirilmişti. Değişiklik öncesinde, satıcı mükellefe iade yapılabilmesi için, alıcı mükellef tarafından tevkif edilen KDV’nin beyan edilmesi yeterli görülmekteydi. Düzenlemenin haksız KDV iadesi alınmasının önlenmesine yönelik yapıldığı anlaşılmakla birlikte, iade talebinde bulunacak uyumlu mükelleflerin müşterilerini takip etmesi gerekliliğini doğurabileceğini konuyla ilgili Duyurumuzda belirtmiştik. (18.02.2021/29 tarih sayılı Duyurumuz)

01.03.2021 tarihinde yürürlüğe giren bu değişiklikle, KDV Kanunu’nun 9. maddesine dayanarak belli mal ve hizmetler için getirilmiş olan KDV tevkifatı uygulamasında, tevkifat yapmakla yükümlü olan alıcının vergi dairesine ödemediği KDV tevkifatı tutarı nedeniyle satıcıya bu tutar kadar iade yapılmaması durumu ortaya çıkmıştır.

Bu şartın aranmaya başlanmasıyla birlikte KDV tevkifatına uğrayan satıcı mükelleflerin, alıcının fiili nedeniyle iade hakkına kavuşamaması gibi haksız bir sonuç ortaya çıkmıştır.

İade talebi reddedilen bir mükellef de, Danıştay’da anılan değişikliğin iptali için yürütmenin durdurulması talepli bir dava açmıştır.

Sözü edilen davada Danıştay 09.09.2021 tarih ve E:2021/2647 sayılı Kararı ile, mükellefin yürütmeyi durdurma talebini haklı görmüş ve yukarıda belirtilen Tebliğ değişikliğinin yürütmesini durdurmuştur.

Kararın Gerekçesi

Kararın gerekçesinde “Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde, her ne kadar Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 35 Seri No.lu Tebliğin 15. maddesiyle, iade taleplerinin yerine getirilmesinde, alıcı tarafından 2 No.lu KDV beyannamesi ile beyan edilen ve tahakkuk ettirilen KDV’nin ödenmiş olma şartı öngörülmüş ise de, Katma Değer Vergisi Kanunu’nda ödenmiş olma şartına yer verilmediğinden, bu haliyle Kanunda Hazine ve Maliye Bakanlığı’na tanınan yetkinin sınırları aşılarak düzenlenen ve mükelleflere Kanunda yer almayan bir yükümlülük yükleyen dava konusu Tebliğ hükmünde hukuka uygunluk bulunmadığı ve uygulanması halinde telafisi güç veya imkânsız zararların doğmasına yol açabileceği dikkate alındığında, Tebliğ hükmünün yürütmesinin durdurulması gerektiği sonucuna varılmıştır.” açıklamaları yer almaktadır.

Kararın Doğurabileceği Sonuçlar

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu’nda (DVDDK) itiraz yolu açık olmak üzere verilen bu yürütmeyi durdurma kararının sonuçları aşağıdaki gibi olacaktır:

  • Bu Karar, “35 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile yapılan değişiklikten önceki hukuki durumu tekrar getirmiştir. Bir başka ifadeyle, anılan Karar uyarınca vergi dairelerinin, alıcının tevkif ettiği KDV tutarını vergi dairesine ödemediği durumda bile iade taleplerini yerine getirmeleri gerekmektedir. Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanlığının DVDDK’na yapacağı itirazın nihai sonucu açıklanana dek, “alıcı tarafından yapılan tevkifatın ödeme şartını” öne sürerek iade taleplerini gerçekleştirmeyeceği ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır. Sözü edilen yürütmeyi durdurma kararı nedeniyle henüz Gelir İdaresi Başkanlığı herhangi bir duyuru yapmamıştır.
  • İdari Yargılama Usulü Kanunu (İYUK)’nun 27/7. bendi uyarınca; “Yürütmenin durdurulması istemleri hakkında verilen kararlar; Danıştay dava dairelerince verilmişse konusuna göre İdari veya Vergi Dava Daireleri Kurullarına, bölge idare mahkemesi kararlarına karşı en yakın bölge idare mahkemesine, idare ve vergi mahkemeleri ile tek hakim tarafından verilen kararlara karşı bölge idare mahkemesine kararın tebliğini izleyen günden itibaren yedi gün içinde bir defaya mahsus olmak üzere itiraz edilebilir. İtiraz edilen merciler, dosyanın kendisine gelişinden itibaren yedi gün içinde karar vermek zorundadır. İtiraz üzerine verilen kararlar kesindir.”
  • İYUK’un 28/1. bendi uyarınca ise; “Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idare, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur. Bu süre hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemez.” Dolayısıyla yukarıda belirtilen mevzuat gereğince DVDDK’nın bu kararı onaylamasını müteakip, Mali İdare’nin ödeme şartının sağlanıp sağlanmadığına bakılmaksızın iade talebini yerine getirmesi gerekmektedir.
  • DVDDK tarafından esastan alınacak karar olumlu olur ise (yani iptal kararı kabul edilirse) iadeler verilmeye devam edecek iken, esastan verilecek kararın olumsuz olması durumunda KDV tevkifatı nedeniyle iade başvurusunda bulunan mükelleflerin, iadelerinde ödeme şartı uygulaması tekrar başlatılabilecektir.

Saygılarımızla.

Dosyalar