Sizi Arayalım
Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmıştır

DUYURU 26.08.2022/94

Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmıştır

25.08.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile sözü edilen Uygulama ve Denetim Yönetmeliği, 10.08.2016 tarihinden sonra ilgili mevzuatta değişen Bakanlık, Kurum, Müdürlük vb. isimlerle uyumlu olarak güncellenmiş, 7263 sayılı Kanun başta olmak üzere mevzuata eklenen yeni hükümlere ilişkin açıklamalar Uygulama ve Denetim Yönetmeliğine eklenmiş ve ilgili Yönetmelikte diğer bazı değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Sözü edilen değişikliklerin detayı ile ilgili olarak Centrum tarafından yayımlanan Duyuru aşağıda yer almaktadır.

25.08.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile, sözü edilen Uygulama ve Denetim Yönetmeliği, 10.08.2016 tarihinden sonra ilgili mevzuatta değişen Bakanlık, Kurum, Müdürlük vb. isimlerle uyumlu olarak güncellenmiş, 7263 sayılı Kanun başta olmak üzere mevzuata eklenen yeni hükümlere ilişkin açıklamalar Uygulama ve Denetim Yönetmeliğine eklenmiş ve ilgili Yönetmelikte diğer bazı değişiklikler gerçekleştirilmiştir.

Sözü edilen değişiklikler, özetle aşağıdaki gibidir:

  • Mevcut yönetmelikte belirtilen “Kapsama giren personelin Ar-Ge, yenilik veya tasarım faaliyetleriyle ilgili çalışmalarının haftalık kırk beş saati doldurması hâlinde çalışılan haftaya ilişkin hafta tatili, sigorta primi işveren hissesi desteği uygulamasında dikkate alınır.” ifadesindeki “haftalık kırk beş saati” ibaresi, “işyerinin haftalık çalışma saatinin tamamını” şeklinde değiştirilmiştir.
  • Yönetici Şirket, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununa uygun ve anonim şirket olarak kurulan, teknoloji geliştirme bölgelerinin yönetimi ve işletmesinden sorumlu olan ve Bakanlık tarafından yetkilendirilmesi halinde Yönetmelik kapsamında gerçekleştirilen Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerine ilişkin yerindelik ve uygunluk denetimlerinin yerine getirilmesinden sorumlu şirket olarak tanımlanmıştır.
  • “İlaç üretim izni öncesinde en az iki aşaması yurt içinde gerçekleştirilmeyen klinik çalışmalar ile üretim izni sonrasında gerçekleştirilen klinik çalışmalar Ar-Ge ve yenilik faaliyeti kapsamında değerlendirilmez.” hükmünde yer alan “en az iki aşaması yurt içinde gerçekleştirilmeyen” ibaresi “Faz-1 ya da Faz-2 çalışmalarından en az biri yurt içinde gerçekleştirilmeksizin yapılan Faz-3” şeklinde değiştirilmiştir. Buna göre, ilaç üretim izni öncesinde Faz-1 ya da Faz-2 çalışmalarından en az biri yurt içinde gerçekleştirilmeksizin yapılan Faz-3 klinik çalışmalar ile üretim izni sonrasında gerçekleştirilen klinik çalışmalar Ar-Ge ve yenilik faaliyeti kapsamında değerlendirilmeyecektir. Değişiklik öncesinde en az iki aşaması yurt içinde gerçekleştirilmeyen klinik çalışmalar Ar-Ge ve yenilik faaliyeti kapsamı dışında tutuluyordu.
  • Projelerde çalışan personel sayısı ve niteliklerine ilişkin bilgilerin yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi ekinde bağlı bulunulan vergi dairesine verilmesi uygulamasına son verilmiştir.
  • Desteklenecek programlara yönelik desteklerden yararlanılabilmesi için istihdam edilecek yükseköğretim kurumlarının matematik, fizik, kimya ve biyoloji lisans programlarından mezun personelin 01.03.2016, Yükseköğretim Kurulundan alınan görüş üzerine Bakanlıkça belirlenecek diğer programlardan mezun personelin ise 03.02.2021 tarihinden sonra işe alınması ve ilgili işletmede ilk kez istihdam edilmesi şartı aranacaktır.
  • Ar-Ge merkezleri ile tasarım merkezleri Değerlendirme ve Denetim Komisyonu tarafından en geç iki yılda bir yapılması öngörülen denetleme süresi üç yıla çıkarılmıştır.
  • Bakanlık gerek görmesi halinde bu Yönetmelik kapsamında yürütülen Ar-Ge, yenilik ve tasarım projelerinin denetimlerini yapmak üzere en az bir yıl faaliyette bulunan teknoloji geliştirme bölgelerinin yönetici şirketlerini görevlendirebilecektir. Ayrıca, Bakanlık gerek görmesi halinde bu Yönetmelik kapsamında teknoloji geliştirme bölgelerinin yönetici şirketleri tarafından gerçekleştirilecek Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetleriyle ilgili proje denetimlerine yönelik düzenleme yapmaya yetkili olacaktır.
  • Rekabet öncesi işbirliği projelerinin 36 ay olan destek süresi 48 aya çıkarılmıştır.
  • 01.01.2022 tarihinden itibaren verilecek yıllık kurumlar vergisi beyannamesinde “Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun”un 3. maddesi kapsamında yararlanılan indirim tutarı 1.000.000 TL ve üzerinde olan kurumlar vergisi mükellefleri tarafından, bu tutarın %2’si pasifte geçici bir hesaba aktarılacaktır. Aktarılması gereken tutar yükümlülüğü, yıllık bazda 20.000.000 TL ile sınırlıdır. Bu tutarın, geçici hesabın oluştuğu yılın sonuna kadar Türkiye’de yerleşik girişimcilere yatırım yapmak üzere kurulmuş girişim sermayesi yatırım fonu paylarının satın alınması veya girişim sermayesi yatırım ortaklıkları ya da “Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu” kapsamındaki kuluçka merkezlerinde faaliyette bulunan girişimcilere sermaye olarak konulması şarttır. Söz konusu tutarın ilgili yılın sonuna kadar aktarılmaması halinde, yıllık beyanname üzerinden indirim konusu yapılan tutarın %20’sinin, ilgili yılda yararlanılan Ar-Ge indirimine konu edilmesi mümkün olmayacaktır.

Yukarıda belirtilen düzenlemeler, 03.02.2021 tarihinden geçerli olmak üzere, ilgili Yönetmelik’in Resmi Gazete’de yayımlandığı 25.08.2022 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

“Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in Resmi Gazete’de yayımlanan orjinal haline buradan ulaşabilirsiniz.

                                                                                                            Saygılarımızla,

 

Dosyalar